Týdenní plány 3

 

Týdenní plán na týden od 17. 6. do 21. 6. 2019

Téma na měsíc červen: Ve světě informací

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat a utřídit vědomosti a dovednosti z 3. ročníku

Předprázdninová: Svatba – aplikace vědomostí a dovedností jazykové a komunikační výchovy.

učebnice s. 155 – 160

pracovní sešit s. 38 – 40

Úterý 18. 6. – Opakovací test (i/y po obojetných souhláskách, podstatná jména a slovesa – vyhledat v textu, určit osobu, číslo a čas u sloves, určit pád u podstatných jmen; slova nadřazená a podřazená, slova stejného a opačného významu; slova příbuzná)

Matematika

cíl: opakovat a procvičovat učivo 3. ročníku

Opakování.

učebnice s. 102 - 105

pracovní sešit: 44 - 48 (výběr úkolů ze stran)

Prvouka

cíl: aplikace vědomostí a dovedností z 3. ročníku

Realizace výletu – pozorování přírody, práce s mapou.

učebnice s. 76

pracovní sešit s. 40

Anglický jazyk

cíl: rozšířit si slovní zásobu, zahrát jednoduchý příběh po rolích

Days and months – slovní zásoba. Dramatizace příběhu.

Učebnice s. 62 - 63

pracovní sešit – chybějící cvičení (individuálně)

Výtvarná výchova

Afrika – výtvarné doplňky k představení na školní akademii.

Svět práce

Land art – tvoříme z přírodnin (v rámci školního výletu).

Tělesná výchova

Turistika – školní výlet.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 39/3, 4, 5 (pozn.: cv. 39/4 – slova příbuzná – učivo bude v testu)

Matematika: pracovní sešit vybrat si s. 47 (zaměřena na početní operace) nebo 48 (zaměřena na orientaci v prostoru – geometrii). Pozn.: v zadání úkolu 48/4 je chyba – šipky vlevo mají být jen tři.

Prvouka: pracovní sešit s. 40/1, 2

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

19. 6. 2019 ŠKOLNÍ VÝLET TŘEMOŠNICE

(2. a 3. třída)

Berlova vápenka v Závratci - prohlídka, turistika - naučná stezka Lovětínskou roklí na zříceninu hradu Lichnice -  prohlídka s výkladem + vyhlídka, zpět do Třemošnice na náměstí (nákupy, cukrárna).

Sraz před školou v 7: 45 hod. Pojedeme objednaným autobusem /kdy využijeme příspěvku od sdružení Rosa/.

Předpokládaný návrat mezi 14. a 14:30 hod. ke škole. Obědy budou dětem hromadně odhlášeny.

S sebou: vhodné oblečení a obuv (7km – lesní terén), pláštěnku (prosím nepodceňte - neexistuje náhrada nepromokavé bundy), vše v batohu (ne v igelitové tašce, či tašce přes rameno). Svačinu, pití na celý den.  Kapesné dle uvážení (možno ke koupi upomínkové předměty ve vápence, na Lichnici, kde je možnost si vyrazit i pamětní minci za 20Kč). 

Vybíraná částka 100Kč. (autobus + vstupné vápenka a Lichnice).


Týdenní plán na týden od 10. 6. do 14. 6. 2019

Témata na měsíc červen: Ve světě informací

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: pracovat s textem, vyhledat typické příklady citoslovcí a vhodně je využívat při vlastním projevu, znát typické příklady částic, zdokonalovat své dovednosti v oblasti mluvených a psaných projevů.

Alenka a ježibaba – psané a mluvené projevy.

učebnice s. 152 – 155

pracovní sešit s. 36 - 37

Matematika

cíl: opakovat a procvičovat učivo.

Opakování.

učebnice s. 101 (+ výběr úloh ze s. 91 – 100)

pracovní sešit: 37 – 43 (výběr úkolů ze stran)

Úterý 11. 6. – Opakovací test (násobení, dělení, sčítání a odčítání – i písemné, složené příklady a příklady se závorkou např.: 4 . 5 + 7 = ; 8 . (5 + 6) =, slovní úlohy se zaměřením na počítání s penězi).

Prvouka

cíl: posoudit varianty řešení problému (např. v případě cíle výletu), výhody a nevýhody, rozdělit si dílčí úkoly se zajištěním výletu spojené, zhodnotit jejich plnění

Plánujeme výlet.

učebnice s. 74 – 75

pracovní sešit s. 38 - 39

Anglický jazyk

cíl: shrnout a ověřit znalost učiva z lekcí 9 – 12, seznámit se s názvy písmen abecedy v angličtině

Review D. Alphabet rap.

Pátek 14. 6. Test lekce 9 – 12 (slovní zásoba: jídlo, zvířata, předměty, oblečení; odpovědi na otázky podle obrázku např. Is there a dog? Has she got long hair?; znalost pokynů: Sit down!, Open your book!, Stand up!, Touch…!, Point to…!; reakce na otázky o sobě typu: What´s your name? How old are you?, What´s your favourite…? What do you like…?, Have you got…? viz pracovní sešit s. 60/B)

učebnice s. 62

pracovní sešit s. 60

Výtvarná výchova

Na výlet – námětová malba.

Svět práce

Úklid výtvarných pomůcek, třídění výkresů – odnášení výkresů.

Tělesná výchova

Afrika – příprava na vystoupení – taneční kroky, pohyb v rytmu.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 37/10 - celá

Matematika: pracovní sešit s. 43/8

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

 • V pátek 14. 6. – přinést do školy kostým na akademii.

 

19. 6. 2019 ŠKOLNÍ VÝLET TŘEMOŠNICE

(2. a 3. třída)

Berlova vápenka v Závratci - prohlídka, turistika - naučná stezka Lovětínskou roklí na zříceninu hradu Lichnice -  prohlídka s výkladem + vyhlídka, zpět do Třemošnice na náměstí (nákupy, cukrárna).

Sraz před školou v 7: 45 hod. Pojedeme objednaným autobusem /kdy využijeme příspěvku od sdružení Rosa/.

Předpokládaný návrat mezi 14. a 14:30 hod. ke škole. Obědy budou dětem hromadně odhlášeny.

S sebou: vhodné oblečení a obuv (7km – lesní terén), pláštěnku (prosím nepodceňte - neexistuje náhrada nepromokavé bundy), vše v batohu (ne v igelitové tašce, či tašce přes rameno). Svačinu, pití na celý den.  Kapesné dle uvážení (možno ke koupi upomínkové předměty ve vápence, na Lichnici, kde je možnost si vyrazit i pamětní minci za 20Kč). 

Vybíraná částka 100Kč. (autobus + vstupné vápenka a Lichnice). Peníze přinést třídnímu učiteli do 14. 6.

 

Týdenní plán na týden od 3. 6. do 7. 6. 2019

Témata na měsíc červen: Ve světě informací

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: pracovat s textem, vyhledat typické příklady příslovcí, znát typické příklady částic.

Sci-fi – částice, citoslovce.

učebnice s. 146 – 150

pracovní sešit s. 34 – 36

Matematika

cíl: rozpoznat geometrické těleso kužel, prostřednictvím manipulace porozumět pojmu síť krychle, seznámit se s dělením se zbytkem.

Kužel, síť krychle, dělení se zbytkem.

učebnice s. 85 – 90

pracovní sešit: 32 – 36 (výběr úkolů ze stran)

Prvouka

cíl: uvést příklady toho, jak přijímáme a šíříme informace, vyjmenovat hlavní části počítače a vysvětlit jejich funkci.

Jak pracuje počítat, čipy kolem nás.

učebnice s. 72 – 73

pracovní sešit s. 37

Anglický jazyk

cíl: opakovat a procvičovat probrané učivo z lekcí 10 – 12, porozumět divadelnímu představení v angličtině

Review D – procvičování učiva.

Lazy goat – anglické představení.

učebnice s. 60

pracovní sešit s. 60

Výtvarná výchova

Afrika – teplé a studené barvy – motivace k vystoupení na akademii.

Svět práce

Afrika – práce s papírem.

Tělesná výchova

Afrika – příprava na vystoupení – taneční kroky. Škola v pohybu (čtvrtek 6. 6. – 4. vyučovací hodinu).

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 33 - celá

Matematika: pracovní sešit s. 31/3, 35/3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

 • 6. 6. – Škola v pohybu – ukázková hodina Tv v rámci projektu Pardubického kraje.
 • 7. 6. – anglické divadlo Lazy goat.


Týdenní plán na týden od 27. 5. do 31. 5. 2019

Témata na měsíc květen: Z darů naší země

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyhledat v textu typické příklady příslovcí, při ústním projevu je používat s minimem chybných koncovek; vypracovat osnovu textu, postupovat podle psaných instrukcí – pracovní postup, vypravovat příběh podle obrázků.

Táborák – příslovce, popis pracovního postupu, vypravování.

učebnice s. 140 – 145

pracovní sešit s. 30 – 33

Matematika

cíl: poznávat na modelu kruhu kmenové zlomky, rýsovat čtverec ve čtvercové mříži a popsat jej šipkovým zápisem, rozpoznat geometrické těleso jehlan.

Části kruhu, čtverec v mříži, jehlan.

učebnice s. 80 – 84

pracovní sešit: 26 – 31 (výběr úkolů ze stran)

úterý 28/5 – Test – úlohy o penězích (viz učebnice s. 62/4, 65/4, 66/5, 68/4, 69/3)

Prvouka

cíl: pojmenovat rostliny a živočichy žijící na louce

Na louce – poznávání rostlin a živočichů.

učebnice s. 70 – 71

pracovní sešit s. 36

V pátek 31. 5. Primárně preventivní program Tajuplný ostrov - prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol).

Anglický jazyk

cíl: opakovat a procvičovat slovní zásobu z celé učebnice

Goodbye, Superstars! – procvičování učiva, dramatizace.

Lazy goat – pracovní list – příprava na anglické představení.

učebnice s. 56 - 58

pracovní sešit s. 56 - 58

Výtvarná výchova

Příprava vernisáže v galerii – hodnocení a interpretace výtvarných prací.

Svět práce

Příprava vernisáže v galerii – výběr a třídění prací, výtvarné dotváření prostředí.

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – běh na 500 m.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: učebnice s. 141/7 – se správnými písmeny přepsat do domácího sešitu (nápověda na s. 114J)

Matematika: pracovní sešit s. 28/4, 29/7

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

 • 29. 5. – vernisáž na cihelně v galerii Fantazie umění od 16:00.
 • Do 30. 5. – odevzdat zjištění zájmu na kroužek Veselá věda (lísteček v diáři).
 • 31. 5. – Preventivní program Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí – Tajuplný ostrov: prevence vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek (kouření, alkohol).
 • 7. 6. – anglické divadlo Lazy goat – vybíráme 100 Kč (do konce května).

 

Týdenní plán na týden od 20. 5. do 24. 5. 2019

Témata na měsíc květen: Z darů naší země

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyhledat v textu typické příklady zájmen, při ústním projevu je používat s minimem chybných koncovek; najít v textu spojky, vybrat vhodnou spojku pro vyjádření svého záměru; seznámit se s pravidlem psaní čárky před spojkami, poznat spojky, před kterými se čárka obvykle nepíše

Ptačí – zájmena, spojky.

učebnice s. 132 – 139

pracovní sešit s. 26 – 29

Matematika

cíl: rozpoznat těleso – válec, koule, procvičovat početní operaci dělení

Dělení. Válec, koule.

učebnice s. 75 – 78

pracovní sešit: 21 – 24

Prvouka

cíl: vyjmenovat složky tvořící půdu, vysvětlit význam složek v půdě pro život rostlin, seznámit se s procesem zvětrávání, uvést příklady využívání půdy člověkem

Půda – domov rostlin a živočichů, zvětrávání, pole a polní plodiny.

učebnice s. 66 – 69

pracovní sešit s. 33 - 35

Anglický jazyk

cíl: opakovat a procvičovat slovní zásobu z celé učebnice, pátek 24. 5. třídní soutěž v Aj – na téma Lazy goat

Goodbye, Superstars! – procvičování učiva, dramatizace, komiks.

Lazy goat – pracovní list – slovní zásoba.

učebnice s. 59

pracovní sešit s. 59

Výtvarná výchova

Afrika – teplé a studené barvy, vzorování papíru – napodobení vzorů tkaniny.

Svět práce

Afrika – stříhání a lepení papíru.

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – běh na 60 m.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 26/1 (celá stránka)

Matematika: pracovní sešit s. 21/7, 24/2

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

 • 22. 5. - vycházka - prodej záložek jako součást charitativního projektu Poselství záložky
 • 23. 5. - koncert Filharmonie Pardubice – vybíráme 50 Kč.
 • 24. 5. - třídní soutěž v anglickém jazyce na téma Lazy goat
 • 29. 5. – vernisáž na cihelně v galerii Fantazie umění od 16:00.
 • 7. 6. – anglické divadlo Lazy goat – vybíráme 100 Kč (do konce května).Týdenní plán na týden od 13. 5. do 17. 5. 2019

Témata na měsíc květen: Z darů naší země

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: používat tvary přídavných jmen s minimem chybných koncovek, poznat v textu předložku, vybrat z řady předložek vhodnou pro vyjádření záměru, vyhledat v textu typické příklady číslovek – především základních a řadových

Rostlinná – přídavná jména, předložky, číslovky.

učebnice s. 127 – 131

pracovní sešit s. 22 – 25

čtvrtek 16. 5. – test slovesa (vyhledat sloveso v textu, určit osobu, číslo a čas, poznat tvar neurčitý - infinitiv)

Matematika

cíl: poznat kružnici, pracovat s kružítkem, orientovat se ve stovkové tabulce, rozlišit kružnici a kruh

Kružnice, kruh. Stovková tabulka.

učebnice s. 72 – 74

pracovní sešit: 18 – 19

Prvouka

cíl: vysvětlit význam semen, plodů a květů; roztřídit květy podle způsobu opylování

Život rostliny – semena, opylování

učebnice s. 62 - 64

Středa 15. 5. – test Lidé a čas: kalendář, letopočet, pozorování změn měsíce, zkoumání života předků – co vědci mohou nalézt, co z toho mohou zjistit, první lidé – lovci a sběrači, Velikonoce – souvislost s příběhem o odchodu z Egypta, zvyky spojené s Velikonocemi – dříve a nyní (učebnice s. 48 – 53; 59 – 61)

Anglický jazyk

cíl: opakovat a procvičovat slovní zásobu z celé učebnice; připravit se na plánované představení Lazy goat – seznámení se slovní zásobou příběhu

Goodbye, Superstars! – procvičování učiva.

Lazy goat – pracovní list – slovní zásoba.

učebnice s. 58

pracovní sešit s. 58

Výtvarná výchova

Mandaly – kolorování barevných polí.

Svět práce

Práce s papírem – výroba záložky.

Tělesná výchova

Olympijský víceboj – běh na 500 m, skok do dálky.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: učebnice s. 123/19 (přepsat text do domácího sešitu, pod přepsaný text vypsat podtržené slovesné tvary – každý na jeden řádek, určit u nich osobu, číslo a čas)

Matematika: učebnice s. 73/1, 2 (do školního sešitu – pozor na rozdíl mezi číslicí a číslem – číslice je znak pro zápis čísel – máme číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; z číslicemi zapisujeme čísla, např. číslicemi 2 a 6 můžeme zapsat číslo 26 nebo 62; číslo 355 zapíšeme s pomocí číslic 3 a 5 apod.)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

 • 13. 5. – Aby byla moje maminka ještě krásnější… - společné tvoření dětí s maminkami od 15:45

 

Týdenní plán na období od 29. 4. do 10. 5. 2018

Témata na měsíc květen: Jak si hrála prababička

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: chápat stavbu věty jednoduché, vyhledat jednoduchý příklad skladební dvojice a znázornit jej, uvést a vyhledat v textu typické případy přídavných jmen

Jak si děti hrály – skladební dvojice, přídavná jména.

učebnice s. 121 – 125(6)

pracovní sešit s. 21 – 22

pondělí 29. 4. a 6. 5. – doplňovací cvičení – vyjmenovaná slova (P, S, V)

Matematika

cíl: násobit a dělit bez použití tabulky násobení, používat postup písemného násobení pro násobení trojmístných čísel, měřit a počítat obvod a obsah trojúhelníků, poznávat vztah číselného a šipkového zápisu

Násobilkové obdélníky. Násobení trojmístného čísla. Trojúhelníky. Krokování.

učebnice s. 67 – 69

pracovní sešit: 13 – 15

čtvrtek 2. 5., úterý 7. 5. – minitest násobení a dělení

Prvouka

cíl: znát význam státního svátku 1. 5. a 8. 5.

Státní svátek

Středa 15. 5. – test Lidé a čas: kalendář, letopočet, pozorování změn měsíce, zkoumání života předků – co vědci mohou nalézt, co z toho mohou zjistit, první lidé – lovci a sběrači, Velikonoce – souvislost s příběhem o odchodu z Egypta, zvyky spojené s Velikonocemi – dříve a nyní (učebnice s. 48 – 53; 59 – 61)

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s novou slovní zásobou, dramatizovat příběh s využitím dosud probraného učiva – opakovat a upevňovat probrané učivo

Goodbye, Superstars! – úvod, dramatizace příběhu – konverzační situace, porozumění.

učebnice s. 56 - 57

pracovní sešit s. 56 – 57

pondělí 29. 4. – Minitest lekce 11 (slovní zásoba, odpovědi na otázky s vazbami there is/are: Yes, there is./No, there isn´t.; tvoření vět s vazbami There is.../There are... např. There´s a book on the table.)

Výtvarná výchova

Moje maminka – kresba tuší, rozfoukávání, koláž.

Svět práce

Práce s papírem.

Tělesná výchova

Státní svátek – připomenutí možností pohybových aktivit v obci – plánovaný Běh vítězství.

Domácí úkoly – mít vypracováno v pondělí 13. 5.

Český jazyk: pracovní sešit s. 18/11, 21/8; písanka Putujeme za písmem – s. 16, 17

Matematika: pracovní sešit s. 11/1, 12/5, 7; nepovinné: 11/2, 12/4, 13/8,

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení) a zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny.

Informace pro rodiče a žáky

 • středa 1. 5. a středa 8. 5. – státní svátek
 • 9. – 10. 5. – ředitelské volno
 • 13. 5. – Aby byla moje maminka ještě krásnější… - společné tvoření dětí s maminkami od 15:45 Týdenní plán na období od 15. 4. do 26. 4. 2019

Téma na měsíc duben: Volnočasové aktivity

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: psát správně velká a malá písmena v typických případech vlastních jmen a místních pojmenování; určovat slovesný čas a v komunikaci užívat správné slovesné tvary

Tábornická – velká písmena. Frisbee – slovesa – čas, infinitiv.

učebnice s. 114 – 120

pracovní sešit s. 18 – 20

17. 4. – TEST PODSTATNÁ JMÉNA (vyhledat v textu, určit číslo jednotné/množné, roztřídit podle rodů, poznat tvary 2., 3. a 4. pádu)

Matematika

 

cíl: poznat kvádr, seznámit se s běžným algoritmem písemného násobení; určovat časové údaje na hodinách; měřit a počítat obvody a obsahy trojúhelníků

Kvádr. Násobení dvojmístného čísla. Počítání s ciferníkem. Trojúhelníky.

učebnice s. 64 - 66

pracovní sešit č. 2 s. 10 – 12

Prvouka

cíl: vysvětlit vztah Velikonoc a příběhu o odchodu z Egypta, uvést příklad zvyku spojeného s Velikonocemi a jeho původní význam

Velikonoce – příběh vysvobození z otroctví, křesťanské Velikonoce, jak slavíme Velikonoce u nás.

učebnice s. 59 – 61

pracovní sešit s. 30 - 31

Anglický jazyk

cíl: číst text a vyhledávat v něm informace, porozumět příběhu, dramatizovat příběh

Unit 11: My favourite things – vazba threre is/are, komiks.

učebnice s. 54 – 55

pracovní sešit s. 54 - 55

pondělí 29. 4. – Minitest lekce 11 (slovní zásoba, odpovědi na otázky s vazbami there is/are: Yes, there is./No, there isn´t., tvoření vět s vazbami There is... = There´s.../There are... např. There´s a book on the table.)

Výtvarná výchova

Na jaře.

Svět práce

Klíčení semen, péče o rostliny.

Tělesná výchova

Olympijský víceboj: příprava a běh na 500 metrů (vytrvalost). Frisbee - přihrávky.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci úkoly vypracovat do pátku.

Český jazyk: pracovní sešit s. 15/2; 18/11

Matematika: PS č. 2 s. 6/3; 10/2, 3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 15. 4. – konzultační odpoledne a schůzky rodičů (15:30 – 16:45 společná část)
 • 18. 4. – velikonoční prázdniny
 • 19. 4. a 22. 4. – velikonoční svátky

 

 Týdenní plán na týden od 8. 4. do 12. 4. 2019

Téma na měsíc duben: Volnočasové aktivity

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: určovat slovesnou osobu a číslo v jasných případech, používat v komunikaci správné slovesné tvary, vyplnit kolonky přihlášky

Tábornická – tvary sloves, přihláška.

učebnice s. 110 – 113

pracovní sešit č. 2 s. 16 - 17

Matematika

 

cíl: tvořit a popisovat krychlové stavby pomocí nárysu

Pohled zepředu – stavba podle portrétu a plánu, zobrazování prostoru.

učebnice s. 62 - 63

pracovní sešit č. 2 s. 8 – 9

Prvouka

cíl: uklidit přidělenou část obce, vysvětlit význam udržování čistoty a pořádku ve svém okolí

Místo, kde žijeme – krajina v našem okolí, znečišťování životního prostředí. Akce Ukliďme Rosice!

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s novou slovní zásobou a rozlišovat mezi výslovností a pravopisem slov, používat vazbu There is – v otázce a odpovědi (ptát se a odpovídat na otázky k umístění věcí)

Unit 11: My favourite things – slovní zásoba, výslovnost a pravopis.

učebnice s. 52 - 53

Výtvarná výchova

Portrét v minecraftu – barevná mozaika, kresba fixem.

Svět práce

Ukliďme Rosice! (pondělí 8. 4.).

Tělesná výchova

Pohybové hry – honičky, slalom.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci úkoly vypracovat do pátku.

Český jazyk: pracovní sešit s. 14/4, 5, 6

Matematika: učebnice s. 61/3 (zbývající sloupeček, přepsat ÚHLEDNĚ do sešitu a vypočítat), PS č. 2 s. 4/3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 8. 4. – Ukliďme Rosice
 • středa 10. 4. – Učíme se společně: odpoledne pro třeťáky a jejich rodiče na téma „počítačová doba“ v 15:45
 • čtvrtek 11. 4. - výchovný koncert ZUŠ Chrast
 • pondělí 15. 4. – konzultační odpoledne a schůzky rodičů (15:30 – 16:45 společná část)
 • 18. 4. – velikonoční prázdniny
 • 19. 4. a 22. 4. – velikonoční svátky

 Týdenní plán na týden od 1. 4. do 5. 4. 2019

Téma na měsíc duben: Jak si hrála prababička/Volnočasové aktivity

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S, V, Z; dovednost určovat kategorie podstatných jmen; vyhledat v textu sloveso, poznávat různé tvary jednoho slovesa

Počítačová – opakování učiva. Tábornická – slovesa.

učebnice s. 104 – 109

pracovní sešit č. 2 s. 14 - 15

Matematika

 

cíl: evidovat náhodná data a na jejich základě dělat předpovědi, seznamovat se s vývojovým diagramem

Náhodná procházka. Vývojový diagram.

učebnice s. 60 - 61

pracovní sešit s. 40

Pondělí 1. 4. – test písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Prvouka

cíl: charakterizovat způsob obživy lovců – sběračů. Přiřadit typy nástrojů k prováděným činnostem

První lidé – lovci a sběrači.

učebnice s. 52 – 53

pracovní sešit s. 27

Anglický jazyk

cíl: seznámit se se slovní zásobou k tématu Velikonoce, sestavit velikonoční přání, seznámit se s projektem POSTCROSSING a zapojit se do něho (projekt, jenž propojuje celý svět pomocí skutečné pošty tím, že umožňuje vyměňovat pohlednice s náhodnými uživateli z celého světa)

Easter/Velikonoce 1. část – slovní zásoba, velikonoční přání a tradice.

učebnice s. 70

časopis Hello Kids! – téma EASTER – práce se slovníkem, porozumění textu.

pátek 5. 4. Minitest 10. lekce (slovní zásoba, spojení There is/There are, rozlišení členu a a an – podle toho, jestli slovo začíná souhláskou nebo samohláskou a parrot, an eagle)

Výtvarná výchova

Velikonoční tématika.

Svět práce

Moje zelené vlasy – setí (pěstitelské práce).

Tělesná výchova

Z organizačních důvodů odpadá.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají žáci úkoly vypracovat do pátku.

Český jazyk: učebnice s. 105/25 (přepsat do domácího sešitu)

Matematika: učebnice s. 61/3 (vybrat si dva sloupečky, přepsat ÚHLEDNĚ do sešitu a vypočítat)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 1. 4. – nepřítomnost třídní učitelky ve škole z důvodu školení
 • úterý 2. 4. – divadlo Chrudim
 • středa 3. 4. – z organizačních důvodů končí výuka po 4. vyučovací hodině (11:25)
 • pondělí 8. 4. – Ukliďme Rosice
 • středa 10. 4. – Učíme se společně: odpoledne pro třeťáky a jejich rodiče na téma „počítačová doba“
 • čtvrtek 11. 4. - výchovný koncert ZUŠ Chrast
 • pondělí 15. 4. – konzultační odpoledne (předpokládaný termín)
 • 18. 4. – velikonoční prázdniny
 • 19. 4. a 22. 4. – velikonoční svátky

Pozn.: Týdenní plán je pouze orientační, v případě potřeby může být upraven. Jedná se o plán učiva probíraného ve škole (rodiče s žáky vypracovávají pouze v případě nemoci nebo nedokončené práce ze školy). Domácí úkoly jsou určeny pro práci nebo přípravu žáků doma. Žáci si již samostatně zapisují úkoly do Diáře, pro kontrolu a podrobnější informace je však i nadále vhodné sledovat týdenní plány a informace na internetu.

 Týdenní plán na týden od 25. 3. do 29. 3. 2019

Téma na měsíc březen: Věstonická Venuše

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S, V, Z; dovednost určovat kategorie podstatných jmen; cvičit komunikační dovednosti

Počítačová – opakování učiva.

učebnice s. 100 – 103

pracovní sešit č. 2 s. 12 - 13

pondělí 25. 3. – doplňovací cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po P, S

Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti – Noc s Andersenem s knihou Petra Síse Robinson.

Matematika

 

cíl: násobit dvoumístná čísla, řešit „rovnice“ v prostředí zvířátek dědy Lesoně

Násobení, maškarní přetahovaná – upevňování spojů násobilky, doplnění chybějící ikony v rovnici.

učebnice s. 58 - 59

pracovní sešit s. 39

čtvrtek 28. 3. – test písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Prvouka

cíl: uvést příklady nálezů, které se mohou stát předmětem archeologických výzkumů, uvést příklady informací, které mohou nálezy poskytovat, vysvětlit význam archeologie a důvody spolupráce archeologů s vědci jiných oborů

Archeologické nálezy a práce vědců.

učebnice s. 50 – 51

pracovní sešit s. 26

středa 27. 3. pokud mají žáci možnost: přinést si vlastní nebo rodinný památný předmět nebo starou rodinnou fotografii; v kalendáři, který žáci dostali nakopírovaný mít zaznamenány narozeniny členů rodiny

Anglický jazyk

cíl: ověřit znalost učiva, seznámit se se slovní zásobou nové lekce – pravopis a výslovnost; orientovat se v dvojjazyčném slovníku – vyhledat v něm neznámá slova z textu

Unit 10: Animal safari – test, shrnutí a hodnocení lekce. Unit 11: My favourite things – slovní zásoba – oblíbené věci, úvod.

učebnice s. 52

časopis Hello Kids! – téma BOOKS – práce se slovníkem, porozumění textu.

pátek 5. 4. Minitest 10. lekce (slovní zásoba, spojení There is/There are, rozlišení členu a a an – podle toho, jestli slovo začíná souhláskou nebo samohláskou a parrot, an eagle)

Výtvarná výchova

Ilustrace příběhu. Ilustrátoři dětských knih.

Svět práce

Filcování – práce s ovčí vlnou.

Tělesná výchova

Házená – manipulace s míčem – individuální cvičení zaměřená na házení a chytání míče – vrchní a spodní způsob chytání letícího míče.

Olympijský víceboj Hod basketbalovým míčem (síla).

Domácí úkoly – TENTO TÝDEN ODEVZDAT VE ČTVRTEK.

Český jazyk: učebnice s. 102/14 (přepsat do domácího sešitu)

Matematika: učebnice s. 56/2 (vybrat si tři sloupečky, přepsat ÚHLEDNĚ do sešitu a vypočítat)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každé pondělí – ověření znalosti vyjmenovaných slov, každý čtvrtek ověření znalosti postupu písemného sčítání a odčítání
 • čtvrtek 28. 3. – Noc s Andersenem: Sraz: ve čtvrtek 28. 3. 2019, v 17.00 před školou, informace na přihlášce a na školním webu
 • úterý 2. 4. – divadlo Chrudim
 • středa 3. 4. – z organizačních důvodů končí výuka po 4. vyučovací hodině (11:25)
 • pondělí 8. 4. – Ukliďme Rosice
 • středa 10. 4. – Učíme se společně: odpoledne pro třeťáky a jejich rodiče na téma „počítačová doba“
 • čtvrtek 11. 4. - výchovný koncert ZUŠ Chrast
 • pondělí 15. 4. – konzultační odpoledne (předpokládaný termín)
 • 18. 4. – velikonoční prázdniny
 • 19. 4. a 22. 4. – velikonoční svátky Týdenní plán na týden od 18. 3. do 22 3. 2019

Téma na měsíc březen: Co Čech, to muzikant

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S, V, Z; napsat krátký text jako e-mailovou zprávu

Zvuky – vyjmenovaná slova po Z, e-mail.

učebnice s. 96 – 99

pracovní sešit č. 2 s. 10 - 11

pondělí 18. 3. – doplňovací cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po M, P

Matematika

 

cíl: procvičit si získané dovednosti v nových kontextech, využít kalkulačku ke kontrole výsledků úloh

Schody a rovnice, slovní úlohy.

učebnice s. 56 - 57

pracovní sešit s. 38

čtvrtek 21. 3. – test písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

pátek 22. 3. – soutěž Matematický klokan (netradiční aplikační úlohy), možnost procvičování: https://matematickyklokan.net/index.php/sborniky (třeťáci řeší kategorii Cvrček)

Prvouka

cíl: vysvětlit souvislost délky dne, měsíce a roku s pohybem nebeských těles, uvést příklady užitečnosti měření a počítání času, řadit chronologicky události, zařadit vlastní vzpomínky pomocí časových údajů

Od sledování pravidelností k letopočtu.

učebnice s. 48 – 49

pracovní sešit s. 25

středa 20. 3. test Vzduch (učebnice s. 42 – 47: vzduch kolem nás – využití vzduchu, pohyb vzduchu, měření teploty, složky vzduchu, oheň a podmínky pro hoření, hasiči)

Anglický jazyk

cíl: porozumět jednoduchému textu s oporou o obrázky, napsat jednoduchý souvislý text, zdramatizovat komiksový příběh se zaměřením na správnou výslovnost

Unit 10: Animal safari – slovní zásoba: zvířata. I´m a penguin. A comic.

učebnice s. 50 - 51

pracovní sešit s. 50 - 51

pondělí 25. 3. – Minitest 10. lekce (slovní zásoba, spojení There is/There are, rozlišení členu a a an – podle toho, jestli slovo začíná souhláskou nebo samohláskou a parrot, an eagle)

Výtvarná výchova

Jak se točí rok – voskový pastel a vodové barvy.

Svět práce

Žabka – jednoduchý hudební nástroj.

Tělesná výchova

Házená – manipulace s míčem – cvičení zaměřená na držení, házení a chytání míče – pokračování v nácviku dovedností.

Olympijský víceboj T-běh (HBITOST).

Domácí úkoly – vypracovat vždy do pátku (pokud není uvedeno jinak)

Český jazyk: pracovní sešit s. 9 (doplnit i,í/y,ý a názvy hudebních nástrojů)

Matematika: pracovní sešit s. 38/4, 39/6

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každé pondělí – ověření znalosti vyjmenovaných slov, každý čtvrtek ověření znalosti postupu písemného sčítání a odčítání
 • pátek 22. 3. – soutěž Matematický klokan
 • čtvrtek 28. 3. – Noc s Andersenem Týdenní plán na týden od 11. 3. do 15. 3. 2019

Téma na měsíc březen: Věstonická Venuše

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyměňovat řadu vyjmenovaných po Z, znát jejich význam a učit se je využívat při psaní, upevňovat pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S, V; napsat krátký text jako e-mailovou zprávu

Hudební nástroj – vyjmenovaná slova po Z

učebnice s. 92 – 96

pracovní sešit č. 2 s. 8 - 9

pondělí 11. 3. – doplňovací cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po M, P

Matematika

 

cíl: formulovat výpověď v prostředí rodokmen a posuzovat její obecnou platnost, poznávat různě orientované trojúhelníky a čtyřúhelníky, pracovat s jednou polovinou jako s číslem

Sestřenice a bratranec. Jedna polovina jako číslo.

učebnice s. 54 - 55

pracovní sešit s. 37

čtvrtek 14. 3. – test písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Prvouka

cíl: vyjmenovat tři složky nutné pro vznik a udržení hoření, uvést příklady, jak odebráním některé složky lze hoření zabránit; uvést nebezpečí spojená s ohněm a požárem, předvést postup při volání pomoci v případě požáru

Oheň – dobrý pomocník, ale zlý pán. Hasiči – číslo 150 a 112.

učebnice s. 46 – 47

pracovní sešit s. 24

Anglický jazyk

cíl: ověřit znalost učiva lekcí 7 až 9, vyjádřit, že někde něco je/existuje – popsat scénu, mluvit o počtu zvířat

Shrnutí učiva 7. 9. lekce. Unit 10: Animal safari – slovní zásoba: zvířata. There is/are… Tam je/jsou…

učebnice s. 48 - 49

pracovní sešit s. 48 - 49

pondělí 11. 3. – Souhrnný test 7. – 9. lekce (slovní zásoba: jídlo, oblečení, části těla + pohyby např. Kick your legs!; I like/ I don´t like; otázky a odpovědi při popisu příšerek: Has it got four legs? Yes, it has./No, it hasn´t.)

Výtvarná výchova

Jarní barvy a zvuky.

Svět práce

Žabka – jednoduchý hudební nástroj.

Tělesná výchova

Házená – manipulace s míčem – cvičení zaměřená na házení a chytání míče.

Olympijský víceboj HLUBOKÝ PŘEDKLON (OHEBNOST).

Domácí úkoly – vypracovat vždy do pátku (pokud není uvedeno jinak)

Český jazyk: učebnice s. 93/10 – do domácího sešitu

Matematika: Pracovní list – písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každé pondělí – ověření znalosti vyjmenovaných slov, každý čtvrtek ověření znalosti postupu písemného sčítání a odčítání
 • čtvrtek 28. 3. – Noc s Andersenem

 Týdenní plán na týden od 4. 3. do 8. 3. 2019

Téma na měsíc březen: Věstonická Venuše

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S, V; v jednoduchém případě určit u konkrétního podstatného jména pád; rozlišit podstatná jmena rodu mužského životného a neživotného

Zdravý životní styl – tvary podstatných jmen v různých pádech – skloňování, vyjmenovaná slova po V

učebnice s. 87 – 91

pracovní sešit č. 2 s. 5 - 7

pondělí 4. 3. – doplňovací cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po B, L, M

Matematika

 

cíl: odhalovat vztahy mezi čísly v různých prostředích

Dvoupodlažní výstaviště. Zobecňování.

učebnice s. 52 - 53

pracovní sešit s. 36

čtvrtek 7. 3. – test písemné sčítání a odčítání

Prvouka

cíl: vyjmenovat nejdůležitější složky vzduchu a uvést jejich význam pro člověka, navrhnout, provést a zaznamenat jednoduchý pokus; uvést některé příčiny znečišťování ovzduší a možnosti způsobu ochrany čistoty ovzduší

Složení vzduchu - pokusy.

učebnice s. 44 – 45

pracovní sešit s. 23

Anglický jazyk

cíl: vyhledat informaci v textu, porozumět příběhu a dramatizovat ho; shrnout, zopakovat a procvičit učivo lekcí 7 až 9, připravit se na souhrnný test

Unit 9: Bug café – a comic, Review C.

učebnice s. 45 - 47

pracovní sešit s. 45 - 47

pondělí 4. 3. – minitest lekce 9 (slovní zásoba – jídlo; vyjádření toho, co mám/nemám rád/a: I like..., I don´t like...)

pondělí 11. 3. – Souhrnný test 7. – 9. lekce (slovní zásoba: jídlo, oblečení, části těla + pohyby např. Kick your legs!; I like/ I don´t like; otázky a odpovědi při popisu příšerek: Has it got four legs? Yes, it has./No, it hasn´t.)

Výtvarná výchova

Blíží se jaro – námětová malba.

Svět práce

Zvířata a jejich mláďata – práce s kartonem.

Tělesná výchova

Házená – manipulace s míčem – cvičení zaměřená na držení míče a podávání míče.

Olympijský víceboj SEDY/LEHY (silová vytrvalost).

Domácí úkoly – vypracovat vždy do pátku (pokud není uvedeno jinak)

Český jazyk: Pracovní sešit č. 2 s. 7/9, 10, 11

Matematika: Učebnice s. 39/4 – přepsat (úhledně) a vypočítat do sešitu.

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každé pondělí – ověření znalosti vyjmenovaných slov, každý čtvrtek ověření znalosti postupu písemného sčítání a odčítání
 • čtvrtek 28. 3. – Noc s Andersenem Týdenní plán na týden od 25. 2. do 1. 3. 2019

Téma na tento týden: S CHUTÍ A GUSTEM PROKOUŠEME SE MASOPUSTEM.

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: popsat jednoduchou činnost – např. přípravu pokrmu, vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po V, znát jejich význam a učit se je využívat při psaní

Kuchařská – popis pracovního postupu, vyjmenovaná slova po V.

učebnice s. 84 – 86

pracovní sešit č. 2 s. 4

pondělí 25. 2. – doplňovací cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po L, M

Matematika

 

cíl: odčítat písemně trojmístná čísla, vyhledávat rovnoramenné trojúhelníky, seznámit se prostřednictvím prostředí biland s dvojkovou soustavou („jazykem počítačů“)

Zaokrouhlování na desítky (čísla zakončení číslicí 5). Krokování trojice žáků.

učebnice s. 50 - 51

pracovní sešit s. 35, 36/1, 2, 5

čtvrtek 28. 2. – test písemné sčítání a odčítání

Prvouka

cíl: uvést svátky, které slavíme v zimě; stručně charakterizovat masopustní období, vyjmenovat několik masopustních obyčejů

Masopust – vyhledávání a zpracování informací. Masopustní obchůzka v maskách po Rosicích.

Anglický jazyk

cíl: vyhledat informaci v textu, porozumět příběhu a dramatizovat ho

Unit 9: Bug café – jídla během dne, What do you like for (lunch)? Co máš rád k (obědu)?, a comic.

učebnice s. 44 - 45

pracovní sešit s. 44 - 45

pondělí 4. 3. – minitest lekce 9 (slovní zásoba – jídlo; vyjádření toho, co mám/nemám rád/a: I like..., I don´t like...)

Výtvarná výchova

Karnevalová čepice nebo kornout – sestavení a zdobení jednoduchého výrobku z papíru.

Svět práce

Masopustní koblihy – příprava pokrmů.

Tělesná výchova

Pohyb v terénu – masopustní obchůzka. Pohyb v rytmu – tanec při masopustním veselí.

Domácí úkoly – vypracovat vždy do pátku (pokud není uvedeno jinak)

Český jazyk: Učebnice s. 78/10 nebo 79/14 – vybrat si jedno cvičení a vypracovat do domácího sešitu.

Matematika: Pracovní sešit s. 35/9, 36/5.

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každé pondělí – ověření znalosti vyjmenovaných slov, každý čtvrtek ověření znalosti postupu písemného sčítání a odčítání
 • 27. 2. – Masopust – informace v diářích, první hodina příprava ve třídě, od 8:30 obchůzka po Rosicích se zastávkou u obecního úřadu a paní Havlíčkové, masky jsou povinné, po návratu pokračování výuky s masopustní tématikou – žáci si přinesou penál a školní sešity na Čj a M (učebnice si nosit nemusí).
 • 28. 2. – při Vv a Sp budeme „vyrábět“ masopustní koblihy, suroviny budou zakoupeny z třídního fondu, žáci mohou v případě zájmu přinést džem na náplň, abychom měli více druhů (není povinné); pokud žáci mají možnost, mohou si přinést na vaření kuchařskou zástěru. Týdenní plán na týden od 18. 2. do 22. 2. 2019

Témata na měsíc únor: Únor bílý, pole sílí

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P, S; u konkrétních podstatných jmen určit číslo a rod

Jak se žilo na statku – číslo a rod podstatných jmen, vyjmenovaná slova po S.

učebnice s. 79 – 83

pracovní sešit s. 39 - 40

Matematika

 

cíl: odčítat písemně trojmístná čísla, vyhledávat rovnoramenné trojúhelníky, seznámit se prostřednictvím prostředí biland s dvojkovou soustavou („jazykem počítačů“)

Manipulace v geometrii - rovnoramenné trojúhelníky. Číselné vztahy – biland.

učebnice s. 48 - 49

pracovní sešit s. 34

Prvouka

cíl: uvést důkazy přítomnosti vzduchu kolem nás, vysvětlit příčiny pohybu vzduchu

Vzduch kolem nás, teplota vzduchu.

učebnice s. 42 - 43

pracovní sešit s. 22

středa 20. 2. – test na opakování tematického celku Poznáváme svoje tělo (učebnice s. 34 – 41, pracovní sešit s. 18 – 21: proč musíme přijímat potravu; jaké látky z potravy přijímáme, v jakých potravinách jsou obsaženy a k čemu v těle slouží; jaké části má trávicí soustava a kde dochází ke vstřebávání živin do krve; jaké požadavky musí splňovat potraviny, které jíme, abychom si nezpůsobili nemoc nebo zdravotní potíže podle s. 39 v učeb.)

Anglický jazyk

cíl: porozumět jednoduchému textu v časopisu, seznámit se s novou slovní zásobou, vyjádřit, jaké jídlo mám a nemám rád/a

Práce s časopisem Hello Kids!; Unit 9: Bug café – slovní zásoba – jídlo, I like… Mám rád/a…

učebnice s. 42 - 43

pracovní sešit s. 42 - 43

pondělí 18. 2. – minitest lekce 8 (slovní zásoba – oblečení; vyjádření vlastnictví: Whose shirt is this? Čí je ta košile? It´s Sam´s shirt. To je Samova košile.)

Výtvarná výchova

Zvířata ze statku – práce s barevnými odstíny, napodobení reálné barevnosti.

Svět práce

Geomag – práce se stavebnicí.

Tělesná výchova

Průpravná cvičení s míčem. Přehazování, vybíjení.

Domácí úkoly – vypracovat vždy do pátku (pokud není uvedeno jinak)

Český jazyk: Pracovní sešit s. 36/6, 7.

Matematika: Pracovní list – procvičování písemných početních operací.

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • 19. 2. – Geomag – práce se stavebnicí (40 Kč bude uhrazeno z třídního fondu)
 • 27. 2. - Masopust Týdenní plán na týden od 11. 2. do 15. 2. 2019 

Témata na měsíc únor: Únor bílý, pole sílí

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po S, znát jejich význam a učit se je využívat při psaní; upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P

Zemědělská – vyjmenovaná slova po S – úvod.

učebnice s. 76 – 78

pracovní sešit s. 38

Matematika

ve středu 13. 2. bude matematika místo TV (výměna za bruslení v úterý)

cíl: provádět experiment, odhadovat výsledek, evidovat výsledky tabulkou, zpracovat je do histogramu; objevovat zákonitosti opakovaného půlení.

Práce s daty – histogram. Opakované půlení.

učebnice s. 46 - 47

pracovní sešit s. 32 – 33

čtvrtek 14. 2. – test písemné sčítání a odčítání

Prvouka

cíl: vysvětlit, co je to stres, popsat stresovou situaci; rozlišit situace, které vyvolávají stres, použít jednoduché dechové cvičení pro zmírnění stresu.

Stres a možnosti jeho zmírnění.

učebnice s. 40 - 41

pracovní sešit s. 21

středa 20. 2. – test na opakování tematického celku Poznáváme svoje tělo (učebnice s. 34 – 41, pracovní sešit s. 18 – 21: proč musíme přijímat potravu; jaké látky z potravy přijímáme, v jakých potravinách jsou sacharidy, tuky, bílkoviny, vitaminy a minerální látky obsaženy a k čemu v těle slouží; jaké části má trávicí soustava a kde dochází ke vstřebávání živin do krve; jaké požadavky musí splňovat potraviny, které jíme, abychom si nezpůsobili nemoc nebo zdravotní potíže)

Anglický jazyk

cíl: procvičit slovní zásobu 8. lekce, rozumět jednoduchému textu, číst a dramatizovat komiks

Unit 8: Superstar clothes – comic, obrázkový slovník, hodnocení lekce 8.

učebnice s. 41

pracovní sešit s. 41

pátek 15. 2. – opravný minitest lekce 7

pondělí 18. 2. – minitest lekce 8 (slovní zásoba – oblečení; vyjádření vlastnictví: Whose shirt is this? Čí je ta košile? It´s Sam´s shirt. To je Samova košile.)

Výtvarná výchova

Srdíčko – kontrastní barvy, stínování.

Svět práce

Srdíčko – vlastnosti papíru, druhy papíru: průklepový, kancelářský.

Tělesná výchova

úterý

Bruslení Skuteč – zimní sporty.

Domácí úkoly – vypracovat vždy do pátku (pokud není uvedeno jinak)

Český jazyk: Pracovní list – procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M (čtyřsměrka, pravopisná doplňovací cvičení, tvoření vět – porozumění významu slov)

Matematika: Pracovní list – procvičování písemných početních operací (na čtvrtek 14. 2.)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • 12. 2. – bruslení pro 1. stupeň (první hodina výuka, odjezd v 8:30, návrat kolem 11:30, s sebou: brusle, přilbu, silné rukavice, vhodné oblečení, svačinu, pití, kapesné dle uvážení)
 • ve středu 13. 2. bude místo tělesné výchovy matematika
 • 19. 2. – Geomag – práce se stavebnicí (40 Kč bude uhrazeno z třídního fondu)
 • 27. 2. – Masopust (předběžný termín) Týdenní plán na týden od 28. 1. do 31. 1. 2019

Témata na měsíc leden: České objevy a vynálezy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M, P; upevnit a rozvíjet si dovednosti spojené s psaním dopisu

Milá tetičko a strýčku – dopis, vyjmenovaná slova po P - procvičování

učebnice s. 72 – 75

pracovní sešit s. 36 – 37

Matematika

cíl: upevňovat si násobilkové spoje, seznámit se s postupem násobení trojmístného čísla jednomístným, rozvíjet si představy a trojúhelníku a čtyřúhelníku pomocí manipulace s dřívky

Násobení trojmístného čísla. Dřívková geometrie.

učebnice s. 44 - 45

pracovní sešit s. 31

Prvouka

cíl: identifikovat nevhodné stravovací návyky a navrhnout změny, vyjmenovat kritéria pro zdravé stravování, vysvětlit, co je to stres, popsat stresovou situaci.

Jenom jídlo ke zdraví nestačí – vliv skladby potravy na zdraví a fyzickou kondici. Stres.

učebnice s. 39 - 40

pracovní sešit s. 20 - 21

Anglický jazyk

cíl: reagovat na otázky týkající se oblečení, popsat své oblečení

Unit 8: Superstar clothes – otázky, co komu patří; Whose hat is this?

učebnice s. 40

pracovní sešit s. 40

Výtvarná výchova

Zimní sporty na kopci – pastelky, fixy.

Svět práce

Rozdávání výpisu vysvědčení – hodnocení práce za pololetí.

Tělesná výchova

Akrobatická cvičení na žíněnkách – kotouly.

Domácí úkoly – vypracovat do pondělí 11. 2.

Český jazyk: Písanka do s. 7 – co chybí, pracovní sešit s. 37 – celá

Matematika: PS s. 31/8; PS s. 32/1 (ve cv. 1 se jedná o náročnější úlohy, není nutné všechny vyřešit, žáci by se měli zamyslet, zkusit si nakreslit úlohu: je možné jim poradit např. a) Co kdybychom celou cihlu rozdělili na dvě poloviny – nakresli si., b) Borůvky se prodávají v krabičkách po půl litru – nakresli si krabičky, kolik stojí jedna?, c) Kolik stojí půl kila jahod? Kolik by stály 2 kg jahod? Nakresli si původní obsah peněženky jako pět stejných dílků.

Anglický jazyk: PS s. 38, 39 – pokud něco chybí

Prvouka: PS s. 17/8, 10

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • 31. 1. - rozdávání výpisu pololetního vysvědčení.
 • 1. 2. – pololetní prázdniny.
 • 4. 2. – 8. 2. – jarní prázdniny.
 • 12. 2. – bruslení pro 1. stupeň (první hodina výuka, odjezd v 8:30, návrat kolem 11:30, s sebou: brusle, přilbu, silné rukavice, vhodné oblečení, svačinu, pití, kapesné dle uvážení)
 • 19. 2. – Geomag – práce se stavebnicí (40 Kč bude uhrazeno z třídního fondu).
 • 6. 3. - Masopust Týdenní plán na týden od 21. 1. do 25. 1. 2019

Témata na měsíc leden: České objevy a vynálezy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu slov, ve kterých se po obojetné souhlásce P píše y/ý, znát jejich význam a využívat tuto znalost při psaní; upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M

Zdravotní – vyjmenovaná slova po P

Objevy a vynálezy – čtení s porozuměním, práce s textem

Společná dílna čtení se žáky 8. třídy

učebnice s. 68 – 71

pracovní sešit s. 34 – 35

Matematika

cíl: sčítat pod sebou trojmístná čísla, seznámit se s významem závorky v matematických výrazech

Písemné sčítání trojmístných čísel. Přednost závorky.

učebnice s. 42 - 43

pracovní sešit s. 31

Prvouka

cíl: vyjmenovat jednotlivé orgány trávicí soustavy, popsat proces trávení; popsat proces příjmu a výdeje látek našeho těla

Trávicí soustava; příjem látek, vylučování látek.

učebnice s. 37 – 38

pracovní sešit s. 19

Anglický jazyk

cíl: reagovat na otázky týkající se oblečení, popsat své oblečení

Unit 8: Superstar clothes – oblečení, slovní zásoba; Have you got a blue T-shirt? I´ve got a red skirt.

učebnice s. 38 – 39

pracovní sešit s. 38 – 39

pondělí 21. 1. – Minitest lekce 7 (slovíčka – části těla, I ´ve hot two hands. – porozumění čtenému., Has monster A got six ears? – odpovědi na otázky; Clap---your hands. - spojování částí vět)

Výtvarná výchova

Lidské tělo.

Svět práce

Objevy a vynálezy – práce se stavebnicí.

Tělesná výchova

Pohyb pro zdraví každý den – cvičení na žebřinách (obratnost, protahování, posilování).

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: učebnice s. 64/14 nebo s. 65/22 (vybrat si jedno cvičení) – do domácího sešitu

Anglický jazyk: pracovní sešit s. 35/3, 4

Prvouka: pracovní sešit s. 18/2 (na středu 23. 1.)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • Čtenářská výzva a Lovci perel do 25.1.
 • 31. 1. - rozdávání výpisu pololetního vysvědčení.
 • 1. 2. – pololetní prázdniny. Týdenní plán na týden od 14. 1. do 18. 1. 2019

Témata na měsíc leden: České objevy a vynálezy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, L, M; cvičit komunikační dovednosti v různorodých situacích, vyhledávat informace v textu, použít osvojené poznatky v kontrolní práci

Karnevalová – opakování učiva, kontrola úrovně osvojení učiva

učebnice s. 62 – 67

pracovní sešit s. 32 – 33

17. 1. – kontrolní práce: doplňování i,í/y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách + po obojetných B, L, M; slova příbuzná, osnova textu, popis, např. učebnice s. 23, 32, 51,...

Matematika

cíl: zaokrouhlovat čísla na desítky, poznávat pravidelnosti a posloupnosti v prostředí krychlových staveb, použít osvojené poznatky v kontrolní práci

Zaokrouhlování čísel. Hradby – krychlové stavby, prostorová geometrie, pravidelnosti a posloupnosti, opakování čiva, kontrola úrovně osvojení učiva

učebnice s. 40 - 41

pracovní sešit s. 30

15. 1. – kontrolní práce: násobení zpaměti, pořadí početních operací, aplikační úlohy, obsah čtverečkovaného útvaru, např. učebnice s. 32, 34, 37,...

Prvouka

cíl: určit jednotlivé složky stravy a charakterizovat jejich vliv na zdraví člověka, vyhledat na obalech potravin údaje o jejich nutriční hodnotě

Potrava – palivo a stavební materiál pro tělo; sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny a minerály

učebnice s. 34 – 36

pracovní sešit s. 18

Anglický jazyk

cíl: číst anglický text a vyhledat v něm informaci, porozumět jednoduchému příběhu a provést jeho dramatizaci ve skupině

Unit 7: The body rap – Has it got long hair?; comic; hodnocení lekce

učebnice s. 35 – 37

pracovní sešit s. 35 – 37

Unit

pondělí 21. 1. – Minitest lekce 7 (slovíčka – části těla, I ´ve hot two hands. – porozumění čtenému., Has monster A got six ears? – odpovědi na otázky; Clap---your hands. - spojování částí vět)

Výtvarná výchova

Karneval – kresba suchým pastelem.

Svět práce

Objevy a vynálezy – práce se stavebnicí.

Tělesná výchova

Pohyb pro zdraví každý den – sporty - netradiční pohybové aktivity.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: PS s 32/3

Matematika: pracovní list – písemné sčítání a odčítání; procvičovat si násobení (vložen v pracovním sešitě)

Prvouka: pracovní sešit s. 18/1 (na středu 16. 1.)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • Čtenářská výzva a Lovci perel do 25.1. Týdenní plán na období od 3. 1. do 11. 1. 2019

Témata na měsíc leden: České objevy a vynálezy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvést přehled slovních druhů, rozlišit v textu jasné případy podstatných jmen, sloves, předložek a spojek, rozlišit a tvořit větu jednoduchou a souvětí, aplikovat učivo o vyjmenovaných slovech po B, L, M při psaní

Bílý sport – slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, vzorec souvětí

učebnice s. 58 – 61

pracovní sešit s. 28 - 30

Matematika

cíl: pracovat s časovými údaji, prostřednictvím geometrie získávat zkušenosti s dělitelností

Harmonogram – časové údaje, Přeměna tvarů – práce s čtvercovou sítí, geometrické tvary, měření.

učebnice s. 38 - 39

pracovní sešit s. 28 - 29

Prvouka

cíl: uvést veličiny, které je možné u vybraných předmětů měřit, vyjmenovat kritéria při nákupu potravin (v závislosti na počtu členů rodiny, finančních možnostech a životním stylu)

Měříme délku, objem, hmotnost

učebnice s. 32 – 33

pracovní sešit s. 16, 17

Anglický jazyk

cíl: zopakovat, procvičit a upevnit učivo 4 – 6 lekce, osvojit si slovní zásobu – části těla a používat ji ve větách (věty se slovesem mít)

Rewiew B

učebnice s. 31 – 33

pracovní sešit s. 32 - 33

Unit 7: The body rap – You´ve got two hands.

učebnice s. 34 – 35

pracovní sešit s. 34 - 35

pondělí 7. 1. – Minitest lekce 6 (slovíčka – rodina, How many brothers and sisters have you got? I´ve got one brother and two sisters. – porozumění, tvoření vět)

pátek 11. 1. – Test 3. – 6. lekce (poslech, čtení, psaní: slovíčka – čísla, nálady, části obličeje, rodina; doplňování a tvoření vět typu: I´m sad. He´s got dark hair. She´s got big ears.; dokreslování obličeje podle slyšené instrukce)

Výtvarná výchova

Tři králové – kresba tuší a fixem.

Svět práce

Zimní – práce s papírem.

Tělesná výchova

Nahrazení předmětů odpadlých při bruslení 18. 12. (Cvičit budeme až 16. 1. – na tento termín prosím, aby všichni měli ve škole vypraný cvičební úbor.)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: učebnice s. 63/6 – do sešitu

Matematika: procvičovat si určování času na hodinách (ten, kdo si ještě není při určování jistý); učebnice s. 37/5 – do sešitu

Prvouka: pracovní sešit s. 16/5 – povinné, 16/6 - dobrovolné

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • po vánočních prázdninách nastupujeme do školy ve čtvrtek 3. 1. 2019
 • 7. a 11. 1. – testy Aj
 • 15. 1. - kontrolní práce z matematiky se zaměřením na přednost početních operací (př. 5 . 7 + 4 =, 9 . 9 - 3 . 7 =), včetně aplikačních úloh a grafického znázornění ve čtvercové síti (viz učebnice s. 32/4, 34/3, 37/1, 3) Týdenní plán na týden od 17. 12. do 21. 12. 2018

Témata na měsíc prosinec: České výrobky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zformulovat a napsat text vánočního přání s využitím znalostí probraných pravopisných jevů

Vánoční přání

učebnice s. 57

Matematika

cíl: procvičit si probrané početní operace při nakupování

Vánoční nákupy

pracovní sešit s. 26

Prvouka

cíl: při nakupování zvažovat různá hlediska (kvalita a cena výrobku, rozdíl mezí tím co chceme a co potřebujeme), popsat některé vánoční obyčeje

Nakupování, obchod, hospodaření, rozhodování

Anglický jazyk

cíl: všímat si anglických nápisů ve svém okolí – přečíst je, rozumět jejich významu

Christmas

Výtvarná výchova

Zdobení perníčků.

Svět práce

Vánoční úklid třídy.

Tělesná výchova

Plavání, bruslení.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku – ŽÁCI SPLNÍ DO PÁTKU 4. 1. 2019

Český jazyk: pracovní sešit s. 25 – vyplnit v pracovním sešitě + popis hračky do domácího sešitu; s. 28, 31/celé

Matematika: pracovní sešit s. 26/1, 2, 4

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 17. 12. – poslední lekce plavání
 • úterý 18. 12. – bruslení pro 1. stupeň, povinná účast všech žáků
 • středa 19. 12. – vánoční výlet do Pardubic s návštěvou kavárny a vánočních trhů
 • čtvrtek 20. 12. – vánoční dílna – zdobení perníčků s prarodiči Vašíka Zrůsta
 • pátek 21. 12. – vánoční posezení ve třídě – žáci si odhlasovali podobně jako vloni, že každý přinese dárek v hodnotě cca 50 Kč (holky „holčičí“ a kluci „klučičí“, zabalený) + kdo chce, donese na ochutnání pár kousků cukroví
 • pondělí 24. 12. – středa 2. 1. – vánoční prázdniny (do školy nastupujeme ve čtvrtek 3. 1. 2019)

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJI PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOSTI A SPOKOJENOSTI V NOVÉM ROCE!!! Týdenní plán na týden od 10. 12. do 14. 12. 2018

Témata na měsíc prosinec: České výrobky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po M, znát jejich význam a přiřadit k nim slova příbuzná, upevňovat si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B a L Sportovní – vyjmenovaná slova po M

učebnice s. 54 - 57

pracovní sešit s. 27 - 28

Matematika

cíl: pracovat s daty v tabulce, počítat obsah útvarů ve čtvercové síti různými způsoby, zdůvodnit výběr nejlepšího postupu

Tabulkový záznam údajů – prostředí autobusu. Obsah čtverečkovaného útvaru.

učebnice s. 36 - 37

pracovní sešit s. 27

Prvouka

cíl: popsat cestu vybraných druhů zboží od výrobce ke spotřebiteli, uvést profese, které se na této cestě podílejí

Výroba, výrobce. Povolání v obchodě.

učebnice s. 28 - 29

pracovní sešit s. 15

Anglický jazyk-

ČTVRTEK

PÁTEK

cíl: určit osobu podle popisu (číst s porozuměním), zdramatizovat jednoduchý příběh, procvičovat si učivo při práci s anglickým časopisem Hello Kids!

Lekce 6: Family photos – She´s got long hair. My friend is a monster – a comic.

slovní zásoba – rodina, části těla.

učebnice s. 30 - 31

pracovní sešit s. 30 - 31

Výtvarná výchova

Svícen – kresba na sklo voskovými pastelkami, výtvarný rytmus.

Svět práce

Svícen – praktický výrobek, užité umění.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Cvičení na lavičkách.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: pracovní sešit s. 23 – co chybí

Matematika: pracovní sešit s. 27/7, 9, 10

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • na středu 12. 12. budeme potřebovat skleničku od přesnídávky (stačí bez víčka, umytou – bez etikety a lepidla – když se nechá odmočit v horké vodě – jde etiketa i s lepidlem odstranit snadno), případně podobnou malou skleničku vhodnou na výrobu svícnu
 • pondělí 17. 12. – poslední lekce plavání
 • úterý 18. 12. – bruslení pro 1. stupeň, povinná účast všech žáků
 • středa 19. 12. – vánoční výlet do Pardubic s návštěvou kavárny a vánočních trhů
 • čtvrtek 20. 12. – vánoční dílna – zdobení perníčků s prarodiči Vašíka Zrůsta
 • pátek 21. 12. – vánoční posezení ve třídě – žáci si odhlasovali podobně jako vloni, že každý přinese dárek v hodnotě cca 50 Kč (holky „holčičí“ a kluci „klučičí“, zabalený) + kdo chce, donese na ochutnání pár kousků cukroví
 • pondělí 24. 12. – středa 2. 1. – vánoční prázdniny (do školy nastupujeme ve čtvrtek 3. 1. 2019)Týdenní plán na týden od 3. 12. do 7. 12. 2018

Témata na měsíc prosinec: České výrobky

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po L, znát jejich význam, přiřadit k nim slova příbuzná a učit se využívat tyto znalosti při psaní, popsat jednoduchý předmět, orientovat se v textu s pomocí odstavců

Zubní kartáček Žirafa – vyjmenovaná slova po L, popis, reklama.

učebnice s. 51 - 53

pracovní sešit s. 25 - 26

Matematika

cíl: poznávat hierarchii početních operací a aplikovat ji při řešení slovních úloh, nacházet pravidelnosti v prostředí „sousedé“

Násobení má přednost i před odčítáním. Sousedé.

učebnice s. 34 - 35

pracovní sešit s. 26

Prvouka

cíl: popsat funkci vybraných profesí při výrobě a distribuci zboží, vysvětlit význam dělby práce a spolupráce.

Prodávající nabízí zboží nebo službu. Koupě je přijetím nabídky.

učebnice s. 26 - 27

pracovní sešit s. 14 – 15

Čtvrtek 6. 12.: Test na opakování tematického celku Lidé kolem nás – pravidla lidského soužití (učebnice s. 18 – 25)

Anglický jazyk-

ČTVRTEK

PÁTEK

cíl: přečíst a zdramatizovat jednoduchý komiks, popsat rodinu podle obrázku

Shrnutí a hodnocení lekce 5. Lekce 6: Family photos – Who´s this? It´s my mum. I´ve got two sisters.

slovní zásoba – rodina

učebnice s. 27 - 29

pracovní sešit s. 27 - 29

6. 12. – přinést si fotografii nebo obrázek svojí rodiny

7. 12. – Minitest lekce 5 (části obličeje, vazby He/She has got, přídavná jména- little, big, long, short, blond, dark)

Výtvarná výchova

Modrobílé přání – kresba fixem

Svět práce

Modrobílé přání – přehýbání papíru

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Cvičení se švihadly.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: učebnice – vybrat si mezi cvičením s. 51/17 a 53/24 a doplněné cvičení přepsat do domácího sešitu

Matematika: pracovní sešit s. 22/5, s. 24/vybrat si alespoň jedno cvičení z této strany

Prvouka: učit se na opakovací test – učebnice s. 18 – 25 (test budeme psát ve čtvrtek, aby nám průběh nenarušovaly obchůzky čertůJ, jinak budou hodiny prvouky ve středu podle rozvrhu)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • všem děkuji za spolupráci na přípravě vánočního vystoupení
 • středa 5. 12. – obchůzky čertů a Mikuláše – žáci by měli mít oblečení, u kterého nebude vadit případné umazání
 • 6. 12. – přinést si fotografii nebo obrázek svojí rodiny na Aj
 • na středu 12. 12. budeme potřebovat skleničku od přesnídávky (stačí bez víčka, umytou – bez etikety a lepidla – když se nechá odmočit v horké vodě – jde etiketa i s lepidlem odstranit snadno), případně podobnou malou skleničku na výrobu svícnuTýdenní plán na týden od 26. 11. do 30. 11. 2018

Témata na měsíc listopad: Občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyjmenovat řadu vyjmenovaných slov po L, znát jejich význam a učit se je využívat při psaní, popsat jednoduchý předmět

Zubní kartáček Žirafa – vyjmenovaná slova po L, popis.

učebnice s. 48 - 50

pracovní sešit s. 25 - 26

Vánoční zvonění – adventní vystoupení: přednes, dramatizace

Matematika

cíl: poznávat hierarchii početních operací a aplikovat ji při řešení slovních úloh, evidovat data z prováděných experimentů a odhadovat pravděpodobnost jevů

Násobení má přednost před sčítáním, Náhoda – pořadí početních operací, odhad pravděpodobnosti jevů.

učebnice s. 32 - 33

pracovní sešit s. 25

Prvouka

cíl: uvést příklady pravidel pro soužití mezi lidmi a vysvětlit jejich význam, uvést příklady zákonů, seznámit se s tím, co je to parlament a jak funguje.

Pravidla a zákony – pravidla soužití, parlament.

učebnice s. 24 - 25

pracovní sešit s. 12 - 13

Anglický jazyk-

ČTVRTEK

PÁTEK

cíl: popsat osobu

Lekce 5: Funny faces – He/She has got... On/Ona má...

slovní zásoba – části obličeje

učebnice s. 26

pracovní sešit s. 26

6. 12. – Minitest lekce 5 (části obličeje, vazby He/She has got, přídavná jména- little, big, long, short, blond, dark)

Výtvarná výchova

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění, kostýmy.

Svět práce

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění, kostýmy.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Příprava na adventní vystoupení – pohyb v rytmu.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: pracovní sešit s. 24/1, 2, 3.

Matematika: učebnice s. 28/4, 29/4 (vypracovat do sešitu na matematiku)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • je potřeba, aby měli všichni žáci každý den dobře ořezanou obyčejnou tužku č. 2, ořezané pastelky a pravítko
 • po celý týden budou probíhat nácviky na adventní vystoupení venku před školou – je potřeba, aby měly děti vhodné oblečení dle počasí, v pátek 30. 11. pak proběhne generální zkouška, na kterou si všichni žáci přinesou malý – nejlépe kovový - zvoneček, kostým na zkoušku mít nemusí
 • neděle 2. 12. – adventní odpoledne u školy od 16:00, sejdeme se v 15:45 v učebně 2. třídy, všichni žáci si přinesou kostým/přijdou oblečeni do kostýmu, pokud je oblékání náročnější, mohou přijít o něco dříve př. 15:40; dále prosím, aby měli všichni žáci u sebe malý – nejlépe kovový - zvoneček. Děkuji za spolupráci.Týdenní plán na týden od 19. 11. do 23. 11. 2018

Témata na měsíc listopad: Občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: upevnit si pravopisné dovednosti spojené s vyjmenovanými slovy po B, seznámit se s řadou vyjmenovaných slov po L a učit se je vyjmenovat zpaměti, procvičit si dovednosti při vedení rozhovoru.

Zubařská – vyjmenovaná slova po L, rozhovor.

učebnice s. 46 - 48

pracovní sešit s. 22 - 24

Návštěva Městské knihovny v Chrudimi.

Matematika

cíl: určovat vzájemnou polohu bodů ve čtvercové síti, poznávat prostředí schodiště jako model pro sčítání a odčítání.

Rovinné útvary – úsečky a měření jejich délky, práce s pravítkem, označování rovinných útvarů.

učebnice s. 30 - 31

pracovní sešit s. 24

Prvouka

cíl: vyjmenovat činnosti rodiny, dohodnout se s rodičem na pomoci v domácnosti, rozebrat jednoduchý konflikt a navrhnout jeho řešení.

V rodině – spory se dají řešit, přispěji k lepšímu soužití.

učebnice s. 20 - 21

pracovní sešit s. 10 - 11

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: pojmenovat části obličeje

Lekce 5: Funny faces – seznámení se slovní zásobou

slovní zásoba – části obličeje

učebnice s. 24 - 25

pracovní sešit s. 24 – 25

čtvrtek 22. 11 – Minitest 4. lekce (vyjádření nálad a pocitů př. He´s tired. She´s sad. I´m hungry., pozdravy a zdvořilostní konverzace v rámci pozdravu: Good afternoon. How are you? I´m fine, thank you.)

Výtvarná výchova

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění, kostýmy.

Svět práce

Kornout – příprava na Mikulášské obchůzky – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Příprava na adventní vystoupení – pohyb v rytmu.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: pracovní sešit s. 22/7, 8.

Matematika: pracovní sešit s. 21/22, 22/3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů (na sčítání, odčítání, násobení, dělení - obtížnost dle individuální dosažené úrovně); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • je potřeba, aby měli všichni žáci každý den dobře ořezanou obyčejnou tužku č. 2, ořezané pastelky a pravítko
 • pondělí 19. 11. – ředitelské volno, družina pro přihlášené žáky
 • úterý 20. 11. – exkurze do knihovny v Chrudimi, informace vlepeny v ŽK
 • neděle 2. 12. – adventní odpoledne u školy od 16:00 (prosím, aby žáci měli připravené požadované jednoduché kostýmy podle svých rolí (vrabčák, oslík, voleček – oslík – šedá barva, voleček – hnědá barva, uši na čepici). V pondělí 26. 11. prosím přinést kostýmy do školy. Děkuji za spolupráci.Týdenní plán na týden od 12. 11. do 16. 11. 2018

Témata na měsíc listopad: Občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si učivo 2. ročníku (význam slov – antonyma, synonyma, vícevýznamová slova, nadřazená, podřazená a souřadná slova); procvičovat a postupně si automatizovat psaní y/ý uvnitř slov po obojetné souhlásce B ve vyjmenovaných slovech i slovech příbuzných; seznámit se s řadou vyjmenovaných slov po L

Nádražní – vyjmenovaná slova po b, významové vztahy ve slovní zásobě. Zubařská – rozhovor, vyjmenovaná slova po L.

učebnice s. 43 - 47

pracovní sešit s. 21 - 23

Matematika

cíl: používat algoritmus písemného odčítání při písemném řešení příkladů, používat ikonický zápis čísla, orientovat se ve čtvercové síti.

Odčítání – písemné odčítání, zvířátka dědy Lesoně – rovnost a nerovnost.

Čtvrtletní opakování a ověření znalosti probraného učivatest čtvrtek 15. 11. (sčítací tabulka – jako např. v PS s 7/6, násobení, písemné sčítání, dělení – s pomocí názoru např. barevných puntíků, aplikační úlohy s využitím početních operací)

učebnice s. 24 - 29

pracovní sešit s. 20 - 23

Prvouka

cíl: uvést příklady přátelského chování v daných situacích, vysvětlit časté příčiny konfliktů mezi kamarády, navrhnout řešení konfliktu, vyjádřit pocity v konfliktní situaci (reálné i modelové), rozlišit neškodné návrhy od těch, které mohou způsobit problémy, dokázat odmítnout špatný návrh

Dokážeme se dohodnout? – konflikty a jejich řešení. Některé návrhy musíme odmítnout.

učebnice s. 18 - 19

pracovní sešit s. 10

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: vyjádřit nálady a pocity, aktivně používat správné pozdravy a zdvořilostní fráze

Lekce 4: Pirates – I´m fine, thank you. Good morning/afternoon/evening.

Lekce 5: Funny faces – seznámení se slovní zásobou

slovní zásoba – nálady, pocity, části obličeje

učebnice s. 22 - 24

pracovní sešit s. 22 – 24

čtvrtek 22. 11 – Minitest 4. lekce (vyjádření nálad a pocitů př. He´s tired. She´s sad. I´m hungry., pozdravy a zdvořilostní konverzace v rámci pozdravu: Good afternoon. How are you? I´m fine, thank you.)

ČTVRTEK (15. 11.) BUDE AJ

Výtvarná výchova

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění.

Svět práce

Adventní vystoupení – nácvik, kulisy, rozmístění.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Hry v družstvech.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak vypracovat do pátku

Český jazyk: učebnice s. 40/8 – do domácího sešitu (doplněné tvary slovesa BÝT obtáhnout pastelkou)

Matematika: procvičovat učivo na písemnou práci, doplňovat si v pracovním sešitě, pokud něco chybí na probraných stranách (do s. 21)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání, násobení, dělení – zatím formou manipulace s drobnými předměty – pokud je to potřeba; obtížnost dle individuální dosažené úrovně), do 1000 (sčítání, odčítání); zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 12. 11. – konzultační odpoledne (výběr termínu ve sdíleném dokumentu na internetových stránkách školy) – zapište se prosím do tabulky nejpozději do 11. 11.
 • pondělí 12. 11. - plavání Skuteč pro přihlášené žáky
 • čtvrtek 15. 11. – čtvrtletní opakování z matematiky – písemná práce
 • pondělí 19. 11. – ředitelské volno, družina pro přihlášené žáky
 • úterý 20. 11. – exkurze do knihovny v Chrudimi
 • neděle 2. 12. – adventní odpoledne u školy od 16:00 (prosím, aby žáci měli připravené požadované jednoduché kostýmy podle svých rolí (vrabčák, oslík, voleček – oslík – šedá barva, voleček – hnědá barva, uši na čepici). Děkuji za spolupráci.Týdenní plán na období od 31. 10. do 9. 11. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa; listopad: občané a obyvatelé/17. listopad

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: seznámit se s řadou vyjmenovaných slov po b, psát y/ý uvnitř slov po obojetné souhlásce b ve vyjmenovaných slovech, přiřadit k vyjmenovaným slovům po b slova příbuzná

Nádražní – vyjmenovaná slova po b, mluvený projev

učebnice s. 38 - 42

pracovní sešit s. 20

Matematika

cíl: seznámit se s algoritmem písemného odčítání, řešit příklady na odčítání, používat ikonický zápis čísla, orientovat se ve čtvercové síti.

Odčítání – písemné odčítání, zvířátka dědy Lesoně – rovnost a nerovnost.

učebnice s. 24 - 29

pracovní sešit s. 20 - 23

Prvouka

cíl: zopakovat a shrnout tematický celek Krajina a její obraz na mapě, zpracovat výstup z didaktické vycházky

učebnice s. 5 - 17

pracovní sešit s. 4 - 9

středa 31. 10. – test Prvouka na opakování tematického celku Krajina a její obraz na mapě (učebnice s. 5 – 17)

cíl: vyhledat klíčová slova v textu; zaznamenat pravdivou informaci, která obsahuje klíčové slovo; pracovat s grafickým organizérem alfaboxem

17. listopad, svátek svobody a demokracie – zpracování tématu na nástěnku

učebnice s. 22 - 23

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: zopakovat, procvičit a upevnit si učivo 1. – 3. lekce

Lekce 3: My friend is a monster 3 – dramatizace. Review – opakování lekcí 1 – 3.

Lekce 4: Pirates – How are you? I´m happy.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, pocity, jednoduchá konverzace

učebnice s. 17 - 22

pracovní sešit s. 17 – 22

pátek 2. 11. – Minitest 3. lekce (domácí mazlíčci, Is it a (dog)? Yes, it is./No, it isn´t. A little cat/A big dog.)

čtvrtek 8. 11 – Test 1. – 3. lekce (poslech slov s porozuměním, slovní zásoba 1. -3 lekce, reakce na jednoduché otázky: What´s you name? How old are you? What´s your favourite colour? What´s this? Is it a big spider?)

TYTO ČTVRTKY (1. a 8. 11.) BUDE AJ

Výtvarná výchova

17. listopad – ilustrace k informacím v alfaboxu - kresba

Svět práce

Lucerna – práce s papírem – druhy papíru, jednoduchý výrobek.

Strašidlo – práce s látkou podle návodu – dodržení pracovního postupu.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Hry v družstvech.

Domácí úkoly – vypracovat do pátku 9. 11.

Český jazyk: pracovní sešit 19/8, 9

Matematika: pracovní sešit s. 19/14, 15

Anglický jazyk: procvičovat si učivo na testy lekce 1 - 3

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání, násobení, dělení – zatím formou manipulace s drobnými předměty – pokud je to potřeba; obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. – podzimní prázdniny
 • středa 31. 10. – test Prvouka na opakování tematického celku Krajina a její obraz na mapě (učebnice s. 5 – 17)
 • středa 31. 10. – přinést kulatou papírovou krabičku od sýrů; kdo má možnost, také kousek bílé látky (cca velikosti 40x40 cm)
 • pondělí 5. 11. - plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, ve čtvrtek ČTVRTEK (1. a 8. 11.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • čtvrtek 8. 11. – společná dílna čtení třetí a osmé třídy
 • pondělí 12. 11. – konzultační odpoledne (výběr termínu ve sdíleném dokumentu na internetových stránkách školy) – zapište se prosím do tabulky nejpozději do 11. 11.Týdenní plán na týden od 22. 10. do 26. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vytvořit osnovu krátkého vypravování, vyprávět příběh podle zadané osnovy; zopakovat učivo 2. ročníku: správně psát skupiny s ě

Pět lízátek – vypravování – osnova; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

učebnice s. 33 - 37

pracovní sešit s. 17 - 19

Matematika

cíl: odhalovat zákonitosti v prostředí součtových trojúhelníků, hledat obecné zákonitosti při manipulaci s dřívky

Prostorová představivost, početní operace – cyklopark, součtové trojúhelníky, zobecňování.

učebnice s. 21 - 23

pracovní sešit s. 16 - 19

Prvouka

cíl: pozorovat a objevovat prostředí obce, vytvářet kladný vztah k místu bydliště nebo školy

Didaktická vycházka – poznávací stezka Rosicemi

učebnice s. ---

pracovní sešit s. ---

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: zopakovat, procvičit a upevnit si učivo 1. – 3. lekce

Lekce 3: big/little, My friend is a monster 3. Review – opakování lekcí 1 – 3.

slovní zásoba – barvy, čísla do 20, školní potřeby a nábytek, domácí mazlíčci

učebnice s. 16 - 18

pracovní sešit s. 16 - 18

TENTO ČTVRTEK (25. 10.) BUDE AJ

Výtvarná výchova

Na podzim: odraz na vodní hladině – tempera - otisk, tupování.

Svět práce

Co nám daruje podzim – využití přírodnin, příprava jednoduchého občerstvení.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Hry a aktivity s míčem.

Domácí úkoly – vypracovat do středy 31. 10.

Český jazyk: učebnice s. 36/25 – do domácího sešitu

Matematika: pracovní sešit s. 18/9, 10, 11, 12

Anglický jazyk: pracovní sešit – doplnit nebo dokončit alespoň jedno cvičení, které chybí do s. 15

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání, násobení, dělení – zatím formou manipulace s drobnými předměty – pokud je to potřeba, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 22. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (25. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • úterý 23. 10. – Čteme společně – čtenářská lekce s knihou pro děti i rodiče od 15:30 ve 3. třídě
 • středa 24. 10. – Listování; podzimní didaktická vycházka v rámci předmětu prvouka a svět práce
 • pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. – podzimní prázdniny
 • středa 31. 10. – test Prvouka na opakování tematického celku Krajina a její obraz na mapě (učebnice s. 5 – 17)Týdenní plán na týden od 15. 10. do 19. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vytvořit osnovu krátkého vypravování, vyprávět příběh podle zadané osnovy; použít přímou řeč při vypravování, vědět, jak přímou řeč označit, používat termín uvozovky

Báječná – vypravování - osnova, přímá řeč – uvozovky. Báje a bajky - čtení.

učebnice s. 30 - 32

pracovní sešit s. 16 - 17

Matematika

cíl: nacházet zákonitosti v prostředí pavučin, doplnit chybějící prvky v záznamu procesu v prostředí cyklopark

Zákonitosti a vztahy, prostorová představivost – pavučiny, cyklopark.

18.10. Test – Sčítání (příklady typu 66 + 9 =, 34 + 19 =, aplikace početní operace při řešení slovní úlohy).

učebnice s. 19 - 20

pracovní sešit s. 13 - 15

Prvouka

cíl: charakterizovat typy krajiny podle jejich hospodářského využití, přiřadit krajinu vlastního regionu ke správnému typu, vysvětlit, jak ovlivňuje hospodářské využití krajiny život v regionu

Využíváme krajinu, měníme krajinu

učebnice s. 16 – 17

pracovní sešit s. 9

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

cíl: vytvářet jednoduché otázky týkající se domácích mazlíčků (zvíře, barva, velikost) podle obrázku a odpovídat na ně

Lekce 3: Super pets – Is it a big cat? Yes, i tis./No, it isn´t.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, malý/velký

učebnice s. 16

pracovní sešit s. 16

TENTO ČTVRTEK (18. 10.) BUDE AJ – minitest lekce 2 (nábytek, čísla do 20, ptáme se na jméno, věk, oblíbenou barvu).

Výtvarná výchova

Hora Říp – malba temperovými barvami.

Svět práce

Pracovní nástroje a materiály.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry a aktivity.

Domácí úkoly – tento týden vypracovat na ČTVRTEK.

Prvouka: na středu 17. 10. přinést obrázky/pohlednice/fotografie různých typů krajiny (např. zemědělské hospodaření, nákupní střediska, obytné čtvrti, průmyslové objekty, doly/lomy, dopravní sítě, sportoviště, hory, rekreační střediska, pobřeží) + obrázky z místa bydliště a jejího okolí

Český jazyk: pracovní sešit s. 15/8 (kořeny VAŘ-ŘEZ-ZUB-LOM, každý na jeden řádek, ke každému alespoň tři slova, která kořen obsahují např. VAŘ – vařečka, vařit, zavařit, navař, uvařený, převařit, předvařit, svařit apod.), 15/9

Matematika: pracovní sešit s. 12/6, 13/9 (jak řešit výstaviště je uvedeno v učebnici na s. 15 nahoře – pokud by si někdo potřeboval připomenout)

Anglický jazyk: doplnit list do slovníku My dictionary – HOW OLD ARE YOU? – čísla 13 - 20 (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle a říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 15. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (18. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • pátek 19. 10. – ředitelské volno – družina pro přihlášené žákyTýdenní plán na týden od 8. 10. do 12. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (druhy vět); poznat slova příbuzná a vyhledat jejich společnou část, napsat po přeponě ú, i když není na začátku slova

Vzducholoď – stavba slova – kořen, část předponová a příponová, pravopis ú po předponě

učebnice s. 26 - 29

pracovní sešit s. 13 - 15

Matematika

cíl: řešit dynamické úlohy v prostředí rodokmenu, upevnit si malou násobilku, seznámit se s indickým násobením jako alternativním postupem násobení, pracovat s daty

Násobení, řešení úloh - rodokmen, indické násobení, autobus.

11.10. Test – násobení s kontrolou v tabulce N.

učebnice s. 16 - 18

pracovní sešit s. 13 - 15

Prvouka

cíl: ukázat na mapě způsoby označení povrchových útvarů, vysvětlit význam vybraných značek, podle mapy popsat zhruba terén oblasti a trasu cesty, chápat rozdíly mezi vybranými druhy map

Mapy – co vyčteme, druhy map

učebnice s. 14 – 15

pracovní sešit s. 8 - 9

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: porozumět obsahu jednoduchého komiksu a zahrát jej ve skupině, reagovat na jednoduché otázky týkající se domácích mazlíčků

Lekce 3: Super pets – What´s this? It´s a ... Is it a..? Yes, i tis./No, it isn´t.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, malý/velký

učebnice s. 13 – 15

pracovní sešit s. 13 – 15

TENTO ČTVRTEK (11. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí).

12.10. - minitest na slovíčka

Výtvarná výchova

Vlajka – rozložení barev, přesnost.

Svět práce

Vlajka – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry a aktivity.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek.

Český jazyk: pracovní sešit s. 14/5, 6

Matematika: pracovní sešit s. 15/8, 9, učebnice s. 14/4  - odpověď zapsat do sešitu matematiky

Anglický jazyk: doplnit list do slovníku My dictionary – CLASSROOM THINGS– školní pomůcky (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle a říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každý pátek budeme psát minitest z Aj na ověření znalosti probrané slovní zásoby
 • žáky, kteří ještě nezaplatili oběd ve školní jídelně během dnů ředitelského volna 19. 10. a 19. 11. a jsou přihlášeni do družiny pro tyto dny, prosím o zaplacení (cena za jeden oběd 50 Kč)
 • pondělí 8. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (11. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí).

 


Týdenní plán na týden od 1. 10. do 5. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (párové souhlásky, druhy vět – rozlišení i správný zápis vět); vyhledat společnou část slov – kořen a na základě toho poznat slova příbuzná

Vzdušná – porovnávání významů slov – slova příbuzná, stavba slova – kořen, část předponová a příponová

učebnice s. 21 - 25

pracovní sešit s. 11 - 12

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: nacházet matematické řady v geometrickém i aritmetickém prostředí

Řešení číselných situací – hadi, krokování, výstaviště, tabulka násobení.

učebnice s. 13 - 15

pracovní sešit s. 11 - 12

Prvouka

cíl: popsat krajinu v nejbližším okolí a přiřadit ji určitému typu, popsat, jak krajina ovlivňuje život v regionu, vysvětlit pojem nadmořská výška

Jak vypadá zemský povrch, jak měříme výšku v krajině.

učebnice s. 12 – 13

pracovní sešit s. 7 - 8

Anglický jazyk

cíl: reagovat na otázky týkající se barev a věku a na jednoduché pokyny

Lekce 2: The TV show – How old are you? What colour´s the..? What´s your favourite colour?

slovní zásoba – barvy, čísla do 20

učebnice s. 10 – 12

pracovní sešit s. 10 - 12

Výtvarná výchova

Lípa – práce s barvou.

Svět práce

Lípa – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek.

Český jazyk: pracovní sešit s. 10/7, s. 11/8, 9

Matematika: pracovní sešit s. 9/8, s. 11/9, 10

Anglický jazyk: doplnit list (vloženo v diáři) do slovníku My dictionary - NUMBERS – čísla (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 1. 10. – sebehodnocení za měsíc září, plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní výuka: Čj, M, Tv, Tv

(Termíny podzimních lekcí: pondělí od 1. 10. – do 10. 12. 2018, 10 lekcí. Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd. Žáci, kteří se nebudou účastnit: první dvě hodiny dle rozvrhu, třetí a čtvrtá hodina – tělesná výchova (po dobu plaveckého výcviku bude tělesná výchova v 1. - 3. ročníku probíhat vždy v pondělí), konec vyučování po 4. vyučovací hodině. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.)

Žáci, kteří nebudou mít zaplacenou zálohu a nedoloží potvrzení od lékaře, se nemohou plavecké výuky účastnit!

 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, (některé týdny bude ve čtvrtek Aj: pokud tento případ nastane, budou mít žáci zapsáno v Diáři)Týdenní plán na týden od 24. 9. do 28. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (párové souhlásky)

Lev berberský – práce s populárně naučným textem, hláska x písmeno, párové souhlásky

učebnice s. 18 - 21

pracovní sešit s. 9 - 11

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: seznámit se s algoritmem písemného sčítání a algebrogramy; poznat různé modely operace sčítání – písemné, algebrogramy, krokování.

Písemné sčítání, krokování – početní operace sčítání.

učebnice s. 10 - 12

pracovní sešit s. 9 - 10

Prvouka

cíl: řešit jednoduché dopravní situace z pozice chodce a cyklisty

Dopravní výchova – pravidla pro chodce, bezpečně na kole.

učebnice s. 10 – 11

pracovní sešit s. 6

Anglický jazyk

odpadá z důvodu výletu a státního svátku

Výtvarná výchova

Na návštěvě v ZOO – barevná zvířata.

Svět práce

Zebra z barevných proužků – pracovní postup (práce s papírem, lepidlem a vlnou).

Tělesná výchova

Práce s míčem, míčové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek. Úkoly na tento týden budou mít žáci vypracovány ve čtvrtek 27. 9.

Český jazyk: učebnice s. 15/4 – doplněné přepsat do domácího sešitu; písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud již bude k dispozici

Prvouka: pracovní sešit s. 5/4

Matematika: učebnice s. 9/4

Anglický jazyk: doplnit a vybarvit pracovní list vlepený do sešitu Barvy a čísla

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 24. 9. – výlet naučnou stezkou Chrastecka, sraz 7:00 na nádraží v Chrasti, návrat kolem 12:00 ke škole.
 • pátek 28. 9. – státní svátek: Den české státnosti.  
 • Z organizačních důvodů došlo ke změně termínu plavání. Plavecký výcvik 1. - 3. ročníku proběhne místo plánovaného jarního termínu již na podzim, od 1. 10. 2018. Termíny podzimních lekcí: pondělí od 1. 10. – do 10. 12. 2018, 10 lekcí. Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd. Žáci, kteří se nebudou účastnit: první dvě hodiny dle rozvrhu, třetí a čtvrtá hodina – tělesná výchova (po dobu plaveckého výcviku bude tělesná výchova v 1. - 3. ročníku probíhat vždy v pondělí), konec vyučování po 4. vyučovací hodině. Předpokládaná cena: 1200 Kč (včetně dopravy), zálohu 600 Kč je nutno uhradit před zahájením kurzu (tedy nejpozději 27. 9. 2018). Dítě musí být k plaveckému výcviku zdravotně způsobilé – je potřeba doložit Posudek od lékaře (pozn. je možné využít např. Posudek, který mělo dítě na tábor, školu v přírodě, předchozí plavecký výcvik apod. - platnost posudku je 24 měsíců od data vydání). Posudek prosím odevzdat do úterý 25. 9.2018. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.Týdenní plán na týden od 17. 9. do 21. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (abeceda, psaní ů/ú)

Zvířecí – řazení podle abecedy, psaní ů/ú (ú ve slovech přejatých)

učebnice s. 13 - 17

pracovní sešit s. 6 - 8

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: porovnat obsahy čtyřúhelníků, poznávat vlastnosti krychlových staveb

Obsahy, obvody, části. Krychlové stavby.

učebnice s. 8 - 9

pracovní sešit s. 8 - 9

Prvouka

cíl: sestavit jednoduchý plán okolí školy, vyznačit v jednoduchém plánu orientační body, určit světové strany

Sestavujeme plán ulice, používáme plán obce.

učebnice s. 8 – 9

pracovní sešit s. 4 - 5

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat školní potřeby, zdvořile o ně požádat, poděkovat

Lekce 1: Classroom bugs – školní potřeby, jednoduchá konverzace, komiksový příběh

Minitest 1 (školní potřeby, barvy, žádost a poděkování)

učebnice s. 7 - 9

pracovní sešit s. 7 - 9

Výtvarná výchova

Model budovy – prostorová práce.

Svět práce

Plán okolí školy – práce s papírem a kartonem.

Tělesná výchova

Pohybové hry. Běh.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 8/1, 2; písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud již bude k dispozici,

Matematika: pracovní sešit s. 9/5, 7

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • ve čtvrtek přinést na Sp různé menší krabičky (např. od léků)  Týdenní plán na týden od 10. 9. do 14. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení hlásek)

Poprázdninová – mluvený projev

učebnice s. 6 - 12

pracovní sešit s. 6 - 7

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

Písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud nebude k dispozici písanka, bude odloženo na další týden

Matematika

cíl: orientovat se v tabulce násobení, chápat základní vztahy mezi čísly v násobilkových obdélnících, modelovat slovně popsanou situaci

Malá násobilka – tabulka násobení, násobilkové obdélníky. Slovní úlohy.

učebnice s. 5 - 7

pracovní sešit s. 5 - 7

Prvouka

cíl: orientovat se v plánu třídy, sestavit jednoduchý plán

Místo, kde žijeme: Plán jako pohled shora – plán třídy.

učebnice s. 6 – 7

pracovní sešit s. 4

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat barvy, chápat číselné pojmy, pojmenovat školní potřeby, reagovat na jednoduché pokyny

Úvodní lekce: Hello, bugs! – barvy, čísla, Lekce 1: Classroom bugs – školní potřeby

učebnice s. 5 - 7

pracovní sešit s. 5 - 7

Výtvarná výchova

Poučení o bezpečnosti a chování. Mach a Šebestová – kolorovaná kresba.

Svět práce

Poučení o bezpečnosti a chování. Doba mamutů – obrázkové písmo.

Tělesná výchova

Pohybové hry. Běh.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Napsat (10 vět) nebo nakreslit barevný obrázek k výletu na Dolní Moravu na volný list papíru (na pondělí 10. 9.); Písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud ještě nebude k dispozici písanka, bude úkol odložen na další týden

Matematika: učebnice s. 6 dole – vybrat si 2 sloupečky (celkem 10 příkladů), přepsat je a vypočítat do sešitu na matematiku (sešit 5110 – zatím nebudeme mít speciální sešit domácí na M)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • v úterý by již všichni žáci měli mít ve škole svoji knihu na dílnu čtení (pozn. vhodnou obtížností i tématem – inspiraci můžete hledat např. na http://new.ctenarskekluby.cz/knihy/deti-a-rodice)
 • ve středu 12. 9. bude končit vyučování po 5. vyučovací hodině z důvodu školení pedagogů
Týdenní plán na týden od 3. 9. do 7. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Motivační dopis pro třeťáky – představení celoročního tématu „V naší zemi dobře je mi“.

čtenářská lekce Cesty dětí do staletí – příběh z 21. století

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Zjištění dosažené úrovně vědomostí a dovedností při řešení vstupních motivačních úloh

pracovní sešit s. 4

Prvouka

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Rozumět věcem se hodí

učebnice s. 5

pracovní sešit s.

Výlet Dolní Morava – Jak to bylo s mamuty

Anglický jazyk

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Starter Unit: Hello, Superstars! Helo, bugs! – přestavování se, barvy

učebnice s. 2 - 4

pracovní sešit s. 2 - 4

Výtvarná výchova

Stvrzuji svým podpisem – hra s linií, barevné dekorativní pojetí plochy (fix, pastelka)

Svět práce

Výlet Dolní Morava – hrátky s vodou

Tělesná výchova

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení, poučení o bezpečnosti a chování

Výlet Dolní Morava – chůze v terénu, překážkové lanové a šplhací cesty uvnitř Obřího mamuta

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: vyplnit s. 1 v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE (vyplňují žáci, dle návodu, který dostanou ve škole) a v DIÁŘI (vyplňují žáci, stačí vyplnit jméno a příjmení, třídu, školu: ZŠ a MŠ Rosice, adresu školy: Rosice 97, jméno třídní učitelky: M. Pavlíková, adresu bydliště, telefony na rodiče) – vyplnit prosím pečlivě!!!

na pondělí 10. 9.: napsat (10 vět) nebo nakreslit barevný obrázek k výletu na Dolní Moravu na volný list papíru

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 3. 9. (1 vyučovací hodina) a úterý 4. 9. – úvod, třídnické práce. Od středy 5. 9. – výuka dle platného rozvrhu hodin – nosit všechny potřebné učebnice, sešity a pomůcky.
 • Úterý 4. 9. (4 vyučovací hodiny) – přinést si Prázdninový deník, penál, aktovku na učebnice a PS. Odevzdání návratky k výletu na Dolní Moravu.
 • Úterý 4. 9. – Zahajovací rodičovská schůzka od 15:30 do cca 16:15.
 • Středa 5. 9. (6 vyučovacích hodin) – do tohoto data prosím zaplatit 1200 Kč na hromadné zakoupení sešitů a pomůcek (ten, kdo ještě neplatil) a uhradit výlet na Dolní Moravu.
 • Čtvrtek 6. 9. – výlet na Dolní Moravu se zážitkovými atrakcemi: Stezka v oblacích, Mamutíkův vodní park (pro žáky, kteří se zapojili do Čtenářské výzvy za cenu dopravy 150 Kč, pro ostatní za plnou cenu 420 Kč).

Odjezd: 7:00 od školy

Návrat: kolem 18:00 ke škole

Cena (pro žáky, kteří mají výlet za odměnu ve sběrové nebo čtenářské soutěži): 150 Kč za dopravu (prosím zaplatit do 5. 9. 2018), vstup hradí škola

Cena (pro žáky, kteří si hradí celý výlet – dopravu i vstup): 420 Kč (prosím zaplatit do 5. 9. 2018)

S sebou: jídlo na celý den, pití, vhodné oblečení a obuv (+zvážit náhradní – při hrátkách s vodou není vyloučeno, že oblečení nezůstane suchéJ), kapesné dle uvážení

Žáci, kteří se výletu nezúčastní, budou umístěni do jiné třídy, kde budou pracovat na zadaných úkolech. Budou končit po 4. vyučovací hodině).

 • Pátek 7. 9. (4 vyučovací hodiny) – na matematiku budeme od tohoto dne potřebovat tabulku násobení (z 2. třídy) a pravítko.