Týdenní plán: 25. - 29. ledna

INTEGROVANÝ BLOK:     Leden, zamkne vodu ledem – Charakteristické znaky zimy, sporty

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.

Kompetence k řešení problémů: Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou.

Komunikativní kompetence: Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit.

Sociální a personální kom.: Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku.

Činnostní a občanské kom.: Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.

DÍLČÍ VZDĚL. CÍLE

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
 • navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)

 POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Bezpečné chování při zimní olympiádě (v případě konání) – soutěžit fair-play a hrát čestně, dodržovat předem dohodnutá pravidla, brát ohledy na mladší kamarády, zdravě se srovnat s prohrou.
 • Opakování pravidel ve třídě – neubližujeme si, jsme kamarádi, máme se rádi, když je potřeba, pomáháme si tak, aby každý zvládl vše.

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Vyplňovat průzkum docházky na jarní prázdniny (15. – 19. února 2021).
 • Ve středu 27. 1. 2020 – předškoláčci návštíví 1. třídu ZŠ, děti budou mít roušku.
 • V pátek odnést pyžama na vyprání.

 ČETBA: Štuclinka a Zachumlánek; František Nepil

 RANNÍ KRUH:

 • Aktualizace tabule – počítání, čtení číslic, rytmizace, určování prvního písmene ve slově.
 • Zpěv písně s pohybem – Na lyže (Marie Kružíková).
 • Pantomima – předvádění vylosovaných zimních i letních sportů – předvádění beze slov, rozřazování do kategorií (zima x léto).
 • Řízený rozhovor: Co se ti líbí na sportování, jak ty sám sportuješ? Sleduješ sport v televizi?
 • Pohybová hra: Na vločky, Na mrazíka, Na bacil a vitamín.
 • Cvičení s malými obručemi nápodobou.
 • Zimní x letní sport – při názvu zimního sportu stoj, při názvu letního sed skrčmo zkřižný.

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • Řízené rozhovory na téma: Zimní sporty a bezpečné chování – co se může stát, jak máme reagovat – opakování tel. čísel na záchranné složky s říkankou.
 • Předškoláci – rozvoj předmatematických představ – zápis vyprávěného textu jednoduchými symboly.
 • Pozitiva sportování - Jak nám prospívá sportování, jak děti sportují v našem městě.
 • Rýmujeme a máme legraci - rýmování na slova k tématu.
 • Grafomotorika na velký formát papíru – lyžaři, krasobruslaři, snowboardisté – 3 různé „trasy“ – hod kostkou o výběr trasy + hod kostkou o počet tahů.
 • Poznávání sportů a rozdělování na letní a zimní – obrázkové kartičky.
 • Sport a jeho vybavení – hádanky.

 

 

Cvičení:

 • Rušná část = na sportovní disciplíny – změna lokomoce těla, napodobování zimních sportů, vydýchání.
 • Cvičení na stanovištích („kruhový trénink“) = sedy lehy, leh pokrčmo – zvedání zadečku, střídavé dřepy, skoky snožmo z podložky na podložku, rovnovážné cvičení – přecházení lavičky (starší děti po špičkách s oporou, mladší děti celým chodidlem).
 • Relaxace = leh na zádech, dýchání do břicha, uvolnění při zpěvu učitelky.

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Cesta na severní pól – chůze po ledových krách – dvě skupiny soutěží o to, která se dříve dostane z lodi na břeh = dva papíry pod nohama, posouvání po koberci od startu do cíle.
 • Cvičení ve dvojicích (s papírovou koulí) – úklony, předklony, protahování stehenních svalů, krčení nohou…
 • Hod horním obloukem – dvě družstva dělí provaz, pokud hraje hudba, dětí hází papírové koule na pole protihráče, po zastavení hudby se koule spočítají, vyhrává družstvo, které má na svém území méně koulí.

POBYT VENKU:

 • Vycházky do okolí – kontrola místa, kam jsme dávali zvířátkům krmivo; předškoláčci – poznávání číslic na domech; počítání zvířat, na které jsme cestou narazili…
 • Hry ve sněhu a se sněhem, pokud počasí bude přát.

 CENTRA AKTIVIT PRO TENTO TÝDEN

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Mačkání papíru – sněhové koule (využití v centru pohybu).
 • Olympijské kruhy – vyskládávání kamínky dle barev.
 • Konstruktivní stavění – stadion, zimní sportoviště – dřevěné a plastové kostky.
 • Iglú – z pěnových bílých kostek – stavění dle instrukcí.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 

 • Eskymákovo iglú – netradiční materiál (pěnové válečky) – lepení do tvaru iglú.
 • Olympijské kruhy – lepení kousků barevného papíru.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Přiřazování písmen ke slovům – SPORT, ZIMA, LYŽE, SÁŇKY, BOBY, BRUSLE.
 •  Pokusy s vodou – hřiště pro hokej – zamrzne přes noc venku? Hra s korálkem a brčky.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Bruslařské stopy na ledu – kutálení kuličky namočené v barvě po bílém papíře – dráha krasobruslařky, nalepování těla + tvoření sukně z látky.
 • Omalovánky k tématu.

 

 • Z čeho vaří kuchař – pojmenovávání, počítání.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Pantomima zimních sportů – losování lístečků.
 •  Píseň s pohybem – Pojedeme na lyže (M. Kružíková)

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program k tématu.
 • Hod na cíl sněhovou koulí – v MŠ papírovou, venku sněhovou do kmenu stromu.
 • Jizda na „lyžích“ – plastové s provázkem a přeskou.