činnosti na týden 7. - 11. 12. 2020 - Svátek sv. Lucie

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Změna stravného – upravte si trvalé příkazy na nové ceny podle rozpisu na dveřích do šatny
 • Prosíme o vyplnění dotazníku docházky zaslaného na Vaše kontaktní emailové adresy

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Pohybuj se opatrně po zamrzlých prostorách kalužin, chodníků, krajnic
 • Odhaduj svoje možnosti při využití švédské bedny, neboj se o pomoc poprosit paní učitelku, kamaráda
 • Žehlička pálí, manipuluj s ní a pohybuj se v blízkosti podle pokynů paní učitelky

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 kompetence k učení - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 kompetence k řešení problémů - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

 komunikativní kompetence - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 sociální a personální kompetence - projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 činnostní a občanské kompetence - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 

ČETBA: „Knížka vánočních příběhů“ – vánoce ve světě

              

RANNÍ KRUH:

 • víkendové zážitky – vyprávění
 • pravidelné rozcvičky
 • motivační tabule
 • logopedické chvilky – Dechová cvičení – stoj, nádech, hluboký výdech, gymnastika mluvidel – olizujeme si celé rty, artikulace – dadada – startujeme saně, sluchové cvičení – reakce na signál s pohybem, říkadlo „Mám dáreček, mám“
 • organizační záležitosti, pochvaly

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky – koordinace ruky a oka – práce s obrazovým materiálem
 • hmatové vnímání – poznávání předmětů, pojmenování tvarů a přiřazování
 • barvy – pojmenování, poznání
 • tvarování provázku – ozdobička + tvary
 • rozvoj slovní zásoby o používání přídavných jmen „ Jaký je?“
 • rozvoj kooperace mezi dětmi, dětmi a dospělými  - vánoční přání - věnec
 • tradice svátku sv. Lucie – obchůzka po školce

 

POBYT VENKU:

      pozorování měnící se přírody vlivem počasí

      tvoření z přírodnin – klacíky, hlína

      spontánní hry na vymezeném prostoru

      ekosystém řeky – pozorování, rozhovory

      vánoční výzdoba ve vsi – poznávání, pojmenování

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • mozaiky – barevná skladba ( bílé podložky a houbičkové detaily )
 • kulatý, hranatý, špičatý – spojovačky
 • puzzle s vánoční tematikou
 • provlékání provázku připravenou strukturou

 

 • dárek – metoda Hejného – stavění komínů podle puntíků
 • obrys ležícího dítěte pomocí kostek  - tajemná postava

 

 

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • pouštění skořápek – foukáním z kraje na kraj vaničky
 • kresba do jemného písku – barevné variace (prst, špejle)
 •  kompletace dárku – sklenička, větvička, aplikace
 • nápichy na špejli – barevná kompozice – strom
 • práce s papírem – hra na přadleny (proplétání pruhů – plátýnko
 

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 •  strom – přikládání tvarů
 • počet s přiřazováním – doplňovačky
 • předškoláci – vánoce, vánoce přicházejí – složka PL
 • práce podle vánočních dopisů
 •  vosková technika – objevování vlastností vosku, odžehlování – ozdoba, hvězda

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • anděl – tvoření z papírových prostírání (přání)
 • práce s vánočním papírem – stříhání, lepení… - rozvoj kooperativních dovedností
 • Lucie – kresba – detail obličeje
 • doplnění kresbou – ozdobička s perníkem
 •  didaktické hry na téma zdravé stravování
 • modelovací hmota – práce s formičkami – vánoční cukroví
 • práce s vykrajovátky a pomerančovou kůrou

DRAMATIKA

HUDBA

 • hry v čepičkách
 • domácnost – vánoční přípravy
 • připomenutí tradice sv. Lucie – obchůzka po škole
 •  poslech vánočních koled…CD
 • zpěv koled společný i sólový
 • vytváření líbivých zvuků - triangl

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart – vinutí, ovál, řízená linie
 •  proudové motivační cvičení
 • výstup, sestup, seskok – švédská bedna