Týdenní plán: 7. - 11. prosince 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     ADVENTEM DO VÁNOC – Advent a svatá Lucie

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty

Komunikativní kompetence: ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Sociální a personální kompetence: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Činnostní a občanské kompetence: uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

Opakování a upevňování pravidel při přípravě na odpolední odpočinek – chování v umývárně, na postýlkách, skládání věcí na židli.

Bezpečná manipulace s nůžkami, bezpečný pohyb kolem zapnuté tavné pistole.

 DÍLČÍ CÍLE:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 8.12. – Divadlo Šeherezáda - ODVOLÁNO
 •  Narozeninový den proběhne bez pečení.
 • V pátek odnést pyžama na vyprání.

 ČETBA: Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky, Jiří Žáček

 RANNÍ KRUH:

 • Volba služby týdne – aktualizace tabule.
 • Zážitky z víkendu – návštěva Mikuláše, čerta a anděla.
 • Adventní kalendář – plnění čertovských úkolů, otevírání okének.
 • Pohybová chvilka: Taneční cvičení na hudbu H. Zagorové – Zima. Báseň s pohybem – Vločky.
 • Logopedická chvilka: Oromotorika – dechová cvičení – zahřívání dlaní, foukání větru, meluzína, chytání vločky na jazyk.
 • Pohybové hry – Zimní brána – zástup dětí, stoj roznožný – poslední se plazí pod nohama ostatních až na konec řady; Na vločky – ladný pohyb při spuštěné hudbě, hudba se zastaví, vločka si sedá na zem (dřep); Na sv. Lucie – chůze za zhasnutého světla s říkankou: Jdu, jdu, noci upiju!

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • Mé největší přání – kresba přání pro Ježíška, navěšení na strom na chodbě.
 • Vánoční čaj – vaření v hrnci, přidávání surovin, ovonění, ochutnání.
 • Cvičení – překážková dráha na téma: Lucie hledá cestu do Rosické školky.
 • Narozeninový den – oslava dětí narozených v prosinci – kreslení narozeninových obrázků, blahopřání v kroužku, zpívání oblíbené písničky.

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Svatá Lucie – práce ve skupině s velkým formátem papíru, oblékání do záclony, výroba očí a zobáku.
 • Obchůzka sv. Lucie – vysvětlení si lidového rčení, co říká pověst, převléknutí za sv. Lucii, hledání nepořádku ve třídě.

POBYT VENKU:

 • Pozorování vánoční výzdoby v oknech domů.
 • Jak kreslí mráz – hledání zamrzlých skel, kaluží, jinovatka.
 • Pohybová hra na Mrazíka – mrazík chytá ostatní děti, ti po chycení zamrznou – jiný kamarád pohlazením vrací zase do hry.

 CENTRA AKTIVIT

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Manipulace s táckem – balanční cvičení.
 • Vánoční hvězda – provlékání ozdobné vlny připravenými otvory.
 • Vánoční strom – nabírání pom pom kuliček pinzetou, barevná diferenciace
 •  Vánoční stromečky – stavby z dřevěných kostek dle plánku, zdobení malými dílky z dalších stavebnic.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 

X

 • Ozdoby na stromeček – zažehlovací korálky – volba barev, tvarů, zažehlování.
 • Vánoční světýlka – manipulace s papírem, lepení, věšení na provázek.

 

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Sněhuláci – počet koulí, knoflíků.
 • Dárky – vybarvování čtvercového pole podle menšího vzoru, správné umístění barev – zraková percepce.
 • Předškolácké úkoly – počítání a zápis číslic, dokreslení druhé poloviny obrázku.
 Dechová cvičení:
 • Přenášení vaty – sněhových koulí – pomocí brčka a dechu.
 • Chumelení – foukání do polystyrenových kuliček brčkem.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Netradiční dopis Ježíškovi – kresba největšího přání.
 • Vánoční přání – stříhání, lepení, zdobení.
 • Svatá Lucie – práce s látkou, výroba papírových kornoutů, stříhání, lepení.
 • Příprava vánočního voňavého čaje - přidávání surovin, příjemná atmosféra.
 • Hra v kuchyňce – co připravujeme za pokrmy ve Štědrý den?

DRAMATIKA

HUDBA

 • Dramatické ztvárnění – obchůzka sv. Lucie – kontrola úklidu každý den, hledání pavučinek.

 

 • Zpívání Vánočních koled a písní, narozeninová píseň, hra na Orffovy nástroje.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program na téma Vánoce – větší x menší, počítání, barvy, tvary, seřazování podle velikosti, grafomotorika, skládání podle vzoru, pexeso.
 • Pohybové hry, básně s pohybem, cvičení na hudbu podle vzoru, tanec při písničce Zima od H. Zagorové.
 • Překážková dráha s motivací sv. Lucie.