Týdenní plán 19.4. - 22.4.2022 "Čáp jede v kočáře - den země, práce na zahradě"

INTEGROVANÝ BLOK: „Čáp jede v kočáře – den země, práce na zahradě“

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • k řešení problémů  - řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé varianty, využívá při tom fantazie
 • komunikativní – ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení a cizímu jazyku
 • Soc. a personální –je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 • Činnostní a občanské – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • Získávání relativní citové samostatnosti
 • Aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Práce na zahradě – poučení o bezpečnosti při manipulaci se zahradním nářadím, náčiním.
 • Štěňata – poučení o bezpečnosti a vhodném chování k pejskům

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Den země – v rámci tohoto dne budeme zvelebovat zahradu MŠ a osazovat domečky rostlinkami. Prosíme rodiče, kdo má možnost přinést rostlinku „netřesk“ (viz plakátek). Přineste 21.4.2022, moc děkujeme.
 • 22.4.2022 dejte dětem vhodné oblečení na zahradu – možnost ušpinění (práce na zahradě).
 • Narozeninový den – viz plakátek na šatně

 ČETBA:    Neviditelná Zuzanka – E. Petiška

 RANNÍ KRUH:

 • Ranní tabule – zpěv uvítací písně s pohybovým doprovodem, rytmizace hrou na tělo (tleskání, pleskání, hra na orff. nástroje), individuální rozhovory, určování dnů v týdnu, počasí, ročního období…
 • Logopedická chvilka – hláska L – artikulační cvičení – pojmenovávání obrázků, „kolo, kolo mlýnský“, gymnastika mluvidel – „ kyselý had“ – špulení rtů, dechová cvičení – foukání do míčku
 • „země je kulatá“ – „kolo, kolo mlýnský“ - podávání overballu po kruhu, stoj, rovnovážná cvičení, relaxační cvičení ve dvojici, nácvik správného sezení na overballu, zvedání nohou na střídačku, leh na břiše na míči, pohupy na míči,…

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • „Den země“ – motivační příběh (rozšíření povědomí a planetě zemi), pohybový doprovod, manipulace s PET víčky – vykládání obručí (určování více, méně – rozvoj předmatematických představ), určování velikostí (větší/menší), grafomot. list – kruh – uvolňovací cviky
 • Recyklace – motivační pohádka, třídění odpadu – individuální rozhovory, barevné rozlišování kontejnerů, přiřazování obrázků – práce ve skupince, kimovy hry – paměťové
 • Oslava narozenin
 • „štěňata“ – přednáška, ukázka pejsků, chovatelství

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Relaxační cvičení – kooperace ve dvojici, hlazení, prohlubujeme přátelství
 • Narozeninová oslava – pečení dezertu – spolupráce ve skupinkách
 • Práce na zahradě

POBYT VENKU:

 • Den země – pěstitelské práce na zahradě – sázení, osazování
 • Pobyt na zahradě – zvelebování okolí školky
 • „Štěňata“ – návštěva v mš, ukázka štěňat – přednáška

 

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 •  Planet – puzzle
 • Bludiště – hledání správných cest
 • Vývoj života – puzzle, dějová posloupnost
 • „Naše země“ – velikosti, počet 1-10, kolíčkování
 • Recyklace – třídění podle barev (kontejnery), kolíčkování
 
 • „Moje země“ – PET víčka, vyhledávání daných barev, přikládání na označené místo

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • „Vodní živly“ – přelévání vody pomocí trychtýřů, plnění lahví, tvoření vodních mlýnků…(rozvoj fantazijních představ)
 • „zasaď strom“ – práce s pískem, zasazování stromů, tvoříme les (rozšiřujeme povědomí o přírodě)

 

 • „Země“ – zaťukávání hřebíčků zaplňování ploch (manipulace s kladivem, koordinace oka a ruky)

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Prohlížení knih, encyklopedií na téma země
 • PL – hledej odlišný obrázek v řadě
 • PL – stříhání, dodržení předkreslené linie
 • Grafomotorický list – kruh, uvolňovací cviky, řazení velikostí (rozvoj předmatematických představ)
 • PL – dějová posloupnost (rozvoj předčtenářské gramotnosti)
 
 • „Barvy země“ – pokud s vodou, barvivem, holicí pěnou

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Kreslíme oslavencům obrázek – dbáme na správný úchop tužky
 • „země“ – koláž z barev, technika zapouštění barev pod igelitem, kreslení map
 
 •  „narozeninový den“ – barevný muffin (pečení, obarvování těsta do barev země, vážení surovin, odměřování – rozvoj předmatematických představ)

DRAMATIKA

HUDBA

 • námětová hra na zahradníky – zasazování, zalévání rostlinek
 
 • „Odpadky“ – naučná píseň, pohybové ztvárnění
 • Chválím tě země má – relaxační píseň

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Den země – smart program (třídění odpadu)
 • Pohádka – krtek zahradníkem

                  Prasátko Pepa - recyklace

 • „cvičíme se sokolem“ – hod na cíl, hod do výšky obouruč spodem, hod do dálky, vedení míče, kop na branku, kop do zdi po odrazu odehrát…