Nabídka podpory žákům ve škole

Vážení rodiče, v nejbližším čase by vám měla do mailů dorazit nabídka aktivit vedených spec.pedagožkou Mgr.Zimmermannovou. Vše bude díky našemu zapojení do programu IKAP nabízeno zdarma. Prosíme o sdělení případného zájmu tak, aby aktivity byly zahájeny na začátku října.

PERCEPČNĚ MOTORICKÁ NÁPRAVNÁ CVIČENÍ

Jedná se o metodu navazující na program Dr. Manfreda Biebla, dětského neurologa a psychiatra ze Salzburku, která je vhodná pro děti od pěti let. Předností této metodiky je ucelená diagnostika a náprava dílčích funkcí jednoduchými, pro děti přitažlivými cvičeními. Tato cvičení vedou ke korekci deficitních funkcí (tedy vlastně k optimalizaci nervových drah v mozku zodpovědných za efektivní propojení oblastí mozku důležitých pro nácvik čtení, psaní a počítání) a tím umožňují, aby dítě mohlo plně využívat svých intelektových schopností a zažilo tolik potřebný pocit školního úspěchu. Pro úspěšnost metody je nezbytná pravidelnost a probíhá tedy se zapojením rodičů.

 LPAD – DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ UČEBNÍHO POTENCIÁLU

 mapuje potenciál dítěte k učení a diagnostikuje individuální schopnosti změny. Je tedy vhodným nástrojem nejen pro “diagnostiku” tím, že ukazuje cesty nápravy a efektivnějšího učení, ale zejména nástrojem sebepoznání a osobnostního rozvoje uplatnitelného v kariérním poradenství a všude tam, kde existuje víra v možnosti rozvoje lidského potenciálu.

Jedná se o soubor zkoušek vytvořených Prof. Feuersteinem, které si kladou za cíl zjistit, jaký je potenciál rozvoje jedince, když má příležitost k adekvátnímu zprostředkovanému učení. LPAD neměří aktuální stav, ale sleduje možnosti strukturální změny kognice. Hledá odpovědi na otázky, jaké jsou možnosti dítěte, dospívajícího či dospělého a za jakých okolností je lze rozvíjet. Z těchto důvodů je dynamické vyšetření do značné míry nezávislé na kulturním zázemí jedince, nediskriminuje, naopak dává naději ve změnu a rozvoj. Vyšetření probíhá individuálně v rozsahu 4-12hodin dle požadavků rodičů/školy, a to v čase školního vyučování na půdě školy.

FIE – FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ

 Feuersteinovo instrumentální obohacení – FIE je mezinárodně rozšířená metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů (tzv. Instrumentů) a s vedením lektora (tzv. zprostředkovatele) rozvíjí kognitivní funkce. Velmi stručně řečeno tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.

Co tato metoda rozvíjí?

  • Vnitřní motivaci a sebedůvěru
  • Pozornost
  • Vyjadřování a porozumění
  • Dovednost pracovat s chybou
  • Používání efektivních strategií řešení problému
  • Organizaci a plánování
  • Emoční inteligenci

Jak se konkrétně s metodou FIE pracuje?

S metodou se pracuje individuálně i ve skupinách. Na půdě školy bude probíhat v malých skupinkách (5-10 žáků) jedenkrát týdně v rámci školního vyučování, kdy lektor s dětmi společně bude procházet pracovními listy, tzv. Instrumenty. Vzájemným dialogem jsou děti vedeny k pečlivé a systematické přípravě strategie vyplňování instrumentů a následnému rozboru pracovního postupu. Učí se pracovat s chybou a využít tuto zkušenost pro další práci. Jsou podporovány k hledání vlastního řešení. Dětem postupně vymizí z práce zbrklost a strach z neúspěchu. Získávají sebedůvěru, že úkol a problémy vyřeší. Dokáží vyjádřit svůj názor a respektovat odlišný. V neposlední řadě dialogem rozvíjí komunikační dovednosti. Všechny získané poznatky a zkušenosti z hodin FIE přenáší do praktického života.

 

Rubrika: