činnosti na týden 9. - 13. května 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír“

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • k řešení problémů – řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
  • komunikativní – dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
  • sociální a personální – uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky
  • činnostní a občanská – má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o dodržování zásad hygieny na venkovním WC
 • opakování zásad manipulace s nůžkami

 

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Koncert ZUŠ Chrast – 11.5.2022 (cesta autobusem do Chrasti, zpět pěšky po cyklostezce)
 • dejte dětem malou baterku

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

ČETBA:  Marie Adamovská – „Pohádky z vesmíru“

               Zdeněk Smetana – „Rákosníček a hvězdy“

 

RANNÍ KRUH:

 • školkový ranní pozdrav
 • počítání dětí (holky, kluci + porovnání počtů, kdo nám chybí)
 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + každé pondělí určení služby týdne
 • logo chvilky: oromotorická cvičení, dechové cvičení s vyrobenou raketkou
 • rozcvičky – Mimozemšťanská, Pejskova (motivace pejsek Lajka)

 

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • KK: Jak jsem prožil víkend? Co jsem dělal?
 • motivační videoprojekce Smolíkovi ve Vesmíru (placatá planeta)
 • diskuze: kde žijeme, jak se jmenuje naše planeta + povídání o Sluneční soustavě
 • stavba rakety – skupinová činnost
 • básně s pohybem: „Sluneční soustava“, „Země“
 • písně: „Raketa“, „Naše Země kulatá“ – pochopení textu, schopnost převyprávět
 • PH – „Mimozemšťan a lidé“ (obměna hry Rybičky, rybáři), „Rakety, hýbejte se“ (obměna hry Molekuly, molekuly, hýbejte se)
 • projekce dokumentů o Vesmíru
 • cvičení – překážková dráha: výlet do Vesmíru

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • výroba rakety z dostupných materiálů
 • mimozemšťané tancují – nácvik choreografií

 POBYT VENKU:

 • objevování nezvyklostí, zvláštností a kuriozit v přírodě – co může pocházet z jiné planety?
 • závody raket, stavba rakety v hranolkovišti, tvorba naší planety z přírodnin
 • dle počasí přesunuta řízená činnost/centra aktivit na školní zahradu
 • poslech a vygenerování zvuků v přírodě, na silnici, v prostorách školky
  1. 1.     MANIPULAČNÍ HRY

  7. KOSTKY A AUTA

   

  TVORBA SOUHVĚZDÍ – MAGNETICKÁ/TYČINKOVÁ STAVEBNICE

  PUZZLE + ROZSTŘÍHANÉ OBRÁZKY

  DOPLŇOVÁNÍ ŘADY - ALGORITMUS

   

  STAVBA RAKETY - trubičky

  VYTVOŘENÍ NAŠÍ PLANETY Z DOSTUPNÝCH KOSTEK

   

  1. 2.     PÍSEK A VODA

  8. DÍLNA

   

  TVOŘENÍ Z KINETICKÉHO PÍSKU

  VYUŽITÍ PÍSKOVIŠTĚ A PŘÍRODNIN K STAVBĚ VESMÍRU

   

   

  SOUHVĚZDÍ – ZATLOUKÁNÍ HŘEBÍČKŮ

  1. 3.     KNIHY A PÍSMENA

  9. POKUSY A OBJEVY

   

  PŘIŘAZOVÁNÍ NÁZVŮ PLANET K OBRÁZKŮM

  (DLE PŘEDLOHY CELÁ SLOVA, POTÉ JEN PÍSMENA)

  PRACOVNÍ LISTY PRO PŘEDŠKOLÁKY

   

   

  POKUSY na každý den – barvení lentilka, voda

                            oheň v uzavřeném prostoru

       přetékání barvy

                                         barvení cukrových kostek v komínu

  barva v mléce

  1. 4.     ATELIÉR

  10. DOMÁCNOST

   

  PLANETY –BUBLÁNÍM

  MŮJ VESMÍR (barvení krepovým papírem)

  VYTVOŘENÍ MLÉČNÉ DRÁHY (otisky bublinkové folie)

  OTISKY ROZDÍLNĚ ŠIROKÝCH RULÍ - vesmír

   

   

   

  VAŘENÍ PRO KOSMONAUTY

  1. 5.     DRAMATIKA

  11. HUDBA

   

  NÁMĚTOVÉ HRY NA KOSMONAUTY, MIMOZEMŠŤANY

   

   

  HRA NA ORFFOVY NÁSTROJE – VESMÍRNÉ ZVUKY

  KIMOVA HRA - POZNÁVÁNÍ ZVUKŮ SLUCHEM

  1. 6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

  12. POHYB

   

  LET RAKETY (čára rovná, oblouky, lomená čára)

  SKLÁDÁNÍ RAKETY Z GEOMETRICKÝCH TVARŮ

  VIDEOPROJEKCE – SMOLÍKOVI VE VESMÍRU

   

  CHŮZE NA CHŮDÁCH  - KOSMONAUTI

  PROZKOUMÁVÁJÍ MĚSÍC

  VESMÍRNÁ DRÁHA