týdenní plán - 16. - 20. 5. 2022 - "Žijeme na zemi - přírodní jevy, počasí"

INTEGROVANÝ BLOK: „Žijeme na zemi – přírodní jevy, počasí“

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, chce porozumět věcem, jevům, raduje se z toho, co dokázalo
 • k řešení problémů – rozlišujeme řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou. Dokáže mezi nimi volit.
 • komunikativní – ovládá dovednosti předcházející čtení, psaní
 • Soc. a personální – chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit násilí
 • Činnostní a občanské – zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

DÍLČÍ CÍLE:

 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti…)
 • Získávání relativní citové samostatnosti
 • Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • Porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho vlivy

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Dbáme bezpečnosti při zatloukání hřebíčků, při manipulaci s kladívkem
 • Bezpečně se pohybujeme na zahradě – nesaháme na zahnojené jahohy…

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Prosíme, noste peníze za plavání – viz tabulka na šatně
 • Školní výlet – tento rok bude výlet 30. 6. 2022 (hlásíme raději s dostatečným předstihem)
 • Uzavření MŠ – 18.5.2022 (uzávěra vody)
 • Narozeninový den – 20. 5. 2022 (pátek) – viz plakátek na šatně

 

 ČETBA:    Pohádky z vesmíru – M. Adamovská

 RANNÍ KRUH:

 • Ranní tabule – zpěv uvítací písně s pohybovým doprovodem, rytmizace hrou na tělo (tleskání, pleskání, hra na orff. nástroje), individuální rozhovory, určování dnů v týdnu, počasí, ročního období…
 • Logopedická chvilka – hláska Č,Š,Ž – artikulační cvičení – „dešťové kapičky“ (deklamace říkadel), gymnastika mluvidel (cvakání jazykem), dechová cvičení (vítr – nafukování úst, vypouštění vzduchu)
 • Pohybová chvilka – klouzání po vyvýšené ploše (lavička), vylézání na žebřiny (koordinace pohybů těla), shazování kuželek – hod na cíl (přesnost), chůze po balančních lávkách, prolézání bludištěm mezi lany, relaxační cvičení – masáž hlavy

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • „Počasí“ – asociace – jaké počasí máš nejraději a proč? (individuální rozhovory)
  • „Slunce, déšť – motivační obrázky/písně „prší, prší“, rozklad slov na slabiky, skládání slov z písmen, sluchové vnímání – hledání slov stejně znějících, hádanky, zpřesňování početních představ – 1-10 (rozvoj předmatematických představ) „Židličkovaná“ – pohyb. hra (prostorová orientace)
  • „Bouřka, vítr“ - motivační obrázky/písně „foukej, foukej“, rozklad slov na slabiky, skládání slov z písmen, sluchové vnímání – hledání slov stejně znějících, hádanky, zpřesňování početních představ – 1-10 (rozvoj předmatematických představ) „padák“ – pohybová hra, paměťové hry (kdo zmizel)
  • „Duha, mlha“ - motivační obrázky/písně „Sluníčko“, rozklad slov na slabiky, skládání slov z písmen, sluchové vnímání – hledání slov stejně znějících, hádanky, zpřesňování početních představ – 1-10 (rozvoj předmatematických představ), pohybová hra – „mlha“ – obdoba hry molekuly (párování do skupin)
  • Narozeninový den – oslava květnových dětí, kresba do narozeninové knihy

 KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Relaxační masáž – kooperace ve dvojici
 • Nácvik na vystoupení – tanec ve skupinkách, ve dvojicích
 • Pohybové hry

 

POBYT VENKU:

 • Pobyt na zahradě – tvoření tabla pro předškoláky
 • Změny počasí – pozorování
 • Hry a činnosti na zahradě – jízda na koloběžkách, stavby z písku
 • Rozvoj pohybových dovedností na průlezkách

 

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • „roční období“ – třídění obrázků, symbolika
 • Počasí – počet, přiřazování, kolíčkování, logické řady
 • Puzzle – dějová posloupnost
 • Hledání dvojic – zrakové rozlišování
 • „duha“ – puzzle, shodné dvojice
 
 • Stavby z lega dle své fantazie

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • „Eko laboratoř“ – filtrace vody (čištění vody v přírodě)

 

 • „mraky“ – provlékání tkaniček otvory 
 • „dešťová tyč“ – zatloukání hřebíčků do ruliček, sypání rýže (koordinace oka a ruky)

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • „čepička“ – skládání z papíru podle diktátu
 • Sudoku - počasí
 • „Kapičky“ – PLčíselná řada, posloupnost (lepení, stříhání)
 • „Sluníčka“ – PL – stíny

 

 • „Vypařování vody“ – pokus slunce/voda (pozorování reakce)

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Omalovánky
 • „měnící se obloha“
  • duha (zapouštění barev)
  • Slunce, mraky (zaplňování plochy voskovkou)
  • Natírání tuší, škrabání motivů (bouřka")
  • „Duha“ – otisky (rozvoj jemné motoriky)

 

 •  „deštík“ – barevná rýže, nabírání sypání do kelímků, formiček, (koordinace oka a ruky)
 • „Sluníčka“ – třídění podle barev, podle předlohy, nabírání kleštěmi
 • „pečení – odměřování, odvažování, šlehání….

DRAMATIKA

HUDBA

 • „Večerníček“ – nácvik na vystoupení (přijímání nových rolí – pohádkové postavičky)
 • „Večerníček“ – nácvik písně na poslední zvonění – učíme se text písně
 
 • Sluníčko, sluníčko (deklamace říkadel, básní)

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • „Rákosníček“ – pohádka na téma počasí
 • Koloběh vody – naučná pohádka
 • „šipkovaná“ – Bee-bot (prostorová orientace)
 
 • „padák“- chůze v kruhu (rychle, pomalu – změny na zvukový signál), točíme padák po kruhu (chůze do kruhu, z kruhu), vítr (zvedání padáků vzhůru…)