Týdenní plán: 22. do 26. února 2021

INTEGROVANÝ BLOK:    Únor bílý, pole sílí - MASOPUST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Komunikativní kompetence: domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Sociální a personální kompetence: chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

Činnostní a občanské kompetence: dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Jsme ohleduplní k druhým kamarádům při pohybových hrách, dáváme pozor, co se kolem nás děje.
 • Dodržujeme šnečkové pravidlo – po třídě, umývárně i v šatně neběháme.
 • Snažíme se poznat své slabé a silné stránky – neriskujeme.

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Ve středu 24. 2. se ve Sluníčkové třídě koná MASOPUSTNÍ REJ – děti mohou přijít v maskách z domova.
 • Dbejte na nový pokyn ředitelky školy a noste do budovy MŠ respirátor FFP2, FFP3, nanoroušku případně dvě chirurgické roušky na sobě – viz web školy.
 • Dodržujte pravidlo 3 dospělých osob v šatně MŠ – ostatní prosíme, aby čekali na chodbě nebo venku s rozestupy.

 

 ČETBA: Tradiční pohádky – J. Ch. Andersen, B. Němcová; Chaloupka na vršku – Jak to bylo o masopustu

 RANNÍ KRUH:

 • Nový pozdrav pro tento týden – Dobré ráno, dobrý den, do masek se převlečem. Pojďte rychle všichni dál, máme tady karneval. Masopustní veselí, začne ráno v pondělí. Od pondělí do pátku, změní školku v pohádku.
 • Hra s míčem – horká brambora – posílání v kruhu na hudbu.
 • Pravidelná aktualizace tabule – volba služby týdne, opakování dnů v týdnu, měsíců v roce, počítání přítomných i nemocných kamarádů, porovnávání počtu kluků a holek.
 • Každodenní zdravení – opakování písniček a básniček s pohybem z předešlých týdnů.
 • Vyprávění o zážitcích z víkendu s Beruškou Maruškou – dbáme na samostatné vyjadřování.
 • PH – Šašek řekl – reakce na pokyn, rozvoj hrubé motoriky.
 • Emoce – procvičování mimických svalů – jak mohou masky v průvodu vypadat, jak se mohou tvářit.

 

 ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • V pondělí a úterý práce v centrech aktivit – dítě si samo volí, které činnosti se chce věnovat – dbáme na dodržování pravidla „co si vybereš, tomu se věnuj a dokonči to“.
 • Středa: Masopustní rej
  • Nasazení masek, které si děti vyrobily v rámci práce v CA.
  • Diskotéka na dětskou taneční hudbu.
  • Soutěže a hry s odměnou – židličkovaná, tanec ve dvojicích s balónky, předávání papírového koblížku brčkem, hra maso x půst – reakce na pokyn, napodobování pohybu.
 • Masopustní zvyky a tradice – rozhovory k tématu, ukázka obrázků k tématu, myšlenkové asociace, rytmizace, shlédnutí videí a pohádek k tématu (Chaloupka na vršku), promítání fotek z loňského průvodu obcí.

 

 CVIČENÍ:

 • Rušná část – pohybová hra Na mrazíka – utužování vztahů v kolektivu, reakce na dotek.
 • Kruhové cvičení motivované masopustními maskami – střídání stanovišť po stanoveném časovém intervalu.
 • Relaxace – protažení těla a vydýchání.

POBYT VENKU:

 • Procházky obcí – pozorování přírody po zimě – co udělal roztátý sníh, kolik je vody v řece, atd.
 • Poznávání zákoutí obce – službička nás vede na různá místa.
 • Pohybové hry na bezpečných místech k proběhnutí.

 CENTRA AKTIVIT

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Klaun – manipulace s barevnými pet víčky.
 • Masopustní koláče – vrstvení částí dle předlohy, počítání knoflíků.
 • Puzzle šašci, hledání stínů, spojování obrázků.
 •  Stavba vesnice – velké plastové kostky – maškarní průvod – nabízení koláčků, koblížků a jitrnic, v čele medvědář s medvědem.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Lodičky – pokládání víček od PET lahví na vodu, umísťování kamínků.
 • Masopustní pohoštění – modelace s vizovickým těstem – preclíky, koláče, koblížky.
 • Kobyla – obkreslování obrysu, stříhání, barvení, přilepování vlny, připevňování kolíčků.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Masopustní koláče – grafomotorika pro starší kamarády.
 • Skládačky k tématu – gumičkování, seřazování, spojování stínů…
 • Skládání slov z velkých pěnových písmen – HODY, MASOPUST, KARNEVAL.
 • Kresba nohou či rukou na zemi pastelkami – přirozenější pro malé kamarády.
 • Duhové masky – pokus s vodou, kuchyňskou solí a potravinářskou fólií.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Masky k tématu masopust – kobyla, medvěd – zdobení dle volby dětí, přidělávání gumiček.
 • Příprava pokrmů vhodných na masopustní veselí – koláče, jitrnice, koblížky, …
 • Grafomotorika – velký formát papíru – hrnce.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Karneval v MŠ – improvizovaný tanec na hudbu.

 

 • Rytmizace slov + rozšiřování slovní zásoby.
 • Dechová cvičení.
 • Nácvik písně To je zlaté posvícení.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Procvičování k tématu – grafomotorika, počty, kreslení, barvy,..
 • Kreslení maškar v programu malování.
 • Básně s pohybem, improvizovaný tanec na hudbu, cvičení na hudbu, hry s míčem.
 • Skoky na trampolíně, chůze po žebříku, seskok z výšky, chůze po masážních podložkách.