týdenní plán 4.4. - 8.4.2022 - Velikonoce

INTEGROVANÝ BLOK: „Čáp jede v kočáře“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
 • k řešení problémů  - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • komunikativní – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, rozumí slyšenému, reaguje a vede smysluplný dialog
 • Soc. a personální –projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování…
 • Činnostní a občanské – má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí jiných

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky, ovládání pohyb. aparátu a tělesných funkcí
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních
 • Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení (hudební, výtvarné…)
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Dbáme zvýšené opatrnosti při manipulaci s kuchyňským náčiním
 • Dbáme zvýšené opatrnosti při pobytu na zahradě (instalace nové průlezky)

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Planetárium – 7.4.2022 přednáška ve škole. Prosíme, přiveďte děti do mš nejpozději v 7:50 hod.
 • Budeme péct velikonočního beránka – prosíme o ingredience (info na šatně)

 ČETBA:    Tománek je rád na světě – E. Horelová

 RANNÍ KRUH:

 • Ranní tabule – zpěv uvítací písně s pohybovým doprovodem, rytmizace hrou na tělo (tleskání, pleskání, hra na orff. nástroje), individuální rozhovory, určování dnů v týdnu, počasí, ročního období…
 • Logopedická chvilka – hláska „L“ dechová cvičení – peříčka (foukání v sedě, v leže), gymnastika mluvidel – zajíček skáče (pohyby jazyka), artikulační cvičení – (pojmenovávání obrázků)
 • „Zajíček ve své jamce“ – kruhová pohybová hra, chůze po laně, motýlek – protahovací cviky, medvědí chůze (pohupy), jógové cviky – had, výskoky, prstová motorika, stoj, klek,…

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • „Velikonoce“ – asociace – kruhová hra (kutálení míče), obrazový materiál – rytmizace (rozklad slov na slabiky, krokování, počáteční písmenko), kimovy hry (paměťové)
 • „Pašijový týden“ – seznámení s křesťanskými zvyky, pohádka, hledání druhé poloviny (párování podle počtu – rozvoj předmatematických představ)
 • „velikonoční bojovka“ – hledání vajíček na zahradě, cesta za pokladem, plnění úkolů (kooperativní dovednosti)
 • Planetárium – přednáška o vesmíru
 • „Slepička snesla vajíčka“ – kruhová hra „Jak pípáš“ – sluchové hry, hádanky – domino (rozvoj předčtenářské gramotnosti), „já mám, kdo má“ – popis předmětu

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Pečení velikonočního beránka – příprava těsta, pečení (skupinová práce)
 • Velikonoční bojovka – cesta za pokladem, společné plnění úkolů

POBYT VENKU:

 • Vynášení Moreny – vycházka so Synčan k řece
 • Pobyt na zahradě – za příznivého počasí
 • „velikonoční bojovka“ – hledání velikonočních vajíček na zahradě
 • „cvičíme se sokolem“ – jízda na koloběžkách odrážedlech, slalom (rozvoj hrubomotorických dovedností)
 • Velikonoční obchůzka za sponzory – přání

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 •  Velikonoce – puzzle, pexeso, domino
 • „kvetoucí stromy“ – manipulace s pinzetou
 • „vajíčko“ – hledání druhé poloviny, klíčkování, barevné třídění vajíček
 • „kuřátko“ – dějová posloupnost
 
 • „barevná vajíčka“ – manipulace s PET víčky na podložce

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • „Slepička“ – písmenka v zrní – třídění do plat podle písmen
 • Lovení vajíček z vody –koordinace oka a ruky

 

 • „pomlázka“ – zdobení pomlázky pentličkama – vázání uzlů
 • „Slepičí rodinka“ – stíny – gumičkování
 • Pletení pomlázky z modelíny - předškoláci

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Velikonoční sudoku
 • „Vajíčko“ – grafomotorické tahy (vlnovka, klikatá čára, smyčka,…)
 • Hledání, spojování stejných čísel (PL)
 • velikonoční křížovka (PL – předčtenářská gramotnost)
 • „veselí zajíci“ – počet 1-7, upevňování číselné řady (předmatematické dovednosti)

 

 • „Vajíčko, co ukrýváš?“ – líhnutí z vajíčka
 • „Jak jsi staré?“ – pokus s vejcem a vodou

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • „velikonoční květináč“ – stříhání, lepení, malba barvami, zdobení květináče
 • Tématické omalovánky – zdobení vajíček korálky, kamínky…
 
 • Velikonoční beránek – příprava, pečení (odvažování, odměřování surovin – rozvoj předmatematických představ)
 • „Vajíčka“ – skládání vajíček do plata podle barevné předlohy (koordinace oka a ruky)  

DRAMATIKA

HUDBA

 • „Zajíček ve své jamce“ – kruhová hra s velikonočním námětem
 
 • „Zajíček“ – nácvik velikonoční koledy (deklamace říkadel s velikonoční tématikou)
 • Hra na tělo, na orff. nástroje (poznávání, pojmenovávání, rytmické hry)

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Velikonoce – hledání rozdílů, početní představy, rodiny ve světě zvířat, sluchově motorická koordinace, hry na pozornost, pořadí obrázků
 • Chaloupka na vršku – „jak se ztratily pomlázky“ - pohádka
 
 • „Nesu vajíčko“ – balanční chůze s vajíčkem na lžíci (koordinace pohybů těla, rozvoj hrubé motoriky)
 • „Velikonoční dráha“ – válení sudů, přelézání pyramidy, přítahy na lavičce, prolézání kruhy, chůze rozkročmo, skok s rozběhem…