činnosti na týden 17. - 21. května 2021 - jevy v přírodě, dinosauři

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – Dinosauři, počasí 17. – 21. května 2021

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

komunikativní kompetence- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

sociální a personální kompetence- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

činnostní a občanské kompetence – zajímá se o druhé i o to , co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • dodržování dohodnutých pravidel při práci s nabídnutými materiály
 • stále dbáme na pravidla hygieny nastolená v období epidemiologických pravidel
 • při hře na pískovišti se pohybujeme v prostoru areálu školy od parkoviště po zastávku
 • pravidla bezpečnosti při vycházkách – význam roušek, pozorování dodržování pravidel ostatních spoluobčanů, vyhodnocování situací

 

ČINNOSTI PRO RODIČE:

       přineste dětem do školky vyfouklé vejce

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, podílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním lidem)
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

ČETBA: Pohádkové Sluníčko – Ludvík Středa

RANNÍ KRUH:

 • pravidelné rozcvičky „Květen“
 • řešení tematické tabule – den, měsíc, datum, roční doba
 • hodnocení dopoledních aktivit, situací
 • vyjádření pocitů – můj den ve školce, hodnocení
 • logopedické chvilky „Ž“- dechové cvičení – přerušovaný nádech – voníme ke květinám, gymnastika mluvidel – „malé tele hudbou mele“ říkáme rychle, pomalu, tiše, hlasitě; artikulační cvičení – létá čmelák a dělá bžžžžž; sluchové cvičení – pohybová improvizace na hudby; říkadlo – „Žába běží do Luže….“

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • upevňování znalosti čísli, některých písmen
 • seznamování se s životem, dobou dinosaurů, způsobem života, zánikem……
 • cvičení hrubé motoriky– prolézání, podlézání, silová cvičení, cvičení koordinace těla na gymnastických balónech
 • manipulace s předměty podle instrukce
 • rozvoj fantazie při vymýšlení ekosystému dinosauřího světa
 • cvičení koordinace těla – nafukovací balónky, poslech CD
 • vytváření protikladů

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • tvořivé hry ve skupinách
 • tvorba hnízdiště

 

POBYT VENKU:

 • pozorování změn přírody vzniklých vlivem změny počasí
 • práce se slaným těstem v domečku
 • pozorování barev přírody (fauna, flora – pojmenování)
 • kreslení křídou na terase, vysvětlení námětu
 • tvorba jahodniště

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • najdi dvojice – tvarová a barevná shoda
 • dvojice k sobě – rozvoj logického uvažování
 • vytváření zajímavých barevných sestav – Triceratops (plošné dřevěné tvary)
 •  stavění kostek řazením podle návodů
 • vyplnění prostoru – dinosaurus – PET víčka

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • tvořítka zvířat + kinetický písek
 • rozvoj fantazie – vytvoření ekosystému z přírodních materiálů
 •  tvořivé činnosti se sádrou, nafukovacím balonkem
 • tvoření vatovými tyčinkami - kostra

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • popis a pochopení obrazového materiálu (encyklopedie, obrázky,…)
 • číselná řada 1-5 – puzzle, význam čísla (množství)
 • sestavování názvů dinosaurů podle předlohy – práce s tiskátky,
 • rozvoj percepce (pravidelná řada)
 • orientace v labyrintu cest
 • cvičení grafomotoriky – řízená linie
 • "tání" pokus s jedlou sodou a octem
 • reakce octa na jedlou sodu - vejce

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • práce s knoflíkovými barvami – ptakoještěr
 • zapíjení do mokrého podkladu
 • zdokonalování techniky stříhání
 • cvičení jemné motoriky mačkáním jemného papíru - nalepování
 • práce se slaným těstem – výroba, otisky
 • tvarování těsta – tvorba hry
 • zpracování těsta vykrajováním tvořítky

DRAMATIKA

HUDBA

 • postava dinosaura z pet víček (rozvoj fantazijních představ)
 • námětové hry

 

 • poslech písní s jarní tematikou – deklamace, pochopení obsahu písně
 • ukolébavky ve hře

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Předškolák – sestava činností
 • pohádka o malém dinosaurovi
 •  hod vrchním obloukem přes čáru
 • upevnění pravidel ve skupinové hře „Dinosauří bitka“
 • chůze po vyznačené cestě
 • dechová cvičení – míček ve  hře