Týdenní plány 1

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 16. 9. DO 20. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – pohádkové dny

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvoj představivosti, vyjadřování, slovní zásoby, podpora naslouchání, rozvoj grafomotoriky a správných návyků při psaní, vyvození hlásky a písmene S

téma: Pestrobarevný den, Pohádky, Hláska a písmeno S, uvolňovací cviky

Živá abeceda s. 20 - 27

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: vyvodit sčítání – pojmenovat „dávání dohromady“, číst číslice 1, 2, 3 a přiřadit k nim správný počet prvků

téma: Počítáme do 5, Čteme číslice 1, 2, 3

Matematika s. 12 - 14

Prvouka

cíl: popsat prostorové vztahy ve třídě, popsat části obličeje

téma: Ve třídě – prostorová orientace, Spolužáci ve třídě – každý jsme jiný

učebnice s. 9

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s postavami myšek, poslechnout si a zahrát jednoduchý příběh, procvičit výrazy Hello! a Goodbye!

téma: Vítejte v Happy Housu!/Welcome to Happy House!

učebnice s. 6

pracovní sešit s. 3

Výtvarná výchova

téma: Barvy, barvy, barvičky

Svět práce

téma: Pracovní návyky – příprava a úklid pracovního místa

Tělesná výchova

téma: Pohybové hry motivované pohádkami

Hudební výchova

téma: Pekař peče housky

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pracovní list – kyvadlo hodin, pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: s. 10/2 – pozorovat svůj obličej v zrcadle, nakreslit svůj portrét

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • žáci dostali závaznou přihlášku na plavecký výcvik – prosím o vyplnění a odevzdání do 20. 9.
 • pokud mají žáci možnost, mohou přijít v pondělí 16. 9. oblečeni do jednobarevného oblečení libovolné barvy


TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 9. 9. DO 13. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – barvy kolem nás

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvědomit si důležitost pravidelné přípravy do školy, rozvíjet zrakové rozlišování, pravolevou orientaci, řečové dovednosti – výslovnost, slovní zásoba, připravovat se na psaní pomocí uvolňovacích cviků

téma: Příprava do školy, V parku, Barevné dny – žlutý, červený, modrozelený

pohádka O červené Karkulce

Živá abeceda s. 10 - 19

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: zapisovat počet prvků v množině do čtyř, přiřazovat k sobě množiny se stejným počtem prvků, sladit pohyb a slovo

téma: Určujeme počet, Počet a rytmus

Matematika s. 9 - 11

Prvouka

cíl: pojmenovat povolání lidí ve škole a správně je oslovovat, popsat jejich pracovní náplň; vysvětlit účel vyučovací hodiny a přestávky, popsat činnosti při vyučování

téma: Kdo pracuje ve škole, Co dělají ve škole žáci

učebnice s. 7 - 8

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s hlavními postavami v učebnici

téma: Vítejte v Happy Housu!/Welcome to Happy House!

učebnice Happy House 1 s. 4 - 5

Výtvarná výchova

téma: Červená karkulka

Svět práce

téma: Papír – vlastnosti, přehýbání, stříhání

Tělesná výchova

téma: Bezpečnost, oblečení a obuv na tělesnou výchovu, převlékání

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: ŽA s.12/modrý, pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • 6áci dostanou závaznou přihlášku na plavecký výcvik – prosím o vyplnění (rozdám všem žákům – i nepřihlášeným, pokud by si někdo účast rozmyslel)
 • od pondělí 9. 9. – obalené pracovní učebnice, učebnice na Aj a Notýsek s Krtkem: obal A4 4x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (zatím nemáme - žáci dostanou hned, jak dorazí zásilka) - (rozměr 276 x 218 x 5 mm); změna – pracovní učebnici Kreslím tvary žáci dostávat nebudou – využijeme pracovní stránky v Živé abecedě nebo kopie
 • od pondělí 9. 9. mít ve škole všechny pomůcky podle seznamu
 • pokud mají žáci možnost, mohou přijít ve čtvrtek oblečeni do červeného oblečení, v pátek do modrého nebo zeleného oblečení a v pondělí 16. 9. do jednobarevného oblečení libovolné barvy


TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 2. 9. DO 6. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – už jsme školáci

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: při komunikaci a práci s ilustracemi v učebnici se seznámit s praktickými znalostmi a dovednostmi důležitými pro působení žáka ve škole a školním kolektivu; rozvíjet funkce potřebné pro nácvik čtení a psaní (zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, řeč), uvolňovat ruku

téma: Seznámení se školou, Cesta do školy, Ve škole

Živá abeceda s. 4 - 9

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: orientovat se v prostoru; všímat si velikosti, tvaru, počtu, barvy; určovat polohu a směr

téma: Hřiště

Matematika s. 6 - 8

Prvouka

cíl: orientovat se v budově školy, pojmenovat různé prostory ve škole a vysvětlit k čemu slouží

téma: Co se děje ve škole

učebnice s. 5 - 6

Anglický jazyk

cíl: uvědomit si, co je to cizí jazyk, vyjádřit vlastní zkušenosti s cizím jazykem

téma: Cizí jazyk

učebnice Happy House 1 - seznámení

Výtvarná výchova

téma: Soví peříčka – práce s pastelkou (držení pastelky, zaplnění plochy)

Svět práce

téma: Pracovní návyky, bezpečnost práce

Tělesná výchova

(třídnické hodiny)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pokud jsou v ŽA nebo v sešitě Kreslím tvary označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • do úterý 3. 9. zaplatit 1000 Kč (hromadně nakupované pomůcky, třídní fond)
 • úterý 3. září: prvňáci budou mít 2 vyučovací hodiny (7:50 – 9:30), od 9:30 funguje školní družina
 • od středy 4. září vyučování podle rozvrhu hodin
 • do pátku 6. 9. vyplnit a odevzdat/podepsat všechny potřebné dokumenty, pokud jste tak neučinili již na schůzce v květnu (Informace a svolení k pořizování fotografií/videí + souhlas se zpracováním osobních údajů; podepsat vyjádření k hromadnému zakoupení pomůcek a třídnímu fondu)
 • od pondělí 9. 9. – obalené pracovní učebnice, učebnici a pracovní sešit na Aj a notýsek: obal A4 5x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova, Kreslím tvary), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (rozměr 276 x 218 x 5 mm)
 • od pondělí 9. 9. mít ve škole všechny pomůcky podle seznamu