Angličtina 9 sk. B

Školní rok 2021/2022 - poplatek WocaBee

V letošním školním roce budeme používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy. Jana Venzarová

 

Homework na 20.9.2021

Poslech článku str. 40 v učebnici: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD1_Track_47.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5 vět umět zpaměti


Poslech z pondělí 20.9.2021

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD1_Track_48.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Internetový odkaz zkopíruj, zadej na net, vyplň test a odešli na mai: jana.venzarova@skola-rosice.net

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Fill_in_the_numbers'_name_vx1176226ff

Homework na 4.10.2021

Pět vět zpaměti o nejdůležitejěích údajích z článku Geography: time zones strana 41 v učebnici. 

V pondělí bude test z wocabee slovíčka třetí lekce.


 

ODKAZ NA POSLECHY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

 

https://elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Homework na 18.10.2021

V pondělí test z časových údajů. Na pondělí poslech a četba článku učebnice strana 44 Our trip to London. Ve středu umět jeden celý odstavec zpaměti. Dokončit cvičení 2 v pracovním sešitě na straně 32.

 

ODKAZ - celý odkaz zkopíruj 

https://www.liveworksheets.com/vq150175qx

 

Podklad pro slohovou práci

Answer the questions with the whole sentence.

Britain

What is the capital city of Britain?

Write about two famous places in London.

What place of London do you want to visit ?

Did someone from your family visit London? What did he/she/ they see?

What are the main parts of Britain ?

Which is the largest part of the UK ?

What are the capital cities of Scotland, Wales and Northen Ireland?

What is the capital city of The Republic of Ireland ?

Do you know something special ? (what you read in magazine)

 

Homework na 12.11.2021

Zapsat gramatiku z PS ze strany 71 oddíl 4.1 a 4.2 do sešitu na anglický jazyk, čtení článku  v učebnici na str. 48, připravit se na krátký test - pokyny pro směr cesty


Homework na 12.11.2021

Vypracovat z pracovního sešitu na str.35/ cv.4, str.36/cv.2. V učebnici poslech textu Lewis´s plan na straně 50. V pondělí bude čtení tohoto textu a překlad na známky. Doporučuji si zapsat správnou výslovnost obyčejnou tužkou nad těžší slova.


Odkaz 19.11.2021

https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/cizinci-poprve-ochutnavaji-ceske-cukrovi-jejich-reakce-vas-zaskoci-323387#utm_content=organic&utm_term=cizinci%20ochutn%C3%A1vaj%C3%AD&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Cizinci%20poprv%C3%A9%20ochutn%C3%A1vaj%C3%AD%20%C4%8Desk%C3%A9%20cukrov%C3%AD.%20Jejich%20reakce%20v%C3%A1s%E2%80%A6


Homework na 22.11.2021

Vypracovat v pracovním sešitě na straně 39 cvičení 4 a 5. 

Ve středu 24.11.21 test z wocabee P3/4C, 4C/B, 4D, 4song


Homework na 22.11.2021

Poslech článku v učebnici na straně 52. V pondělí 29.11. budu zkoušet čtení tohoto článku (výslovnost si můžete zapsat lehce tužkou do učebnice) a překlad. Odkaz na poslech naleznete zde:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD2_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Homework na 6.12.2021

Projekt - vypracuj "průvodce" městem. Najdi, nebo nakresli mapu hlavního města, nebo jiného většího města. Vyznač důležitá místa. Přidej obrázky důležitých míst.  Doplň informace o městě: poloha, velikost, populace. Napiš o významné události z historie města. Popiš, jak tato událost ovlivnila město?

Homework na 13.12.2021

Test ze čtvrté lekce. Zopaku si gramatiku v pracovním sešitě strana 71. Pro procvičení gramatiky vypracuj stranu 42 v pracovním sešitě.

 

Homework na 3.1.2022

Učebnice strana 56 článek Ambitions - Poslech, četba a překlad. Test Wocabee 5.1.2022 P3/5A, P3/5B, P3/5C.


Homework na 7.1.2022

Na základě četby a poslechu článku Ambitions v učebnici na straně 56 vypracuj na straně 57 cvičení 3 a cvičení 4 za a.

V pracovním sešitě vypracuj celou stranu 44 a na straně 45 cvičení 5. V pracovním sešitě na straně 79 je přehled nepravidelných sloves. Nauč se všechny tvary těchto sloves: To be, to become, to begin, to bring, to buy, to come, to do, to drive, to eat, to fall, to find, to get, to give, to go, to have, to know, to leave. Slovesa ve všech tvarech vypiš do sešitu na anglický jazyk. Budu kontrolovat. 


Zadání práce pro období od 17. - 20.1.2022

Článek Making people aware na straně 60 v učebnici - překlad, četba včetně správné výslovnosti. Vypracovat v PS na straně 46 cvičení 1 a 2. Vybrat si článek v časopise - vybrat několik vět, které shrnují obsah článku, nebo svými slovy. budu kontrolovat překlad a četbu včetně správné výslovnosti. 

21.1.2021 test z wocabee - P3/D, P3/5 Culture, P3/5 English across, P3/2 song

Zadání práce pro období od 24. - 28.1.2022

V učebnici k textu na straně 60 Making people aware - vypracuj cvičení 1, 2. Cvičení 3 na straně 61 vypracuj písemně do sešitu na anglický jazyk. Na straně 61 v učebnici cvičení 4 Listening - na základě poslechu zodpověz otázky v oddíle za a) i za b) - odpovědi zapiš do sešitu na anglický jazyk. Vypracuj PS stranu 47. 

V pátek 28.1.22 vypracuj prezentaci o slavné osobě. Prezentace bude obsahovat odpovědi na otázky na straně 67 v učebnici.

Zadání práce pro období od 31.1. - 3.2.2022

Pondělí 31.1.2022 - dokonči prezentaci o slavné osobě. Pokud nemáš hotové předchozí úkoly zadané na webu školy, vypracuj je. 

Středa 2.2.2022 - vypracuj v pracovním sešitě stranu 48 a 49.

Účastníci lyžařského výcviku přednostně zpracují prezentaci o slavné osobě.

 

Homework 16.2.2022

Středa 16.2.2022 - test na nepravidelná slovesa: to lose, to make, to pay, to read, to ride, to see, to sit, to speak, to spell, to swim, to take, to teach, to tell, to think, to understand, to win, to wear, to write. Nauč se všechny tři tvary slovesa.

Doplň zápis předpřítomného času do sešitu na anglický jazyk.

Každý týden bude test z přítomného, nebo minulého času.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_Simple_-_positive_and_negative_ia1390189uk

 
 
 

Pátek 25.2.2022 - test z nepravidelných sloves

Nauč se všechny tvary těchto sloves: To be, to become, to begin, to bring, to buy, to come, to do, to drive, to eat, to fall, to find, to get, to give, to go, to have, to know, to leave.

 

Homework 7.3. 2022

Povídat zpaměti příběh o staré dámě a mladíkovi - vše v čase minulém.

 

https://www.learningchocolate.com/content/irregular-verbs-1

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Simple_past/Simple_past_gg1234792cn