činnosti na týden 25. -29.října 2021 " Podzim přichází a nese dárky" - Stromy, plody

INTEGROVANÝ BLOK:    „ Podzim přichází a nese dárky“

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

kompetence k řešení problémů

řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

komunikativní kompetence

dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

sociální a personální kompetence

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

činnostní a občanské kompetence

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • odhadnout své schopnosti a schopnostem se přizpůsobit
 • dbát o své zdraví – hygiena – sběr ležících předmětů na zemi při vycházkách

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 27., 29. 10. – podzimní prázdniny v ZŠ – docházka do MŠ podle vyplnění dotazníku
 • přineste dětem mýdlo pro výtvarné tvoření (neparfémované, může být i staré)

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému),
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

ČETBA: „Dubánek a Bukvička“ – Jitka Komendová

RANNÍ KRUH:

 • seznamování a upevňování režimových činností
 • rozcvička „Říjen“
 • hra „ Mám kaštánek mám“
 • logopedické chvilky – V – dechové cvičení – hra na vítr a listí, gymnastika mluvidel – rozhýbáme jazýček nahoru,  a dolů, artikulační cvičení – vá, vé, ví,vó, vú, sluchové cvičení- „Ptáčku, jak zpíváš?“, říkadlo- „Fouká, venku fouká…“, procvičování gymnastiky mluvidel – logopedické zrcadlo
 • motivační kalendář
 • řešení situací

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 •        rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky – cvičení na nářadí
 •        rozvoj hmatového vnímání – poznávání předmětů, plodin
 •        rozvoj slovní zásoby o slova vyjadřující „Jaký je?“
 •        účast na nácviku „pohádka o Martinovi“
 •        podzimní rýmování

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • tvořivé činnosti na koberci – menší děti
 • Strom – společná koláž s využitím přírodních materiálů

POBYT VENKU:

 • pozorování měnící se přírody vlivem postupujícího podzimu
 • sběr přírodnin – vycházka za špejchar
 • tvoření z přírodnin – zahrada
 • spontánní hry – zahrada

  MANIPULAČNÍ HRY

  KOSTKY A AUTA

  • obrázky z kaštanů – přikládání na předem dané místo – tvary
  • nakloněná rovina – činnost s tunely a kuličkami různé tíhy
  • spojovačky - podzim
  •  objevování metody Hejného – stavba komínů na podložku podle zadání (barevné i dřevěné kostky podle výběru dítěte)
  • poměřování délky cest – stavění kostek podélně vedle sebe, poměřování délky postaveného

  PÍSEK A VODA

  DÍLNA

  • pokusy s listím – potápění, posílání, foukání
  • posílání lodiček z ořechů, foukáním se zátěží (figurka z člověče nezlob se různých velikostí
  • Rozvíjení grafomotoriky – rozvinutá spirála - moukovnička
  •  strom z barevných klacíků, špejlí, špachtlí
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • využití přírodnin ke společné koláži

  KNIHY A PÍSMENA

  POKUSY A OBJEVY

  • rozvoj pozorovacích schopností – překrývající se obrázky (předškol.)
  • kooperativní hra – Bingo – barvy
  • Strom - tvary
  • doplň chybějící do řady
  • Vymaluj podle zadání barvy (předškol.)
  • Grafomotorická cvičení – řízená linie “list“
   
  • práce s papírovou lupou na zahradě – pozorování hmyzu, přírodnin
  • rozmývání barvy – krepový papír

  ATELIÉR

  DOMÁCNOST

  • zdokonalování techniky stříhání – podzimní víly
  • cvičení jemné motoriky – otisk prstu – strom
  • zdokonalování techniky nalepování – koláž z přírodnin
  • obkreslování šablony
  •  didaktické hry na téma zdravé stravování
  • dort – didaktická hra s barvou
  • námětová hra „Ježčí rodina“

  DRAMATIKA

  HUDBA

  •  sledování výukového programu „Každý strom je jiný“ – rozhovory, dramatizace v čepičkách
  • Námětová hra „Na les“ – využití dostupných materiálů
  • Hra na fotografa – dechová cvičení s listím

   

  • rytmizace doprovodnými hudebními nástroji         ( tempo, hlasitost ) – zahradní koncert – kooperativní činnosti
  • poslech hudební skladby Zvířata – poznávání

  INTERAKTIVNÍ TABULE

  POHYB

  • „Alfíček“ – interaktivní program pro děti – plnění úkolů podle zadání
  •  pečujeme o své zdraví – dětská jóga
  • cvičení se Sokolem – plnění úkolů (chůze po zvýšené zúžené ploše, válení sudů, chůze po lavičce s překračováním met, skoky ve vzporu dřepmo s kostkou)