činnosti na týden 11. - 14. 4. 2022 - Velikonoce

INTEGROVANÝ BLOK: „VOLÁM TĚ SLUNÍČKO“ – VELIKONOCE  

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • k řešení problémů - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • komunikativní - komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • sociální a personální - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • činnostní a občanské - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • vypalování trávy, rozhrabávání krtčích hromádek – nebezpečné pro hmyz…

ČINNOSTI PRO RODIČE:

14. 4. – velikonoční prázdniny v ZŠ – přítomnost dětí v MŠ podle vyplněného průzkumu (datum ukončení byl stanoven na 8. 4. 2022 do 16:00 hodin), provozní hodiny tradiční

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

ČETBA: „Cyril a Teniska“Zbyněk Malinský

RANNÍ KRUH:

 • upevňování režimových činností, dodržování třídních pravidel, čtení piktogramů
 • rozcvička „Duben“- pohybové vyjádření koledy
 • hra „Uvíjíme věneček“ – proběhlá květná neděle
 • logopedické chvilky – C,S,Z,Č,Š,Ž - opakování
 • motivační kalendář – zaměřeno na roční dobu
 • řešení situací, hodnocení dne, týdne

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • DH na téma – jaro
 • cvičení vyjadřovacích schopností, pojmenovávání předmětů
 • rozvoj logického uvažování – obrazové, manipulační činnosti
 • rozvoj balančních schopností – pohybové dráhy
 • „Chaloupka na vršku“ – připomenutí lidové tradice

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • velikonoční výzdoba
 • pečení perníčků

POBYT VENKU:

 • vycházky – sledování zahrádek, jejich změny způsobené změnami počasí
 • pozorování velikonoční výzdoby ve vsi
 • velikonoční obchůzka s přáním pro sponzory
 • tematické hry na zahradě
 • volný pohyb dětí na určeném prostoru

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • „Co vidíš na obrázku“ - přikládání
 • „Vajíčka na talíř“ podle počtu
 • „Barevná zahrádka“ – manipulační hra
 • Zahrada (vycházka) – vajíčko z přírodnin
 • vyplňování prostoru kelímky s písmeny
 • Pet víčka – pokládání na danou linii

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • kinetický písek - zpracování do formiček
 •  ptáček – oživení šablony z kartonu pomocí přírodnin, otisků, kolíčku

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • puzzle k tématu
 • barevné kombinace
 • číselná řada 1-5
 • grafomotorická cvičení podle předlohy – „Vejce“
 • poloviny k sobě podle pravidla
 • Č, Š, Ž, C, S, Z na začátku – výběr z množství – předškolní děti
 • vytváření rýmů
 • „Vajíčko, co ukrýváš?“ – objevování s baterkou

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Kresba kraslic voskovkou, překrývání barvou – výtvarné hraní
 • barvení pipetou podle vzoru – pojmenování barev, otisk na papírovou utěrku
 • velikonoční beránek ….práce se slaným těstem a formičkami

DRAMATIKA

HUDBA

 • pohybové ztvárnění velikonoční koledy
 • obchůzka po sponzorech s přáním
 • poslech jarních písní, zpěv velikonočních koled – rytmizace na ozvučná dřívka, na tělo

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • skolakov.eu – zraková paměť, zrakové vnímání, sluchové vnímání
 •  cvičení hrubé motoriky na balanční dráze
 • hra: „Uvíjíme věneček“