činnosti na týden 25. - 29. 4. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „VOLÁM TĚ SLUNÍČKO“ – VELIKONOCE  

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí
  a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • k řešení problémů - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit
 • komunikativní - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • sociální a personální - dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • činnostní a občanské - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o bezpečném používání nové průlezky Yeti na zahradě MŠ

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 29. 5. – děti mohou být po celý den v oblecích čarodějnic, kouzelníků

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému),
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

ČETBA: „Malá čarodějnice“ – Zdeněki Smetana, Otfried Preussler

KOMUNITNÍ KRUH:

 • upevňování režimových činností, dodržování třídních pravidel, čtení piktogramů
 • rozcvička „Duben“- „U chaloupky“
 • hra „Čáp ztratil čepičku…“
 • logopedické chvilky – R – dechové cvičení (nádech nosem, výdech nosem, nádech pusou, výdech pusou a na střídačku), gymnastika mluvidel (jazyk mezi rty – startujeme auto), artikulační cvičení (dada, dada – startujeme traktor), sluchové cvičení (zpíváme známou melodii na lalalala), říkadlo (Povídala pračka, prát pro mě je hračka. Elektrický motor mám, motor vrčí, pere sám)
 • motivační kalendář – zaměřeno na roční dobu
 • řešení situací, hodnocení dne, týdne

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • DH na téma – čarodějnice
 • cvičení vyjadřovacích schopností, pojmenovávání předmětů
 • rozvoj logického uvažování – obrazové, manipulační činnosti
 • rozvoj hrubé motoriky – prolézání dráhy
 • rozvíjení před matematických dovedností – řazení podle velikostí, využití číslovek řadových
 • „Chaloupka na vršku“ – „Jak odletěly čarodějnice“

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • čarodějnická výzdoba
 • stavby domečků

POBYT VENKU:

 • vycházky – sledování zahrádek, jejich změny způsobené změnami počasí
 • pozorování  a poslech ptactva v přírodě
 • pozorování života na poli za zahradou
 • volný pohyb dětí na určeném prostoru
 • zahrada – využití nově zařízené kuchyňky, nové průlezky

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • domečky z mozaiky – kuličková, hříbečková (tvorba se záměrem)

 

 

 • vyplňování prostoru kelímky s písmeny
 • sestavování částek stavebnice k sobě – domečky ze stavebnice Seva

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • tvoření menu ve venkovní kuchyňce
 •  zpracování papírového tácku - kočka

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • procvičování číselné řady 1-8 záznamem v číslech, puntících
 • procvičování koordinace zraku – puzzle
 • grafomotorická cvičení – orientace v labyrintu
 • rozvíjení logického myšlení – „Co do řady nepatří?“
 • podobnost tvarů
 • počet slabik ve slově

 

 • malba tenkým štětcem – omalovánka podle předlohy + míchání barev

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • tvoření na téma „Čarodějnice“ – stříhání, lepení, malba, posilování svalstva ruky mačkáním papíru….
 • uvolňovací cviky zápěstí – omalovánky k tématu
 • práce s otisky

 

 • tvorba lektvarů z přírodnin ve venkovní kuchyni

DRAMATIKA

HUDBA

 • námětové hry v kloboucích, den v čarodějnických oblecích

 

 • sólový zpěv pro Malou čarodějnici – schopnost zpívat před třídou

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • jarní aktivity – IT v programech pro předškoláky
 •  chůze různými způsoby, chůze s odvíjením chodidla
 • balanční cvičení