Týdenní plány 1

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 18. 11. DO 21. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY – Slabikář

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvíjet řečové dovednosti, poznat známá písmena, spojovat je do slabik, přečíst slabiky, jednoduchá slova a věty; seznámit se se slabikářem

téma: Souhrnné opakování a procvičování učiva

Živá abeceda s. 80 – 81, Slabikář s. 6 – 9

Čtenářská lekce: O zatoulaném písmenku M (shrnutí učiva, význam čtenářských dovedností – „proč je dobré umět číst“)

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Písanka Umím psát – psaní číslic 2, 3

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: rozšířit číselný obor, orientovat se v kalendáři – vyjmenovat dny v týdnu, určit, který den je dnes/byl včera/bude zítra; řešit úlohy na sčítání a dopočítávání; získávat zkušenost, že „přidej“ a „uber“ jsou opačné operace

téma: počítáme do 8, krokování dvojic – zápis šipkami

Matematika s. 36 – 38

Prvouka

cíl: uvědomit si, že v přírodě i v lidské společnosti platí zákonitosti a zákony

téma: Přichází zákon – interaktivní program

Anglický jazyk

cíl: poslechnout si příběh, porozumět jeho obsahu a zahrát si ho – procvičit reakci na otázku Co je toto?, osvojovat si slovní zásobu

téma: What ´s this?/Co je toto?, It ´s a .../To je..., Yes/Ano No/Ne

učebnice s. 14

pracovní sešit s. 11

Výtvarná výchova

téma: Písmenka na ulicích – domečky – vymývaná klovatina, suchý pastel – dokončení práce

Svět práce

téma: Zatoulaná písmenka – modelování z drobného materiálu

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech a zpěv: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů, sborový zpěv – procvičování, osvojení písně Čas vánoční

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – s. 81/červený úkol (žáci přečtou slabiky, vždy dvě slabiky spojí do slov, na konci každého řádku vymyslí a dopíší slabiku, která by se hodila – např. me-le, pá-lí), každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86, 87 (S-M-A-L-P-O-U-E-I-Y);  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: Matematika s. 38/3; ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 7 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • v průběhu prosince začnou žáci používat postupně (podle úrovně grafického projevu) pero, doporučuji gumovací pero Pilot 0,7 mm modrá barva náplně: https://www.pilotpen.cz/cs/FRIXIONPIM_FRIXBALLPIM__0_MT.html + jedna náhradní náplň vždy v penále nebo s ergonomickým úchopem pero Stabilo: https://www.stabilo.com/cz/fileadmin/countries/CZ/STABILO_katalog_2019_web_mensi.pdf + náhradní náplň (probereme na schůzce rodičů)
 • pátek 29. 11. – Adventní program u školy s vystoupením žáků, sejdeme se cca v 16:40 ve třídě – s sebou: děvčata princezny – sukni (nejlépe delší) oblečenou přes kalhoty, závoj a korunu si vezmou ve škole; kluci princové si vezmou koruny ve škole, jiné speciální oblečení nepotřebují.
 • V tomto týdnu žáci dostanou Slabikář - má pevnou vazbu - není nutné obalovat.

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 11. 11. DO 15. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY – Dlouhý, Široký a Bystrozraký

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: poznat tvary písmene I, vyvodit písmeno Y, poznat tvary písmene Y, rozvíjet sluchové rozlišování krátkých a dlouhých slabik, spojovat písmena I, Y do slabik, číst slabiky

téma: Hláska I a písmeno I, Y – čtení slabik; procvičování čtení známých písmen a slabik, spojování slabik do slov; prvky psacího písma

Živá abeceda s. 70 – 79 (s. 71, 73, 75 a 77 vypracovávat nebudeme – prvky psacího písma Comenia Script budou žáci procvičovat na okopírovaných pracovních listech)

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: porovnávat velikost a počet, používat znak nerovnosti, psát číslici 2, (3)

téma: počítáme do 7, „větší než“, „menší než“

Matematika s. 33 – 35

Prvouka

cíl: podle obrázku: popsat prostorové uspořádání, vytipovat a popsat bezpečnou cestu do školy, určit místa vhodná ke hře a sportu

téma: V obci

učebnice s. 22 - 23

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s názvy běžných školních potřeb, zazpívat písničku

téma: Pens and pencils/Pera a tužky

učebnice s. 12 - 13

pracovní sešit s. 13 - 17

Výtvarná výchova

téma: V obci – domečky – vymývaná klovatina, suchý pastel

Svět práce

téma: Koruna pro princezny, prince a krále – výrobek z papíru, práce podle návodu

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech a zpěv: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů

osvojení písně nápodobou, sborový zpěv – střídání rolí

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda - každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86, 87 (S-M-A-L-P-O-U-E-I-(Y)), vyhledávat v různých textech písmena U-E-I;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Písanka Umím psát – dokončit řádky označené hvězdičkou

Matematika: ústně procvičovat sčítání (přidám) a odčítání (uberu) do 6 (pokud je to potřeba používat při procvičování konkrétní předměty např. knoflíky, bonbóny apod.), pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 4. 11. DO 8. 11. 2019

TÉMA NA MĚSÍC LISTOPAD: RÓZA A MOUDRÉ KNIHY – O Sněhurce

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno E, poznat tvary písmene E, rozvíjet sluchové rozlišování krátkých a dlouhých slabik, vyvodit hlásku a písmeno I

téma: Hláska a písmeno E – čtení slabik, rozlišení počáteční slabiky ve slovech, Hláska a písmeno I; prvky psacího písma

Živá abeceda s. 62 – 69 (s. 63, 65, 67 a 69 vypracovávat nebudeme – prvky psacího písma Comenia Script budou žáci procvičovat na okopírovaných pracovních listech)

Adventní vystoupení – nácvik recitace a dramatizace

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: porovnávat skupiny s různým počtem prvků – poznat skupiny se stejným počtem prvků, rozšířit početní obor – počítání do 7, psát číslici 1, pracovat s plánem reálné situace – orientovat se v prostoru, hledat více řešení, objevovat zákonitosti

téma: Znak „Rovná se“, Sněhurka a sedm trpaslíků

Matematika s. 30 - 32

Prvouka

cíl: poznávat své spolužáky, pracovat na pozitivních vztazích mezi spolužáky, rozpoznat, co prospívá pohodě ve třídě a učení a co naopak škodí

téma: Primárně preventivní program Začátek

Anglický jazyk

cíl: zopakovat a procvičit učivo Lekce 1

téma: Postavy a pozdravy

učebnice s. 2 - 3

pracovní sešit s. 8 - 9

Výtvarná výchova

téma: Sněhurky a trpaslíci – malba suchým pastelem na barevný karton

Svět práce

téma: Skládáme z dřívek – konstrukční činnosti

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/individuální pohybové činnosti

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech: Píseň Buchet je spousta z pohádky Kouzla králů

seznámení se slovy písně, střídání při zpěvu (chlapci, dívky, všichni)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda - každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86, 87 (S-M-A-L-P-O-U-E)), vyhledávat v různých textech písmena A, a, O, o, U, u, E, e;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Písanka Umím psát s. 29 – číslice 1 (dokončit – na řádek s kytičkou – dole – nepsat zatím nic)

Matematika: ústně procvičovat sčítání do 6, pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • středa 6. 11. – preventivní program Začátek vedený odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí se zaměřením na vztahy mezi žáky ve třídě (nebudeme potřebovat věci na Prvouku – stačí na Čj)
 • žáci dostanou písanku Umím psát 1 – prosím obalit
 • úterý 12. 11. – rodičovské schůzky, individuální konzultace a přednáška pro rodiče (informace v Notýsku a na webu školy)
 • čtvrtek 14. 11. - forografování pro přihlášené žáky

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 21. 10. DO 25. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ SLABIKY – Ukládání semínek

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: poznat probraná písmena, číst slabiky, vyvodit hlásku a písmeno U a E; rozvíjet komunikaci a slovní zásobu; odlišit sluchem krátké a dlouhé slabiky

téma: Hláska a písmeno U – čtení slabik, pravolevá orientace, Hláska a písmeno E; prvky psacího písma

Živá abeceda s. 56 – 62

Adventní vystoupení – příprava na recitaci a dramatizaci

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: porozumět plánu krychlové stavby, postavit stavbu podle plánu, sčítat do 6

téma: Stavíme stavby – geometrie v rovině a prostoru

Matematika s. 27 - 29

Prvouka

cíl: u různých plodů určit, kde uchovávají semena, vysvětlit k čemu semena slouží

téma: Plody a jejich semena

Prvouka s. 20 - 21

Anglický jazyk

cíl: zazpívat písničku doprovázenou pohybem, vyrobit si vystřihovánku k procvičování učiva

téma: It´s... – To je..., Here´s... – Tady je..., Who´s this? Kdo je to?

učebnice s. 11

pracovní sešit s. 59

Výtvarná výchova

téma: Jablko - otisk

Svět práce

téma: Dýně – práce s papírem

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Adventní vystoupení - Vánoce: okno do pohádky

poslech: Píseň Vez mě loďko z pohádky Zlatovláska

sluchová pozornost, rozpoznání zvuku hudebních nástrojů v proudu znějící hudby

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – s. 61: tvarové prvky písma; každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86 (87) (S-M-A-L-P-O-(U)), vyhledávat v různých textech písmena P, O;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 27/8 – škrtnout tolik obrázků, kolik je teček a čárkami zapsat kolik zbylo neškrtnutých; pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

DOMÁCÍ ÚKOLY NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY A DNY ŘEDITELSKÉHO VOLNA:

Český jazyk: Živá abeceda (procvičovat čtení na s. 86 - 87 po S-M-L-P-O-U; pracovní listy – příprava na psaní „pavučina“ a „domečky“ (bude vloženo v ŽA)

Matematika: s. 25/9 a 26/4 (vyzkoušet překládání a stříhání čtverce papíru), 28/2

Informace pro rodiče a žáky

 • POZOR!!! Změna rozvrhu hodin po dobu plaveckého výcviku (říjen - prosinec):

pondělí: Čj, Čj, Tv, Tv

úterý: Čj, M, M, Hv

 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící pomůcky
 • pokud jsou žáci nepřítomní ve škole (nemoc, návštěva lékaře), je potřeba, aby si doplnili to, co ve škole nedělali
 • vyplnit, podepsat a odevzdat Informovaný souhlas s preventivním programem Začátek
 • 28. 10. – státní svátek; 29. – 30. 10. – Podzimní prázdniny; 31. 10. – 1. 11. – ředitelské volno

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 14. 10. DO 18. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ SLABIKY – O veliké řepě

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: poznat probraná písmena, spojovat písmena do slabik, číst slabiky, vyvodit hlásku a písmeno O; rozvíjet komunikaci a slovní zásobu

téma: Hrátky s písmenem A, Hláska a písmeno O – čtení slabik, prvky psacího písma

Živá abeceda s. 48 – 55

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: opakovat a prohlubovat získané poznatky, získávat zkušenosti při skládání papíru – sledování stejných částí, přečíst a splnit pokyn na krokování

téma: Poznáváme podlaží, skládáme na stejné části, čtení pokynu a krokování

Matematika s. 24 - 26

Prvouka

cíl: pojmenovat části rostlin, na vybraných rostlinách určit části, které jíme, uvést příklad využití některých rostlin v kuchyni

téma: Části rostlin; Kořen stonek list a plod

Prvouka s. 18 - 19

Anglický jazyk

cíl: sledovat jednoduchý příběh, zahrát jednoduchý příběh, přiřadit správný pozdrav k obrázku

téma: Good morning! Dobré ráno!

učebnice s. 10

pracovní sešit s. 7

Výtvarná výchova

téma: O veliké řepě

Svět práce

téma: Plodiny v kuchyni

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry: orientace v prostoru; cvičení na nářadí: lavičky

Hudební výchova

téma: Jedeme k babičce a dědovi

píseň: To je zlaté posvícení

doprovod zpěvu na rytmické nástroje, znázornění výšky tónu na těle, rytmizace a melodizace textu

Hudební výchova s. 16 - 17

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – s. 49: spirála; každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86 (S-M-A-L a S-M-A-L-P), vyhledávat v různých textech písmena L, P;  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 26/2 – škrtnout tolik obrázků, kolik je teček a čárkami zapsat kolik zbylo neškrtnutých; pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • Od pondělí 7. 10. jezdíme na plavecký výcvik do Skutče. První hodina probíhá pro všechny žáky dle rozvrhu – přinesou si Čj: Živá abeceda, Notýsek, Diář. V průběhu druhé hodiny odjíždíme s přihlášenými žáky (s sebou v tašce nebo vaku – plavky, ručník, mýdlo, děvčata – gumičku do vlasů); ostatní žáci mají druhou vyučovací hodinu také Čj, třetí a čtvrtou hodinu pak Tv.

POZOR!!! Změna rozvrhu hodin po dobu plaveckého výcviku (říjen - prosinec):

pondělí: Čj, Čj, Tv, Tv

úterý: Čj, M, M, Hv

 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící pomůcky
 • pokud jsou žáci nepřítomní ve škole (nemoc, návštěva lékaře), je potřeba, aby si doplnili to, co ve škole nedělali
 • vyplnit, podepsat a odevzdat Informovaný souhlas s preventivním programem Začátek

 

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 7. 10. DO 11. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ PÍSMENA – Mezi stromy

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno L, P; skládat probraná písmena do slabik a slabiky do prvních slov, rozlišit sluchem krátkou a dlouhou slabiku

téma: Hláska a písmeno L, P, čtení slabik, prvky psacího písma

Živá abeceda s. 42 – 46

Pozn. s. 43, 45, 47 v Živé abecedě dělat nebudeme – žáci místo toho dostanou kopie s prvky písma Comenia Script

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: sčítat počty kroků a puntíků, získávat zkušenost s rozdělováním

téma: Čteme číslici 6 – sčítání do 6, dvoudílný příkaz při krokování, rozdělování množiny prvků na dvě skupiny podle zadání

Matematika s. 21 - 23

Prvouka

cíl: s pomocí obrázku porovnat dva jehličnaté stromy – najít v čem se liší, vysvětlit hlavní rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy, rozlišit dřeviny na stromy a keře

téma: Poznáváme stromy a keře

Prvouka s. 16 - 17

Anglický jazyk

cíl: procvičit si pozdravy, seřadit obrázky z příběhu podle poslechu

téma: It´s... To je...

učebnice s. 9

pracovní sešit s. 6

Výtvarná výchova

téma: P jako puzzle – malba temperou, koláž

Svět práce

téma: Puzzle strom - práce s kartonem

Tělesná výchova

téma: Plavecký výcvik/pohybové hry

Hudební výchova

téma: Jedeme k babičce a dědovi

píseň: Strojvůdce

sluchová pozornost: síla zvuku a její vyjádření pohybem, zvuk x tón

Hudební výchova s. 14 - 15

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: Živá abeceda – každý den (nebo dokud nebudou děti bezpečně ovládat) procvičovat čtení písmen a slabik na s. 86 (zatím S-M-A a S-M-A-L) a/nebo na s. 40; vyhledávat v různých textech písmena S, M, A, (L);  pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 22/3; pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • Od pondělí 7. 10. jezdíme na plavecký výcvik do Skutče. První hodina probíhá pro všechny žáky dle rozvrhu – přinesou si Čj: Živá abeceda, Notýsek, Diář. V průběhu druhé hodiny odjíždíme s přihlášenými žáky (s sebou v tašce nebo vaku – plavky, ručník, mýdlo, děvčata – gumičku do vlasů); ostatní žáci mají druhou vyučovací hodinu také Čj, třetí a čtvrtou hodinu pak Tv.

POZOR!!! Změna rozvrhu hodin po dobu plaveckého výcviku (říjen - prosinec):

pondělí: Čj, Čj, Tv, Tv

úterý: Čj, M, M, Hv

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin, Notýsek a Školní diář
 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící pomůcky
 • pokud jsou žáci nepřítomní ve škole (nemoc, návštěva lékaře), je potřeba, aby si doplnili to, co ve škole nedělali

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 30. 9. DO 4. 10. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ŘÍJEN: RÓZA A PRVNÍ PÍSMENA – A je tu podzim!

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: vyvodit hlásku a písmeno A, poznat známá písmena a složit z nich první slabiky, přečíst první slabiky s písmenem A, Á

téma: Hláska a písmeno A, spojování písmen do prvních slabik, prvky psacího písma

Živá abeceda s. 36 – 40

Pozn. s. 37, 39, 41 v Živé abecedě dělat nebudeme – žáci místo toho dostanou kopie s prvky písma Comenia Script

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: tvořit sčítací trojice, orientovat se v rovině, poznávat metodu pokus omyl, číst číslice 4, 5

téma: Čteme číslici 4, 5 – sčítání do 6, rozdělování množiny prvků na dvě skupiny podle zadání, evidence – zápis počtu

Matematika s. 18 - 20

Prvouka

cíl: zaznamenat pozorování, pojmenovat části stromu, přiřadit k běžným listnatým stromům listy a plody

téma: Pozorujeme stromy – listnaté stromy – didaktická vycházka

Prvouka s. 14 - 15

Anglický jazyk

cíl: říci rytmickou říkanku, reagovat na otázku – rozpoznávání postav z učebnice

téma: Who´s this? It´s... Kdo je toto? To je...

učebnice s. 8

pracovní sešit s. 5

Výtvarná výchova

téma: Listy aneb přichází pan Podzim

Svět práce

téma: Stromy - práce s přírodním materiálem

Tělesná výchova

téma: Cvičení na nářadí - lavičky

Hudební výchova

téma: Už chodíme do školy

píseň: Dračí písnička

pohybový doprovod písně, rozpoznávání písní podle melodie

Hudební výchova s. 12 - 13

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: vyhledávat v různých textech (např. v časopisech, novinách, reklamních letácích, na různých výrobcích, v nápisech apod.) písmena S a M, a pokud je to možné, označovat je každé jinou barvou (např. S červeně a M modře) – tento úkol neodevzdávat; pokud jsou v ŽA označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: přinést do školy na výstavku plod alespoň jednoho z listnatých stromů: lípa, jírovec, bříza, javor, buk, dub (viz pracovní učebnice Prvouka s. 15) – úkol splnit do středy

Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin, Notýsek a Školní diář
 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící
 • do úterý 1. 10. zaplatit zálohu na plavecký výcvik 600 Kč

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 23. 9. DO 27. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – pohádkové dny

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvoj sluchového rozlišování krátkých a dlouhých slabik, rozvoj řečového projevu, vyjadřování a slovní zásoby, upevnění znalosti hlásky a písmene S, příprava na psaní pomocí uvolňovacích cviků, vyvození hlásky a písmene M

téma: Procvičování písmene S, Hláska a písmeno M, uvolňovací cviky

Živá abeceda s. 28 – 35

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: přiřazovat správný počet prvků k číslicím 1, 2, 3, rozdělovat skupinu prvků, budovat představu odčítání

téma: Počítáme do 6

Matematika s. 15 - 17

Prvouka

cíl: porovnat společné znaky a rozdíly, vyjmenovat své zájmy, v modelových situacích popsat pocity druhých a vhodně na ně reagovat

téma: S každým mám něco společného, Všímáme si pocitů druhých

učebnice s. 11 - 12

Anglický jazyk

cíl: procvičit dotazy na jména lidí, zapojit se do hry na procvičení učiva

téma: What´s your name? I´m...

učebnice s. 7

pracovní sešit s. 4

Výtvarná výchova

téma: Deštníky – vybarvovaní olejovým pastelem, tahy vodovými barvami

Svět práce

téma: Zacházení a práce s nůžkami - stříhání

Tělesná výchova

téma: Pohybové aktivity s míčem – dodržení jednoduchých pravidel

Hudební výchova

téma: Zajíc seče otavu, rytmus

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: s. 15/8, pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka, Hudební výchova, Anglický jazyk - pokud jsou označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • každý den kontrolovat pastelky a tužky v penálu – ořezávat, dohledávat případné chybějící
 • žáci dostali nabídku doučování (určeno pro žáky, kteří potřebují více procvičovat některé dovednosti, učivo)
 • úterý 24. 9. – fotografování třídy do Chrudimského deníku

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 16. 9. DO 20. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – pohádkové dny

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: rozvoj představivosti, vyjadřování, slovní zásoby, podpora naslouchání, rozvoj grafomotoriky a správných návyků při psaní, vyvození hlásky a písmene S

téma: Pestrobarevný den, Pohádky, Hláska a písmeno S, uvolňovací cviky

Živá abeceda s. 20 - 27

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: vyvodit sčítání – pojmenovat „dávání dohromady“, číst číslice 1, 2, 3 a přiřadit k nim správný počet prvků

téma: Počítáme do 5, Čteme číslice 1, 2, 3

Matematika s. 12 - 14

Prvouka

cíl: popsat prostorové vztahy ve třídě, popsat části obličeje

téma: Ve třídě – prostorová orientace, Spolužáci ve třídě – každý jsme jiný

učebnice s. 9

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s postavami myšek, poslechnout si a zahrát jednoduchý příběh, procvičit výrazy Hello! a Goodbye!

téma: Vítejte v Happy Housu!/Welcome to Happy House!

učebnice s. 6

pracovní sešit s. 3

Výtvarná výchova

téma: Barvy, barvy, barvičky

Svět práce

téma: Pracovní návyky – příprava a úklid pracovního místa

Tělesná výchova

téma: Pohybové hry motivované pohádkami

Hudební výchova

téma: Pekař peče housky

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pracovní list – kyvadlo hodin, pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Prvouka: s. 10/2 – pozorovat svůj obličej v zrcadle, nakreslit svůj portrét

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • žáci dostali závaznou přihlášku na plavecký výcvik – prosím o vyplnění a odevzdání do 20. 9.
 • pokud mají žáci možnost, mohou přijít v pondělí 16. 9. oblečeni do jednobarevného oblečení libovolné barvy

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 9. 9. DO 13. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – barvy kolem nás

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: uvědomit si důležitost pravidelné přípravy do školy, rozvíjet zrakové rozlišování, pravolevou orientaci, řečové dovednosti – výslovnost, slovní zásoba, připravovat se na psaní pomocí uvolňovacích cviků

téma: Příprava do školy, V parku, Barevné dny – žlutý, červený, modrozelený

pohádka O červené Karkulce

Živá abeceda s. 10 - 19

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: zapisovat počet prvků v množině do čtyř, přiřazovat k sobě množiny se stejným počtem prvků, sladit pohyb a slovo

téma: Určujeme počet, Počet a rytmus

Matematika s. 9 - 11

Prvouka

cíl: pojmenovat povolání lidí ve škole a správně je oslovovat, popsat jejich pracovní náplň; vysvětlit účel vyučovací hodiny a přestávky, popsat činnosti při vyučování

téma: Kdo pracuje ve škole, Co dělají ve škole žáci

učebnice s. 7 - 8

Anglický jazyk

cíl: seznámit se s hlavními postavami v učebnici

téma: Vítejte v Happy Housu!/Welcome to Happy House!

učebnice Happy House 1 s. 4 - 5

Výtvarná výchova

téma: Červená karkulka

Svět práce

téma: Papír – vlastnosti, přehýbání, stříhání

Tělesná výchova

téma: Bezpečnost, oblečení a obuv na tělesnou výchovu, převlékání

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: ŽA s.12/modrý, pokud jsou v ŽA označeny některé další úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • každý den nosit učebnice podle rozvrhu hodin
 • 6áci dostanou závaznou přihlášku na plavecký výcvik – prosím o vyplnění (rozdám všem žákům – i nepřihlášeným, pokud by si někdo účast rozmyslel)
 • od pondělí 9. 9. – obalené pracovní učebnice, učebnice na Aj a Notýsek s Krtkem: obal A4 4x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (zatím nemáme - žáci dostanou hned, jak dorazí zásilka) - (rozměr 276 x 218 x 5 mm); změna – pracovní učebnici Kreslím tvary žáci dostávat nebudou – využijeme pracovní stránky v Živé abecedě nebo kopie
 • od pondělí 9. 9. mít ve škole všechny pomůcky podle seznamu
 • pokud mají žáci možnost, mohou přijít ve čtvrtek oblečeni do červeného oblečení, v pátek do modrého nebo zeleného oblečení a v pondělí 16. 9. do jednobarevného oblečení libovolné barvy

 

TÝDENNÍ PLÁN NA TÝDEN OD 2. 9. DO 6. 9. 2019

TÉMA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: SEZNAMTE SE S RÓZOU – už jsme školáci

předmět

Téma, učivo, stránky v učebnici nebo pracovním sešitě (tyto úkoly plníme VE ŠKOLE)

Český jazyk – jazyková výchova, komunikace a sloh, čtení

cíl: při komunikaci a práci s ilustracemi v učebnici se seznámit s praktickými znalostmi a dovednostmi důležitými pro působení žáka ve škole a školním kolektivu; rozvíjet funkce potřebné pro nácvik čtení a psaní (zrakové a sluchové vnímání, orientaci v prostoru, řeč), uvolňovat ruku

téma: Seznámení se školou, Cesta do školy, Ve škole

Živá abeceda s. 4 - 9

Český jazyk - psaní

Matematika

cíl: orientovat se v prostoru; všímat si velikosti, tvaru, počtu, barvy; určovat polohu a směr

téma: Hřiště

Matematika s. 6 - 8

Prvouka

cíl: orientovat se v budově školy, pojmenovat různé prostory ve škole a vysvětlit k čemu slouží

téma: Co se děje ve škole

učebnice s. 5 - 6

Anglický jazyk

cíl: uvědomit si, co je to cizí jazyk, vyjádřit vlastní zkušenosti s cizím jazykem

téma: Cizí jazyk

učebnice Happy House 1 - seznámení

Výtvarná výchova

téma: Soví peříčka – práce s pastelkou (držení pastelky, zaplnění plochy)

Svět práce

téma: Pracovní návyky, bezpečnost práce

Tělesná výchova

(třídnické hodiny)

Domácí úkoly – pokud není uvedeno jinak, mají mít žáci vypracováno nejpozději v pátek aktuální týden

Český jazyk: pokud jsou v ŽA nebo v sešitě Kreslím tvary označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Matematika: pokud jsou v pracovní učebnici označeny některé úkoly hvězdičkou, dokončit je

Informace pro rodiče a žáky

 • do úterý 3. 9. zaplatit 1000 Kč (hromadně nakupované pomůcky, třídní fond)
 • úterý 3. září: prvňáci budou mít 2 vyučovací hodiny (7:50 – 9:30), od 9:30 funguje školní družina
 • od středy 4. září vyučování podle rozvrhu hodin
 • do pátku 6. 9. vyplnit a odevzdat/podepsat všechny potřebné dokumenty, pokud jste tak neučinili již na schůzce v květnu (Informace a svolení k pořizování fotografií/videí + souhlas se zpracováním osobních údajů; podepsat vyjádření k hromadnému zakoupení pomůcek a třídnímu fondu)
 • od pondělí 9. 9. – obalené pracovní učebnice, učebnici a pracovní sešit na Aj a notýsek: obal A4 5x (na pracovní učebnice Živá abeceda, Matematika, Prvouka, Hudební výchova, Kreslím tvary), obal A5 1x na Notýsek pro 1. ročník ("žákovská knížka"); obal na učebnici Aj (rozměr 276 x 220 x 8 mm) a pracovní sešit Aj (rozměr 276 x 218 x 5 mm)
 • od pondělí 9. 9. mít ve škole všechny pomůcky podle seznamu