Přírodovědný kurz Šotek (7.-11. 9. 2009)

Fotogalerii z kurzu ŠOTEK naleznete zde.

Naše škola se rozhodla využít nabídky Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009. V rámci tohoto Programu jsme podali žádost o poskytnutí finanční podpory na uskutečnění přírodovědného a ekovýchovného pobytového kurzu pro žáky 7. a 8. ročníku. Naše žádost byla úspěšná, takže se nám podařilo získat na tuto akci příspěvek přes 48 000 Kč.

Kurz, který jsme nazvali „ŠOTEK“ (Školní Otevřený Terénní Ekovýchovný Kurz), proběhl 7. – 11. září 2009 v areálu Táborové základny DOMINO v Hluboké u Skutče. Aktivity, kterým se žáci v průběhu celého týdne věnovali, byly zaměřeny zejména na praktické pozorování přírody, pochopení vztahů mezi jednotlivými složkami ekosystémů a odhalování vlivu člověka na životní prostředí.

Zástupce našich rostlin a živočichů přijeli žákům přiblížit odborní lektoři. Pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích RNDr. Vladimír Lemberk a Mgr. Jan Dolanský seznámili žáky se zástupci našich obratlovců i bezobratlých. Vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory RNDr. František Bárta se zaměřil na zástupce našeho ptactva a na ochranu přírody. Předseda občanského sdružení Centaurea Mgr. Jan Horník nám poutavým způsobem představil běžné druhy našich rostlin. Všechny tyto aktivity probíhaly v přirozeném prostředí, formou besed, vycházek či praktických cvičení, aby bylo žákům umožněno efektivní „učení v souvislostech“ a „učení prožitkem“.

Další skupinu aktivit tvořila práce s přírodním materiálem, zaměřená převážně na tvůrčí využití environmentální problematiky. Při práci s ovčí vlnou technikou filcování žáci vyráběli míčky a ozdobné obaly na tužky. Během práce s keramickou hlínou se snažili napodobit jednoduché nádoby našich předků, v rámci fyzikálních a chemických pokusů pracovali s olejem, octem a vodou. Velmi zajímavé objekty vytvořili žáci výtvarnou technikou land art.

Vše pak doplňovaly motivační, vědomostní a relaxační hry a činnosti s přírodovědnou tématikou. Vyzkoušeli jsme si například co to vlastně znamená „tlouct špačky“ nebo čistit les coby pracovití mravenci. Při hře „Kufr“ jsme vysvětlovali, kreslili či pantomimicky předváděli přírodovědné pojmy. Na závěr se všichni „utkali“ v poznávání rostlin a živočichů podle obrázků.

Během celého pobytu si všichni účastníci vedli své „badatelské deníky“, do kterých zaznamenávali slovem i kresbou své nové poznatky, pozorování („příroda pod mikroskopem“) i zážitky a to pouze s pomocí obyčejné tužky, uhlů, přírodních barviv a materiálů.

Ke konci našeho pobytu jsme navštívili nedalekou rozhlednu s hezkým názvem „Borůvka“, abychom se podívali o něco dál než dohlédneme ze země. Věříme, že díky kurzu Šotek se nám podařilo u žáků něco podobného – rozšířit jejich „rozhled“ a povědomí o přírodě a prostřednictvím vlastních intenzivních prožitků si uvědomit její hodnotu i zranitelnost.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám přispěli svými dary (chrudimským obchodům Boomerang, FotoŠkop, Taco, Pohodové knihkupectví; Občanskému sdružení Centaurea; i rodičům žáků, kteří věnovali množství sladkostí a dalších milých drobností), dále odborným lektorům i kolegům pedagogům, kteří za námi přijeli se svými tvořivými dílnami.

Marek Odstrčil, Michaela Pavlíková