činnosti na týden 23. - 27. května 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • komunikativní – domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • k řešení problémů – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • sociální a personální – samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • činnostní a občanská – chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o dodržování zásad hygieny
 • opakování pravidel při pobytu na školní zahradě, mazání opalovacím krémem

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 23. 5. – divadélko Pernštejn
 • 26. 5. ekologická vycházka – šipkovaná (dejte dětem vhodné oblečení a obuv)

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

«  osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

«  posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

«  ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

«  poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí

«  rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)

«  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

«  rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

«  vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

«  rozvoj společenského i estetického vkusu

 ČETBA:  Příběhy ledních medvědů – Beatrix Mannelová

                Jak jsem křtil medvěda – Rudo Moric

                Veverka a malý nosorožec – Mischa Damjan

 

RANNÍ KRUH:

 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + každé pondělí určení služby týdne
 • logopedické chvilky zaměřené na hlásku Ž: dechová cvičení – přerušovaný nádech (voníme ke květinám), gymnastika mluvidel – „malé tele, hubou mele“ – říkáme rychle, pomalu, tiše, hlasitě; artikulační cvičení – čmelák zpívá bžžžžžž; sluchové cvičení – pohybová improvizace na různé melodie – slovní vyjadřování pocitů hudby; říkadlo „Žába běží do Luže…“
 •  napodobování zvuků zvířat + dechová cvičení
 • Rozcvičky s písničkou – ZOO, Sloník Toník (Míša Růžičková)

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • rozhovory – byl jsi někdy v ZOO? Co jsi tam viděl? Odkud pochází zvířata ze ZOO?
 • třídění zvířat podle pravidlo
 • překážková dráha – výlet do ZOO (návštěva pavilonů a výběhů se zvířaty)
 • pohybové hry – Had leze z díry, Zvířecí sochy
 • pantomima – předvádění zvířat
 • hádanky, kvízy se zvířátky
 • poznávání zvuků zvířat sluchem
 • chůze po třídě ve dvojicích (jeden z nich zavázané oči šátkem) – budování důvěry

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • stavba ZOO – využití všech stavebnic a materiálů (+zvířátka plastová a dřevěná)

 

 POBYT VENKU:

 • pozorování změn počasí, jaká zvířata můžeme vidět volně v přírodě?
 • závody na koloběžkách, stavba domečků pro zvířátka
 • dle počasí přesunuta řízená činnost/centra aktivit na školní zahradu
 • delší ekologická vycházka způsobem šipkovaná
  1. 1.     MANIPULAČNÍ HRY

  7. KOSTKY A AUTA

   

  Puzzle zvířata - dřevo

  Přiřazování potravy dle počtu puntíků ke zvířeti

  Stejná zvířata – manipulace s kartičkami

   

   

  Stavění ZOO a ohrad pro zvířátka

  Stavba klecí pro zvířata

  1. 2.     PÍSEK A VODA

  8. DÍLNA

   

  Cesta hada v písku

  Stopy zvířat

   

   

  Tvorba želv z krepového papíru – cvičení jemné motoriky

  Procvičování práce s nůžkami – pruhy barevného papíru

  Práce s kuličkami – návleky

   

  1. 3.     KNIHY A PÍSMENA

  9. POKUSY A OBJEVY

   

  Přiřazování názvu zvířete dle předlohy + složení názvu z dřevěných písmen

  Prohlížení encyklopedií

  Vyhledávání stín, zvíře, dvě stejná zvířata

  Sestavování exotických zvířat podle číselné řady

  Kolíčkové přiřazování – počet, barva

  Cvičení koordinace zraku a oka – tvary

   

   

  Dechová hra – přiřazování srsti zvířat brčkem

  Dechová cvičení ve dvojicích – obruč, lehký míček

  1. 4.     ATELIÉR

  10. DOMÁCNOST

   

  Experimenty s barvou - roztírání

  Slon – origami

  Vystřihování – žába (pomůcka pro dechová, logopedická cvičení)

   

   

  Krmení dravé zvěře – hry s didaktickými pomůckami

   

  1. 5.     DRAMATIKA

  11. HUDBA

   

  Námětová hra – návštěva v ZOO

   

  Písně - Sloník Toník, Máme rádi zvířata

  Vyťukávání slabik – obrázky zvířat

  1. 6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

  12. POHYB

   

   

  Program SMART – třídění zvířat (domácí, ze ZOO), přiřazování srsti ke zvířeti, počítání zvířat

  „Pojďme kodovat“

   

   

  Plazení po zemi se zvířátkem na zádech

  Uspávání zvířátek – nohy za hlavu