Aktuality - Beránci

plán činností na týden 27. 9. - 1. 10. 2021 - "Každá škola má svůj konec...." - Čistá příroda

INTEGROVANÝ BLOK:     „ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 27.9. – 1. 10. 2021

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 13. - 17. 9. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „Každá škola má svůj konec…a ta naše začátek“ – 13. – 17. 9. 2021   

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení – řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou dospělého

Týdenní plán 6.9. - 10.9.

INTEGROVANÝ BLOK:    

                                                 „Každá škola má svůj konec… a ta naše začátek“   6.9. – 10.9.        

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Činnosti na týden 1. - 3. září 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 1. - 3. 9. 2021

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 28. 6. - 2. 7. 2021 "Letem, dětským světem" - Těšíme se na prázdniny

INTEGROVANÝ BLOK: “ Letem, dětským světem „  –  Těšíme se na prázdniny

Vzdělávací cíle:

Týdenní plán 21. 6. - 25. 6. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“ – Letní ovoce

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 14. - 18. 6. 2021 - Složky IZS v souvislosti s letním obdobím

INTEGROVANÝ BLOK: LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM – IZS, léto

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

činnosti na týden 7. - 11.6. 2021 - LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM - Cestování

INTEGROVANÝ BLOK: „LETEM DĚTSKÝM SVĚTEM“
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
 k učení – učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění
 k řešení problémů – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a
uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci
ovlivnit
 komunikativní – ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má
vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku
 sociální a personální – chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích
obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 činnostní a občanská – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a

činnosti na týden 31. 5. - 4. 6. 2021 - LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM - týden dětských radostí

INTEGROVANÝ BLOK: LETEM, DĚTSKÝM SVĚTEM – týden dětských radostí

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení-klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

činnosti na týden 24-28.5.2020 -"ŽIJEME NA ZEMI"- Exotická zvířata

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci