týdenní plán - 21. - 25.3.2022 - Předjaří

INTEGROVANÝ BLOK: „Volám tě, sluníčko – předjaří“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • k řešení problémů – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • komunikativní – komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Soc. a personální –uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Činnostní a občanské – učí se svoje hry a činnosti plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

DÍLČÍ CÍLE:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Opakování a připomínání třídních pravidel (chodíme pomalu)
 • Poučení o bezpečnosti při pobytu na zahradě (průlezky, jízda na koloběžkách)

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Omluvné listy – prosíme rodiče předškoláků, aby si hlídali nepřítomnost svých dětí a poté zapisovali do omluvných listů (na šatně). Děkujeme za spolupráci.

 ČETBA:    Včelí medvídci – J. Kahoun

 RANNÍ KRUH:

 • Ranní tabule – zpěv uvítací písně s pohybovým doprovodem, rytmizace hrou na tělo (tleskání, pleskání, hra na orff. nástroje), individuální rozhovory, určování dnů v týdnu, počasí, ročního období…
 • Logopedická chvilka – hláska C,S,Z – Gymnastika mluvidel (zrcátka – úsměv), artikulační cvičení („had leze z díry“), dechová cvičení (syčím jako had - dlouze, krátce, stacato)
 • „Probouzíme jaro“ – chůze v zástupu, jógové cviky, pohupy z jedné nohy na druhou, motýlek – protahovací cviky, výskoky, dřep, klek, stoj, relaxační cvičení, chůze po špičkách s vyhýbáním, orientace v prostoru…

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • „Voláme jaro“ – motivační příběh, velikosti – řazení, jarní květiny – poznávání, pojmenovávání, paměťové hry, skládání slov z písmen, rozklad slov na slabiky (rozvoj předčtenářské gramotnosti), určování písmena na konci slova, puzzle
 • „Hřej sluníčko, hřej“ – pohybová hra – sbírání květin (sluchové hry – vysoký/nízký tón), třídění podle barev, určování počtu 1-5 (rozvoj předmatematických představ), skládání květin podle předlohy, chůze po květinové cestě (orientovat se v plánku, hledání správné cesty)
 • „Probouzíme kytičky“ – hledání druhé poloviny – párování, orientace v prostoru, orientace v řadě (první, poslední, vedle, mezi,..) PL – dvojice, prstová motorika
 • Vzpoura úrazům – přednáška od VZP (předcházení úrazům)
 • „Znaky Jara“ – kalendář přírody (hledáme co patří do jara – obr. materiál), navlékání sluncí na provázek – kooperativní činnosti (kruhová hra), PL – grafomotorické tahy, bingo – práce ve skupinkách – vyhledávání obrázků v prostoru
 • „Vstávej semínko“ – pohádka o semínku (koloběh růstu, dějová posloupnost), pokus zasadit vlastní semínko (pozorování růstu v různých podmínkách)

KoOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • „chytání sluníček“ – kruhová hra, navlékání sluníček na společný provaz (rozvoj komunikace)
 • Bingo – společenská skupinová hra

 

POBYT VENKU:

 • Pozorování probouzející se přírody – kytičky na zahrádkách
 • Hledáme 5 znaků jara při vycházkách obcí
 • Poznáváme, pojmenováváme jarní kytičky

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 •  „Sluníčka“ – velikosti (největší/nejmenší)

                    - kolíčkování (počet 1-10)

 • „Kytičky“ – puzzle, skládání barev, hledání druhé poloviny
 • „Probouzíme zahrádku“ – stíny, dvojice
 • „Sněženka“ – počet 1-10, manipulace s knoflíky
 
 • „Obruče“ – vykládání PET víčky, tvoření sluníček
 • „zahrádka“ – plastové aplikace kytičky

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • „Tulipán“ – malování do mouky (grafomotorické tahy – spodní oblouk)

 

 • „Sluníčka“ – provlékání tkaniček, šňůrek (koordinace oka a ruky)
 • „kytičky“ – kamínkování (rozvoj jemné motoriky)

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • „Předjaří“ – PL, prostorová orientace
 • „Jarní kytičky“ – skládání slov z písmen (předčtenářská gramotnost)
 • „Zasadím semínko“ – PL dějová posloupnost
 • „Bingo“ – společenská hra na postřeh
 • „Tulipán“ – PL zraková percepce
 • „Slunce“ – grafomotorický list (spojování bodů)
 • „Květinky“ – spojování dvojic
 • „Zahrada“ – sudoku (logické myšlení)
 
 • „probouzení semínek“ – pokus se semínky v různých prostředí (co se stane za týden?)

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Jarní omalovánky
 • „Květinová koláž“ – tupování houbičkou, malba prstem, mačkání krepáku, tvoření kytiček

 

 •  „Vstávej semínko“ – třídění semen pomocí lžičky (zrakové rozlišování)

DRAMATIKA

HUDBA

 • Námětové hry na zahradníka – pěstitelské práce
 
 • „Jarní zpěvy“ - boomhackers – seznámení s netradičním hudebním nástrojem (rozeznávání vysokých a nízkých tónů – sluchové hry)
 • Probouzení přírody“ – zvuky přírody (poznávání), relaxační hudba

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • „Jaro“ – základní znaky, barvy jara,…. (smart program)
 • „Vstávej semínko“ – pohádka
 
 • „Jarní procházka“ – chůze po laně, po kladině (rovnovážná cvičení), vylézání na vyvýšenou plochu (švédská bedna), skoky do obručí rozkročmo