Týdenní plány 3

Pozn.: Týdenní plán je pouze orientační, v případě potřeby může být upraven. Jedná se o plán učiva probíraného ve škole (rodiče s žáky vypracovávají pouze v případě nemoci nebo nedokončené práce ze školy). Domácí úkoly jsou určeny pro práci nebo přípravu žáků doma. Žáci si již samostatně zapisují úkoly do Diáře, pro kontrolu a podrobnější informace je však i nadále vhodné sledovat týdenní plány a informace na internetu.

Týdenní plán na týden od 15. 10. do 19. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vytvořit osnovu krátkého vypravování, vyprávět příběh podle zadané osnovy; použít přímou řeč při vypravování, vědět, jak přímou řeč označit, používat termín uvozovky

Báječná – vypravování - osnova, přímá řeč – uvozovky. Báje a bajky - čtení.

učebnice s. 30 - 32

pracovní sešit s. 16 - 17

Matematika

cíl: nacházet zákonitosti v prostředí pavučin, doplnit chybějící prvky v záznamu procesu v prostředí cyklopark

Zákonitosti a vztahy, prostorová představivost – pavučiny, cyklopark.

18.10. Test – Sčítání (příklady typu 66 + 9 =, 34 + 19 =, aplikace početní operace při řešení slovní úlohy).

učebnice s. 19 - 20

pracovní sešit s. 13 - 15

Prvouka

cíl: charakterizovat typy krajiny podle jejich hospodářského využití, přiřadit krajinu vlastního regionu ke správnému typu, vysvětlit, jak ovlivňuje hospodářské využití krajiny život v regionu

Využíváme krajinu, měníme krajinu

učebnice s. 16 – 17

pracovní sešit s. 9

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

cíl: vytvářet jednoduché otázky týkající se domácích mazlíčků (zvíře, barva, velikost) podle obrázku a odpovídat na ně

Lekce 3: Super pets – Is it a big cat? Yes, i tis./No, it isn´t.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, malý/velký

učebnice s. 16

pracovní sešit s. 16

TENTO ČTVRTEK (18. 10.) BUDE AJ – minitest lekce 2 (nábytek, čísla do 20, ptáme se na jméno, věk, oblíbenou barvu).

Výtvarná výchova

Hora Říp – malba temperovými barvami.

Svět práce

Pracovní nástroje a materiály.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry a aktivity.

Domácí úkoly – tento týden vypracovat na ČTVRTEK.

Prvouka: na středu 17. 10. přinést obrázky/pohlednice/fotografie různých typů krajiny (např. zemědělské hospodaření, nákupní střediska, obytné čtvrti, průmyslové objekty, doly/lomy, dopravní sítě, sportoviště, hory, rekreační střediska, pobřeží) + obrázky z místa bydliště a jejího okolí

Český jazyk: pracovní sešit s. 15/8 (kořeny VAŘ-ŘEZ-ZUB-LOM, každý na jeden řádek, ke každému alespoň tři slova, která kořen obsahují např. VAŘ – vařečka, vařit, zavařit, navař, uvařený, převařit, předvařit, svařit apod.), 15/9

Matematika: pracovní sešit s. 12/6, 13/9 (jak řešit výstaviště je uvedeno v učebnici na s. 15 nahoře – pokud by si někdo potřeboval připomenout)

Anglický jazyk: doplnit list do slovníku My dictionary – HOW OLD ARE YOU? – čísla 13 - 20 (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle a říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj), každý pátek budeme psát na procvičení probraných slovíček minitest.

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 15. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (18. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí)
 • pátek 19. 10. – ředitelské volno – družina pro přihlášené žákyTýdenní plán na týden od 8. 10. do 12. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (druhy vět); poznat slova příbuzná a vyhledat jejich společnou část, napsat po přeponě ú, i když není na začátku slova

Vzducholoď – stavba slova – kořen, část předponová a příponová, pravopis ú po předponě

učebnice s. 26 - 29

pracovní sešit s. 13 - 15

Matematika

cíl: řešit dynamické úlohy v prostředí rodokmenu, upevnit si malou násobilku, seznámit se s indickým násobením jako alternativním postupem násobení, pracovat s daty

Násobení, řešení úloh - rodokmen, indické násobení, autobus.

11.10. Test – násobení s kontrolou v tabulce N.

učebnice s. 16 - 18

pracovní sešit s. 13 - 15

Prvouka

cíl: ukázat na mapě způsoby označení povrchových útvarů, vysvětlit význam vybraných značek, podle mapy popsat zhruba terén oblasti a trasu cesty, chápat rozdíly mezi vybranými druhy map

Mapy – co vyčteme, druhy map

učebnice s. 14 – 15

pracovní sešit s. 8 - 9

Anglický jazyk-

ĆTVRTEK

PÁTEK

cíl: porozumět obsahu jednoduchého komiksu a zahrát jej ve skupině, reagovat na jednoduché otázky týkající se domácích mazlíčků

Lekce 3: Super pets – What´s this? It´s a ... Is it a..? Yes, i tis./No, it isn´t.

slovní zásoba – domácí mazlíčci, malý/velký

učebnice s. 13 – 15

pracovní sešit s. 13 – 15

TENTO ČTVRTEK (11. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí).

12.10. - minitest na slovíčka

Výtvarná výchova

Vlajka – rozložení barev, přesnost.

Svět práce

Vlajka – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry a aktivity.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek.

Český jazyk: pracovní sešit s. 14/5, 6

Matematika: pracovní sešit s. 15/8, 9, učebnice s. 14/4  - odpověď zapsat do sešitu matematiky

Anglický jazyk: doplnit list do slovníku My dictionary – CLASSROOM THINGS– školní pomůcky (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle a říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání, odčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • každý pátek budeme psát minitest z Aj na ověření znalosti probrané slovní zásoby
 • žáky, kteří ještě nezaplatili oběd ve školní jídelně během dnů ředitelského volna 19. 10. a 19. 11. a jsou přihlášeni do družiny pro tyto dny, prosím o zaplacení (cena za jeden oběd 50 Kč)
 • pondělí 8. 10. – plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní - výuka: Čj, M, Tv, Tv
 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, TENTO ČTVRTEK (11. 10.) BUDE AJ (výměna za pondělí).

 


Týdenní plán na týden od 1. 10. do 5. 10. 2018

Témata na měsíc říjen: Praotec Čech/Vznik Československa

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (párové souhlásky, druhy vět – rozlišení i správný zápis vět); vyhledat společnou část slov – kořen a na základě toho poznat slova příbuzná

Vzdušná – porovnávání významů slov – slova příbuzná, stavba slova – kořen, část předponová a příponová

učebnice s. 21 - 25

pracovní sešit s. 11 - 12

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: nacházet matematické řady v geometrickém i aritmetickém prostředí

Řešení číselných situací – hadi, krokování, výstaviště, tabulka násobení.

učebnice s. 13 - 15

pracovní sešit s. 11 - 12

Prvouka

cíl: popsat krajinu v nejbližším okolí a přiřadit ji určitému typu, popsat, jak krajina ovlivňuje život v regionu, vysvětlit pojem nadmořská výška

Jak vypadá zemský povrch, jak měříme výšku v krajině.

učebnice s. 12 – 13

pracovní sešit s. 7 - 8

Anglický jazyk

cíl: reagovat na otázky týkající se barev a věku a na jednoduché pokyny

Lekce 2: The TV show – How old are you? What colour´s the..? What´s your favourite colour?

slovní zásoba – barvy, čísla do 20

učebnice s. 10 – 12

pracovní sešit s. 10 - 12

Výtvarná výchova

Lípa – práce s barvou.

Svět práce

Lípa – práce s papírem.

Tělesná výchova - PONDĚLÍ

Plavání/ Pohybové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek.

Český jazyk: pracovní sešit s. 10/7, s. 11/8, 9

Matematika: pracovní sešit s. 9/8, s. 11/9, 10

Anglický jazyk: doplnit list (vloženo v diáři) do slovníku My dictionary - NUMBERS – čísla (každé slovo vždy přečíst, obtáhnout, napsat do prvního sloupce vedle říci český význam; znovu každé slovo přečíst, napsat do druhého sloupce a říci česky; zakrýt anglická slova i první dva sloupce a zkoušet vyplnit správně třetí sloupec – přečte si česky- napíše anglicky; pak samostatná kontrola a procvičení dole – spoj číslo se slovem)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 1. 10. – sebehodnocení za měsíc září, plavání Skuteč pro přihlášené žáky, ostatní výuka: Čj, M, Tv, Tv

(Termíny podzimních lekcí: pondělí od 1. 10. – do 10. 12. 2018, 10 lekcí. Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd. Žáci, kteří se nebudou účastnit: první dvě hodiny dle rozvrhu, třetí a čtvrtá hodina – tělesná výchova (po dobu plaveckého výcviku bude tělesná výchova v 1. - 3. ročníku probíhat vždy v pondělí), konec vyučování po 4. vyučovací hodině. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.)

Žáci, kteří nebudou mít zaplacenou zálohu a nedoloží potvrzení od lékaře, se nemohou plavecké výuky účastnit!

 • vzhledem k plaveckému výcviku bude po dobu jeho trvání upraven rozvrh hodin: Tv v pondělí, Vv a Sp ve středu místo Tv, ve čtvrtek Čj a M místo Vv a Sp, (některé týdny bude ve čtvrtek Aj: pokud tento případ nastane, budou mít žáci zapsáno v Diáři)Týdenní plán na týden od 24. 9. do 28. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (párové souhlásky)

Lev berberský – práce s populárně naučným textem, hláska x písmeno, párové souhlásky

učebnice s. 18 - 21

pracovní sešit s. 9 - 11

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: seznámit se s algoritmem písemného sčítání a algebrogramy; poznat různé modely operace sčítání – písemné, algebrogramy, krokování.

Písemné sčítání, krokování – početní operace sčítání.

učebnice s. 10 - 12

pracovní sešit s. 9 - 10

Prvouka

cíl: řešit jednoduché dopravní situace z pozice chodce a cyklisty

Dopravní výchova – pravidla pro chodce, bezpečně na kole.

učebnice s. 10 – 11

pracovní sešit s. 6

Anglický jazyk

odpadá z důvodu výletu a státního svátku

Výtvarná výchova

Na návštěvě v ZOO – barevná zvířata.

Svět práce

Zebra z barevných proužků – pracovní postup (práce s papírem, lepidlem a vlnou).

Tělesná výchova

Práce s míčem, míčové hry.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek. Úkoly na tento týden budou mít žáci vypracovány ve čtvrtek 27. 9.

Český jazyk: učebnice s. 15/4 – doplněné přepsat do domácího sešitu; písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud již bude k dispozici

Prvouka: pracovní sešit s. 5/4

Matematika: učebnice s. 9/4

Anglický jazyk: doplnit a vybarvit pracovní list vlepený do sešitu Barvy a čísla

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst, vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně), zopakovat si probíraná slovíčka z angličtiny (podle slovníčku My dictionary – samostatné listy ve folii, vloženo v učebnici Aj).

Informace pro rodiče a žáky

 • pondělí 24. 9. – výlet naučnou stezkou Chrastecka, sraz 7:00 na nádraží v Chrasti, návrat kolem 12:00 ke škole.
 • pátek 28. 9. – státní svátek: Den české státnosti.  
 • Z organizačních důvodů došlo ke změně termínu plavání. Plavecký výcvik 1. - 3. ročníku proběhne místo plánovaného jarního termínu již na podzim, od 1. 10. 2018. Termíny podzimních lekcí: pondělí od 1. 10. – do 10. 12. 2018, 10 lekcí. Žáci, kteří se účastní: první hodina dle rozvrhu, odjezd v 9.00 od školy, návrat kolem 12:00, po příjezdu končí vyučování, žáci jdou na oběd. Žáci, kteří se nebudou účastnit: první dvě hodiny dle rozvrhu, třetí a čtvrtá hodina – tělesná výchova (po dobu plaveckého výcviku bude tělesná výchova v 1. - 3. ročníku probíhat vždy v pondělí), konec vyučování po 4. vyučovací hodině. Předpokládaná cena: 1200 Kč (včetně dopravy), zálohu 600 Kč je nutno uhradit před zahájením kurzu (tedy nejpozději 27. 9. 2018). Dítě musí být k plaveckému výcviku zdravotně způsobilé – je potřeba doložit Posudek od lékaře (pozn. je možné využít např. Posudek, který mělo dítě na tábor, školu v přírodě, předchozí plavecký výcvik apod. - platnost posudku je 24 měsíců od data vydání). Posudek prosím odevzdat do úterý 25. 9.2018. S sebou: plavky, ručník, mýdlo.Týdenní plán na týden od 17. 9. do 21. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (abeceda, psaní ů/ú)

Zvířecí – řazení podle abecedy, psaní ů/ú (ú ve slovech přejatých)

učebnice s. 13 - 17

pracovní sešit s. 6 - 8

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud již bude písanka k dispozici

Matematika

cíl: porovnat obsahy čtyřúhelníků, poznávat vlastnosti krychlových staveb

Obsahy, obvody, části. Krychlové stavby.

učebnice s. 8 - 9

pracovní sešit s. 8 - 9

Prvouka

cíl: sestavit jednoduchý plán okolí školy, vyznačit v jednoduchém plánu orientační body, určit světové strany

Sestavujeme plán ulice, používáme plán obce.

učebnice s. 8 – 9

pracovní sešit s. 4 - 5

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat školní potřeby, zdvořile o ně požádat, poděkovat

Lekce 1: Classroom bugs – školní potřeby, jednoduchá konverzace, komiksový příběh

Minitest 1 (školní potřeby, barvy, žádost a poděkování)

učebnice s. 7 - 9

pracovní sešit s. 7 - 9

Výtvarná výchova

Model budovy – prostorová práce.

Svět práce

Plán okolí školy – práce s papírem a kartonem.

Tělesná výchova

Pohybové hry. Běh.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: pracovní sešit s. 8/1, 2; písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud již bude k dispozici,

Matematika: pracovní sešit s. 9/5, 7

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • ve čtvrtek přinést na Sp různé menší krabičky (např. od léků)  Týdenní plán na týden od 10. 9. do 14. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: zopakovat si vědomosti a dovednosti z 2. ročníku (věta, slovo, slabika, hláska, písmeno, dělení hlásek)

Poprázdninová – mluvený projev

učebnice s. 6 - 12

pracovní sešit s. 6 - 7

Český jazyk - psaní

cíl: seznámit se s písankou pro 3. ročník, opakovat si tvary písmen

Počátky písma: obrázkové písmo - psací náčiní, hygiena psaní, tvary písmen abecedy, opis.

Písanka Putujeme za písmem s. 1, 2, 3

Pozn.: pokud nebude k dispozici písanka, bude odloženo na další týden

Matematika

cíl: orientovat se v tabulce násobení, chápat základní vztahy mezi čísly v násobilkových obdélnících, modelovat slovně popsanou situaci

Malá násobilka – tabulka násobení, násobilkové obdélníky. Slovní úlohy.

učebnice s. 5 - 7

pracovní sešit s. 5 - 7

Prvouka

cíl: orientovat se v plánu třídy, sestavit jednoduchý plán

Místo, kde žijeme: Plán jako pohled shora – plán třídy.

učebnice s. 6 – 7

pracovní sešit s. 4

Anglický jazyk

cíl: pojmenovat barvy, chápat číselné pojmy, pojmenovat školní potřeby, reagovat na jednoduché pokyny

Úvodní lekce: Hello, bugs! – barvy, čísla, Lekce 1: Classroom bugs – školní potřeby

učebnice s. 5 - 7

pracovní sešit s. 5 - 7

Výtvarná výchova

Poučení o bezpečnosti a chování. Mach a Šebestová – kolorovaná kresba.

Svět práce

Poučení o bezpečnosti a chování. Doba mamutů – obrázkové písmo.

Tělesná výchova

Pohybové hry. Běh.

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: Napsat (10 vět) nebo nakreslit barevný obrázek k výletu na Dolní Moravu na volný list papíru (na pondělí 10. 9.); Písanka: s. 1 – Zopakuj si psaní písmen abecedy (každé písmeno obtáhnout a pak napsat vedle) – pokud ještě nebude k dispozici písanka, bude úkol odložen na další týden

Matematika: učebnice s. 6 dole – vybrat si 2 sloupečky (celkem 10 příkladů), přepsat je a vypočítat do sešitu na matematiku (sešit 5110 – zatím nebudeme mít speciální sešit domácí na M)

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • v úterý by již všichni žáci měli mít ve škole svoji knihu na dílnu čtení (pozn. vhodnou obtížností i tématem – inspiraci můžete hledat např. na http://new.ctenarskekluby.cz/knihy/deti-a-rodice)
 • ve středu 12. 9. bude končit vyučování po 5. vyučovací hodině z důvodu školení pedagogů
Týdenní plán na týden od 3. 9. do 7. 9. 2018

Témata na měsíc září: Mateřský jazyk/Lovci mamutů

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Motivační dopis pro třeťáky – představení celoročního tématu „V naší zemi dobře je mi“.

čtenářská lekce Cesty dětí do staletí – příběh z 21. století

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Zjištění dosažené úrovně vědomostí a dovedností při řešení vstupních motivačních úloh

pracovní sešit s. 4

Prvouka

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Rozumět věcem se hodí

učebnice s. 5

pracovní sešit s.

Výlet Dolní Morava – Jak to bylo s mamuty

Anglický jazyk

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení

Starter Unit: Hello, Superstars! Helo, bugs! – přestavování se, barvy

učebnice s. 2 - 4

pracovní sešit s. 2 - 4

Výtvarná výchova

Stvrzuji svým podpisem – hra s linií, barevné dekorativní pojetí plochy (fix, pastelka)

Svět práce

Výlet Dolní Morava – hrátky s vodou

Tělesná výchova

cíl: uvedení do předmětu, seznámení s plánem učiva a s kritérii hodnocení, poučení o bezpečnosti a chování

Výlet Dolní Morava – chůze v terénu, překážkové lanové a šplhací cesty uvnitř Obřího mamuta

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek

Český jazyk: vyplnit s. 1 v ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE (vyplňují žáci, dle návodu, který dostanou ve škole) a v DIÁŘI (vyplňují žáci, stačí vyplnit jméno a příjmení, třídu, školu: ZŠ a MŠ Rosice, adresu školy: Rosice 97, jméno třídní učitelky: M. Pavlíková, adresu bydliště, telefony na rodiče) – vyplnit prosím pečlivě!!!

na pondělí 10. 9.: napsat (10 vět) nebo nakreslit barevný obrázek k výletu na Dolní Moravu na volný list papíru

Každý den by měli žáci alespoň 15 minut číst a vypočítat alespoň 15 příkladů do 100 (na sčítání i násobení, obtížnost dle individuální dosažené úrovně).

Informace pro rodiče a žáky

 • Pondělí 3. 9. (1 vyučovací hodina) a úterý 4. 9. – úvod, třídnické práce. Od středy 5. 9. – výuka dle platného rozvrhu hodin – nosit všechny potřebné učebnice, sešity a pomůcky.
 • Úterý 4. 9. (4 vyučovací hodiny) – přinést si Prázdninový deník, penál, aktovku na učebnice a PS. Odevzdání návratky k výletu na Dolní Moravu.
 • Úterý 4. 9. – Zahajovací rodičovská schůzka od 15:30 do cca 16:15.
 • Středa 5. 9. (6 vyučovacích hodin) – do tohoto data prosím zaplatit 1200 Kč na hromadné zakoupení sešitů a pomůcek (ten, kdo ještě neplatil) a uhradit výlet na Dolní Moravu.
 • Čtvrtek 6. 9. – výlet na Dolní Moravu se zážitkovými atrakcemi: Stezka v oblacích, Mamutíkův vodní park (pro žáky, kteří se zapojili do Čtenářské výzvy za cenu dopravy 150 Kč, pro ostatní za plnou cenu 420 Kč).

Odjezd: 7:00 od školy

Návrat: kolem 18:00 ke škole

Cena (pro žáky, kteří mají výlet za odměnu ve sběrové nebo čtenářské soutěži): 150 Kč za dopravu (prosím zaplatit do 5. 9. 2018), vstup hradí škola

Cena (pro žáky, kteří si hradí celý výlet – dopravu i vstup): 420 Kč (prosím zaplatit do 5. 9. 2018)

S sebou: jídlo na celý den, pití, vhodné oblečení a obuv (+zvážit náhradní – při hrátkách s vodou není vyloučeno, že oblečení nezůstane suchéJ), kapesné dle uvážení

Žáci, kteří se výletu nezúčastní, budou umístěni do jiné třídy, kde budou pracovat na zadaných úkolech. Budou končit po 4. vyučovací hodině).

 • Pátek 7. 9. (4 vyučovací hodiny) – na matematiku budeme od tohoto dne potřebovat tabulku násobení (z 2. třídy) a pravítko.