týdenní plán 2. - 6.5.2022 "Žijeme na zemi - maminka má svátek"

INTEGROVANÝ BLOK: „Žijeme na zemi – maminka má svátek“

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
 • k řešení problémů – zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • komunikativní – dokáže se vyjadřovat a sdělovat svoje prožitky, pocity a nálady různými prostředky
 • Soc. a personální –projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznává nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování…
 • Činnostní a občanské – má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je v rozporu, snaží se podle toho chovat

DÍLČÍ CÍLE:

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace pohybu, dýchání, ovládání pohyb. aparátu).
 • Rozvoj komunikativních dovedností verbálních a kultivovaného projevu
 • Rozvoj kultivace představivosti a fantazie
 • Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu…)

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Děti byly poučeny o chování a vhodném zacházení s exotickými zvířaty během přednášky
 • Děti byly poučeny o chování k novému kamarádovi – postupné začleňování do kolektivu

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Oční screening – kdo má zájem, zapisujte se do formuláře
 • Prodej fotografií – k dispozici na třídách, prodej bude ukončen 6.5.2022
 • Exotická zvířata – přednáška, dostavte se do školky nejpozději v 7:50 - 4.5.2022
 • Nácvik vystoupení na akademii. Prosíme rodiče předškoláků, aby se svými dětmi trénovali básničky. Děkujeme za spolupráci

 ČETBA:    Pohádky o vílách

 RANNÍ KRUH:

 • Ranní tabule – zpěv uvítací písně s pohybovým doprovodem, rytmizace hrou na tělo (tleskání, pleskání, hra na orff. nástroje), individuální rozhovory, aktualizace dnů v týdnu, počasí, ročního období…
 • Logopedická chvilka – hláska Č,Š,Ž -  dechová cvičení – foukání do míčku přes stůl (navádění na koš), gymnastika mluvidel –cvakání zuby, artikulační cvičení „šnek“ – pojmenovávání obrázků
 • Pohybová chvilka – chůze rozkročmo, výstup na vyvýšenou plochu, chůze se zvedáním kolen, chůze po kladině s rovnovážnou tyčí v ruce, lezení ve vzporu klečmo, prolézání tunelem, skákání v pytli….

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • „Moje maminka“ – maminka a její role v rodině (asociace), individuální rozhovory, kresba postavy, párování srdíček podle počtu, orientovat se v elementárním počtu do 10, rovnání číselné řady (rozvoj předmatematických představ)
 • „Dárek pro maminku“ – společenská hra bingo, odhalování ukrytých předmětů, rytmizace krokováním (rozklad slov na slabiky – určování dlouhé/krátké), poměřování délek
 • Exotická zvířata – přednáška, pracovní listy, povídání o chovu těchto zvířat, seznámení s nimi, …
 • „Náhrdelník pro maminku“ – barevné rozlišování, pojmenovávání barev, manipulace s PET víčky – rovnání podle barevných řad (dějová posloupnost), pohybová hra – kooperace ve skupinkách
 • „Srdce pro maminku“ – rozlišování, určování geometrických tvarů a symbolů, třídění, manipulační hry, zametání – přemisťování z bodu A do bodu B (rozvoj předmatematických představ), „Twister“ – hledání správné cesty (paměťové hry)
 • „Večerníček“ – seznámení dětí s vystoupením, nácvik říkadel a básní, zkouška pohybového doprovodu…

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Pohybová hra ve skupinkách
 • Nácvik vystoupení na akademii
 • Předškoláci pomáhají menším kamarádům se sebeobsluhou na šatně

POBYT VENKU:

 • Pobyt na zahradě – spontánní hry, využívání nové průlezky, přecházení balančního mostu…
 • Využití venkovní kuchyňky
 • Zalévání zahrádky – pěstitelské práce

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 •  Šněrování bot – předškoláci, vázání uzlů, tkaniček
 • Pexeso, puzzle
 • „dárek pro maminku“ – barevná kombinatorika, hledání druhé poloviny
 • Párování – geometrické tvary, číslice
 • Počet 1-10 – kolíčkování
 
 • „Náhrdelník“ – skládání PET víček na provázek podle barevných řad

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • „Maminka vaří oběd“ – využití venkovní kuchyně, manipulace s vodou, pískem…
 
 • „Náhrdelník pro maminku“ – navlékání korálů na nit, rozvoj jemné motoriky
 • „Šaty“ – vyšívání (koordinace oka a ruky)

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • „Maminka“ – PL vyhledávání písmen v textu, tvoření slov, skládání slov z písmen
 • „Květina pro maminku“ – skládání papíru podle diktátu, zdobení květinou (rozvoj motoriky prstů)
 • Sudoku – kombinace barev
 • „Najdi cestu“ – bludiště PL
 • „Srdce“ – PL, orientovat se v elementárním počtu do 5
 
 • Koláž barev – rozpouštění barev pomocí soli, pozorování reakce

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • „Srdce“ – malba na hedvábí, motivy srdce, vyplňování kontur barvou
 • „Moje maminka“ – rozfoukávání barvy brčkem (dechová cvičení), otisky korkových zátek – tvoření náhrdelníku
 • Tématické omalovánky
 • „Kudrnka jede na výlet“ – tvoření tabulky

 

 •  „Maminka vaří“ – barevné kolíčkování, párování barev
 • „Maminka nakupuje“ společenská hra, kooperace, nakupování podle seznamu

DRAMATIKA

HUDBA

 • „U kadeřnice“ – námětové hry
 • „večerníček“ – seznámení dětí s vystoupením, deklamace veršů – nácvik přednesu básní

 

 • „Maminčina ukolébavka“ – zpěv ukolébavky před odpočinkem
 • „Večerníček“ – pohybové ztvárnění písničky

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • „maminka má svátek“ – smart program
 
 • „Maminčina cestička“ – pohybová hra twister (paměťové hry, hledání správné cesty)
 • Pohybová hra – shazování kelímků pomocí míčku upevněného na hlavě – kooperativní hra na přesnost