plán činností na týden 18. 10. - 22. 10. 2021 - "podzim přichází a nese dárky" - doprava

INTEGROVANÝ BLOK:   „Podzim přichází a nese dárky -  Doprava“

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – učí se nejen spontánně ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost, zapamatuje si, práci dokončí…
 • K řešení problémů –řeší problémy na které stačí, známe situace se snaží řešit samostatně na základě nápodoby, náročnější s dopomocí dospělého
 • Komunikativní- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že  být komunikativní je výhodou
 • Soc. a personální Činnostní a občanské –spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobuje se jim

 

DÍLČÍ CÍLE:

 • Rozvoj tvořivosti
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Dbáme zvýšené opatrnosti při pečení (základní pravidla)
 • Zvládání terénních nerovností na vycházkách (prevence úrazů)

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Narozeninový den – 21. 10. 2021 (více info na plakátku v šatně)
 • Ekovycházka – 20.10.2021 (Dejte dětem vhodnou obuv a oblečení, díky.)
 • Průzkum docházky na podzimní prázdniny – formulář na webových stránkách

 

 ČETBA:      „Martínkova čítanka“ – E. Petiška

 

 RANNÍ KRUH:

 • Ranní tabule – zpěv uvítací písně s pohybovým doprovodem, rytmizace hrou na tělo (tleskání, pleskání), individuální rozhovory, určování dnů v týdnu, počasí, ročního období…
 • Logopedická chvilka – hláska V – dechová cvičení (nafukování, vyfukování pytlíku), gymnastika mluvidel „Letadlo“ (kroužení jazykem v ústech, arizonky – slízávání ze rtů – pohyby jazyka do stran), artikulační cvičení (letadlo letí vvvvvv)
 • Pohybová chvilka„Jedeme na výlet“ – vláček (chůze v zástupu po prostoru), domeček (protahovací cvičení), Liška (turecký sed, úklony hlavou), Zajíček (stoj, zvedání kolen), Veverka (klubíčko, houpačka), Letadlo – (leh na břiše, zvedání rukou, nohou, stoj na jedné noze, holubička, rovnovážná cvičení), Semafor – pohybová hra (naučné prvky)

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • „Dopravní prostředky“ - třídění podle způsob pohybu (jezdí, létá, plave…), poznávání doprav. prostředků, pojmenovávání, hledání druhé poloviny, hledání dvojic (kooperace)
 • „Kdo jede?“ – rozeznávání zvuků dopravních prostředků z nahrávky, určování počátečního písmena sluchem, hmatem…. (rozvoj předčtenářské gramotnosti)
 • „Vezu, vezu náklad“ – nakládání barevných kostek na auto podle diktátu, rozlišování, pojmenovávání barev, počet -1-10 (rozvoj předmatematických představ)
 • Oslava narozenin – přání kamarádům, „Hobl“, ochutnávka sušenek – chuťové vnímání (sladké, slané, kyselé…), obrázkové knížky pro oslavence
 • „Příběh o autech“ – vyprávění příběhu (kimovy hry), rozklad slov na slabiky (krátké, dlouhé slabiky), jaké to je? (vlastnosti předmětů)

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Spolupráce při nácviku vystoupení
 • Kooperace při řízených činnostech – práce ve dvojici

 

POBYT VENKU:

 • Sběr ořechů na zahradě
 • Pozorování jízdy aut
 • Venkovní hra „barevná auta“
 • Dopravní značky a jejich funkce
 • Ekovycházka – „uspávání zvířátek“

 

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Puzzle na téma doprava
 • Stíny
 • Dopravní prostředky – počet 1–10 (kolíčkování), pexeso, počáteční písmeno, skládání podle stínové předlohy

 

 • Stavba garáží pro auta, traktory podle velikostí (využití domečků)
 • Vláčkodráha
 • Závody aut - namotávání autíček na provázku (kooperace)

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • „plující auta“ – přendávání plujících balónků z vody do misky pomocí nohou (motoriky prstů)
 
 • „Lodičky“ – výroba lodiček z houbiček na nádobí, zapichování špejlí, tvoření plachet z alobalu (práce s nářadím)

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Sudoku
 • Pracovní list – najdi dvojice
 • Grafomotorický list – lodičky (vlnky, předškoláci)
 • Pracovní list – auta (počet 1-10, OŠD)
 • Pracovní list – pokračuj v řadě, dějová posloupnost (OŠD)
 • Pracovní list – kde se pohybují (předškoláci)
 
 • „Lodě“ – provádění zátěžových testů na vodě (porovnávání hmotností (těžké/lehké)

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Dopravní prostředky – omalovánky
 • Podzimní výzdoba oken – stříhání podle linie čar, lepení, navazování provázků….
 • „Lísteček“ – vystřihování, otisky prstů (jemná motorika)
 • „Housenka“ – navlékání listů na provázek

 
 • „Zdravé sušenky“ – vážení surovin, pojmenovávání, smíchávání, tvoření placiček (jemná motorika)

DRAMATIKA

HUDBA

 • Nácvik na adventní vystoupení (seznámení s písní a pohybovým doprovodem)

 

 

 • „Semafor“ – pohybové ztvárnění písně (naučný podtext)
 • zpěv narozeninové písně – hra na tělo, na orff. nástroje

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Dopravní prostředky – naučný program na téma doprava
 
 • Cvičíme se sokolem – „semafor“ (skok snožmo z místa do obruče a ven, skok přes míč v chůzi, skok do dálky z místa)