Vlastivěda 4

 

22.6. - 26.6.

 

Děkuji všem rodičům, kteří spolupracovali při domácím učení. Vážím si Vaší práce.

Projdi si PS a dobrovolně dodělej úkoly, které nejsou vypracované.

Učebnici vlastivědy si projdi a dej ji do pořádku.

Uschovej si vypracované kartičky a sešit do 5. třídy. 

Práce do 22.6.

Opět pracuj stejným způsobem jako v minulých hodinách - kartičky.

Napiš nadpis: VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK

Pod nadpis piš informace, které víš. Použij uč.str. 46,uč. str. 21,22,23, PS, sešit.

Pod nadpis napiš:

Stavební sloh se jmenuje go---a. Znaky gotiky jsou ...............  .

Vládnou Př---------  králové do r. 1306. ( Doplň krále a o jednom napiš více informací.)

Přemysl Otakar I. 

Vá-----  I.

P -----  O------

V ----- 

------  III. 

 

Práce na 11.6.

 • Vezmi si opět formát A4 -čtvrtku, přelož a roztrhni na půlky nebo použij půlku z minula.
 • Pracuj pouze s tímto formátem
 • Napiš na tento formát nahoru barevně nadpis RANNÝ STŘEDOVĚK
 • Pod tento nadpis napiš informace, piš i barevně, použij sešit, PS, uč. str.46, str. 10,11,12
 RANNÝ STŘEDOVĚK
 -doba trvání přibližně od 6.století n.l.do 12.st.n.l.

Doba začíná příchodem Slov--- na naše území. Hovořili praslovanštinou, byli pohané ( uznávali více bohů),měli výměnný obchod,...

Do této doby patří  Sá----    ř---  a později Vel----------   říše. DO Velkomoravská říše příchází Ko------- a  Me-----.  Zavádí křesťanství,slovanský jazyk a hlaholici.  

Stavební sloh se jmenuje RO -----. (doplň).  Od začátku 10. stol. vládnou PŘ---------- KNÍŽATA (doplň a napiš některá knížata a o jednom napiš více informací).Práce na 1.6. 

Milí žáčci, jak jsme si říkali na našem čtvrtečním setkání ukládám za úkol:

 • Vezmi si formát A4 ( nejlépe čtvrtku) , přelož a roztrhni na půlky.
 • Pracuj s půlku a druhou si schovej na příští týden.
 • Napiš na tento formát nahoru barevně nadpis PRAVĚK
 • Pod tento nadpis napiš barevně dělení pravěku: 
PRAVĚK
- doba trvání pravěku je přibližně 3 milióny let př.n.l. až 500 n.l.
Doba kamenná  
starší doba kamenná - ( piš co víš, např. Pěstní klín, Věstonická venuše, objev ohně,...)
mladší doba kamenná - ( piš , co víš, například první zemědělci, jednoduchá obydlí , život ve skupinách =rodech,.. )

Doba bronzová
 • Pokračuj tímto způsobem a zaznamenej si na kartičku( půlku A4) nejdůležitější a jednoduché informace o pravěku.
 • Je na tobě, co si napíšeš. Použij sešit, učebnici, PS.
 • Tyto kartičky budou pro nás důležité v 5. třídě. Zaznamenáme si takto stručně dějiny. Může se ti to hodit i do 6.třídy. Proto pracuj pečlivě, abys podle své kartičky byl schopný referovat např. o pravěku. Kdo si chce k pravěku namalovat obrázek ( např. pravěkého člověka, pěstní klín, Věst.venuši,..) je samozřejmě  obrázek vítán. Kdo nemá čtvrtku, ať pracuje na papír a potom, až bude mít, nalepí na čtvrtku nalepí.
Na setkání ve čtvrtek si práce ukážeme a zhodnotíme. 


Práce na 25.5. a 29.5.

 Zápis do sešitu:

Datum a nadpis:

Jan Amos Komenský

Narodil se 28.3.1592 a tento den je slaven jako Den učitelů. Byl knězem, učitelem a spisovatelem. Nebyl katolík (víra v jednoho Boha) a musel proto odejít z Čech. Procestoval Evropu. Zemřel 1670 v Holansku a je pochován v Naardenu( Nizozemí). Byl významný český pedagog a často je nazýván Učitelem národů. Chtěl zavést do škol názorné a zábavné vyučování. Učebnice měly být plné obrázků a praktických příkladů ze života. Psal o nich ve svých knihách. Známá je jeho kniha Svět v obrazech (Orbis pictus, čti piktus)Zavrhoval fyzické tresty. 

 Sleduj na Yotube: Dějiny udatného českého národa

díl 65 : https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

stránka na Dějepic (sledovali jsme i ve škole, ovšem je možné, že nepůjde spustit, zkuste opakovat) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11690190484-dejepic/417234100101011-komensky-vyhnanec-a-poutnik/titulky


Upozornění: Hledali jsme s Jakubem rok vynálezu Knihtisku. V různých materiálech je různý rok. Kdybys měl zájem, pokus se také najít rok vynálezu. Pohybujeme se v letech 1445 -1457. My si budeme pamatovat: Kolem roku 1450 (asi 1445) byl vynalezen knihtisk.

PS str. 27 celá - kdo nemá, prosím dodělat

Zápis do sešitu:

Datum a nadpis:

 Renesance

Renesance znamená obdiv antiky. Do Čech přichází mnoho italských stavitelů. Staví se nové zámky ( Litomyšl, Třeboň, Pardubice, Velké Losiny, .. )  a honosné domy ( Telč, Jindřichův Hradec, Domažlice, ..). Ozdobou nádvoří i náměstí byla kašna nebo ozdobná fontána.

Typické znaky renesančních staveb:

 • domy jsou zakončeny ozdobnými štíty
 • okna, dveře, věžičky jsou pravidelné
 • okna, dveře mají kamenné orámování - říkáme zdobený portál
 • na omítkách jsou malby - říkáme sgrafita (Litomyšl - každé sgrafito je jiné)
 • staví se arkády - kryté venkovní chodby, ze kterých se vstupovalo do místností
Doporučení:
Podívej se na google a vyhledej si renesanční stavby, abys lépe pochopil o čem je zápis.

 

Práce na 11.5. 

Zapiš si do sešitu:

 • datum a piš text bez nadpisu:
Po Rudolfovi II. se stal císařem jeho bratr Matyáš . Vládl v letech1611-1619. Sídlo říře se opět přesunulo do Vídně.
1457 vynalezl Němec Johann Gutenberg knihtisk. Až do té doby se knihy pouze ručně opisovaly. Knihtisk umožnil knihy tisknout a vydávat ve větším množství.

V Ps str. 27 vypracuj cv. 4. Pečlivě si přečti zadání , jak máš postupovat. Zkontrolujeme si společně ve čtvrtek.

14.5. online setkání


 • Práce na 4.5. a 6.5.
Sleduj na Yotube: Dějiny udatného českého národa

díl 56 a díl 57https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

Po shlédnutí si vezmi sešit, napiš datum a nadpisy. Pod nadpisy napiš text:

Rudolf II. 

Sídlem vlády Rudolfa II. byla Praha (ne Vídeň). Vládl v letech 1576 - 1611). Měl rád vědu a umění. Na dvoře císaře pobývalo mnoho malířů ( G.Arcimboldo), sochařů (A.Vries), astonomů (zabývají se vesmírem) a astrologů(zabývají se horoskopy). V laboratořích pracovali alchymisté, kteří prováděli pokusy jako například objev elixíru života (nestárnutí).

Astronomové na dvoře Rudolfa II.

Na dvoře císaře pobývali astronomové Jan Kepler, který se zabýval pohybem planet a Tycho de Brahe, který zkoumal dráhy planet. Jejich objevem je, že vesmír je v pohybu.

 


Práce na 27.4. a 29.4.

Milé děti, na tento týden opustíme Habsburky a budeme se trochu věnovat bezpečnosti. Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Ve škole byl naplánován pro celou školu program k bezpečnosti, který se nemůže uskutečnit. Škoda, tak třeba v září, uvidíme!

Proto si zkus touto cestou, jak na tom jsi se svými znalostmi. Klikni na přiložený odkaz!

Přeji vám pěkný prodloužený víkend a hodně zábavy při "pálení čarodejnic" . Dbej na svoji bezpečnost!

 https://testy.dopravnivychova.cz/public-module.test/

 

Práce na 20.4. a 22.4.

Pracujeme dále s tématem: Habsburkové

Rozklikni si přiložený soubor a nadpisy s textem si opiš do sešitu. Napiš datum. Obrázky si prohlédni.

Na konci máš 4 otázky, které si také opiš a napiš k nim odpověď. Práci si rozvrhni, neděl vše najednou.

 

Úkol na středu 15.4.

sleduj na Yotube:Dějiny udatného českého národa

díl 51  (nástup Habsburků):  https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

Do sešitu si napiš datum a  podle videa odpověz na otázky, které si zapiš pod sebe do sešitu:

a) Kdy byla objevena Amerika a kdo ji objevil?

...................................., K. K..............

b) Jaký nový umělecký sloh přichází s novověkem?

R.........................................

c) Jak  se jmenoval první panovník z rodu Habsburků  a kde opravdu sídlil( bydlel)?

F ....................,  V......................

d) Do jakého celku začlenil Čechy? 

H ............. M ..........

e) Jaký panovník nastupuje roku 1564 ?

M ......................

f) Jak dlouho vládli Habsburkové?

..................


Úkol na 16.3.2020:

Pracuj s učebnicí a sešitem:

- učebnice str. 37 opakování za b) 

- překresli do sešitu časovou osu a vyznač na ní období napsaná v učebnici ( pokud jsi zapomněl, tak si znova přečti kapitolku Husitské války ( str.35.36)

 

Úkol na 19.3. 2020

PS str. 25 - dodělej celou stranu ( cv. 2 jsme dělali ve škole) 

 

Úkol na 23.3. a 25.3. 2020

1.) učebnice str. 38 , 39, 40 - přečti si ,(vypracuj PS str. 26 , 27 - neplatí, zadáno dle jiného vydání, nekoresponduje s žáky)

2.) pracuj se sešitem a učebnicí str. 40, za b)

- b) překresli si do sešitu číselnou osu, jak je v učebnici

- vyznač na ní úkoly za 1), 2), 3), 4),  - použij různé barvy ( například : konec vlády Lucemburků - rok 1437 , tento rok vyznač třeba červeně na své číselné ose v sešitě a připiš k tomuto roku vymření Lucemburků), řešení vyčteš v bodu c) dole v učebnici na stejné staně (40).

 

 Úkol na 30.3. a 1.4. 2020 

 Práce s učebnicí str. 41:

- přečti si text k nadpisu Rudolf II.

- vezmi si sešit a napiš datum, pod datum napiš nadpis:První Habsburkové na českém trůně

- Na nový řádek pod nadpis napiš text:

Vláda Habsburků začíná roku 1526 a trvá 400 let. 

Prvním panovníkem tohoto mocného a bohatého rodu byl Ferdinand I. Habsburský. 

S nástupem Habsburků končí období středověku  a začíná nový úsek dějin nazývaný novověk.


 

Milí žáci, 
od čtvrtka 9.4. jsou velikonoční prázdniny! Úkoly dávám tedy pouze na:
pondělí 6.4
Zkus si vzpomenout (hlava, učebnice, sešit, PS)
- na libovolného Přemyslovského knížete (například kníže Bořivoj, kníže Václav ( sv. Václav),...
- na libovolného Přemyslovského krále ( Přemysl Otakar I., Václav I., ....)
- na někoho z rodu Lucemburků ( Karel IV., Zikmund, ..)
- řekni si nějakou informaci o:   Jan Hus , Jan Žižka z Trocnova
- na někoho z rodu Jagellonců: Vladislav Jagellonský( král Dobře), Ludvík Jagellonský

Milé děti, přeji vám i vašim rodičům hezké velikonoční svátky!

 

PřílohaVelikost
Soubor Habsburkové - zápisy2.12 MB