Týdenní plán: 18. - 22. ledna 2021

INTEGROVANÝ BLOK: Leden, zamkne vodu ledem – Zvířata v zimě

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
Kompetence k učení: Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.
Komunikativní kompetence: Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými
prostředky.
Kompetence k řešení problémů: Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických,
matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy.
Činnostní a občanské kom.: Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje
odpovědně; váží si práce a úsilí druhých.
Sociální a personální kom.: Uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky.

DÍLČÍ VZDĚL. CÍLE:
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné,
hudební, pohybové, dramatické)
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy
a prožitky vyjádřit
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit
a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:
Opakování a upevňování pravidel chování při přechodu na odpolední odpočinek.
Pravidla bezpečnosti na zledovatělém povrchu – předcházení úrazům.
Ohleduplné chování při hrách se sněhem – koulujeme se po nohách, nosíme rukavice, čepice, neležíme na
zemi, hýbeme se.

ČINNOSTI PRO RODIČE:
V pátek 22.1. se vydáme s dárky za zvířátky – prosíme o cokoli, co zvířátkům udělá dobře – jablka, hrušky a
mrkev navázané na provázku, oves, kaštany, žaludy, kukuřice.
Stále dbáme na dodržování hygienických pravidel pro bezpečnost vašich dětí.
V pondělí 18.1. oslavíme narozeniny dětí narozených v lednu.

ČETBA: O hajném Robátkovi; Václav Čtvrtek

RANNÍ KRUH:
Aktualizace tabule – služba, počítání, opakování dnů v týdnu, počasí.
Zpětná vazba – hodnocení dětí na konci týdne, prostor pro samostatné vyjadřování.
Tanec na píseň – Zima, zima – H. Zagorová.
Pantomima – pantomimické předvádění zvířat, děti hádají, o jaké zvíře se jedná + zvuky zvířat.
Zvuky zvířat – poznávání zvuků zvířat – vlk, liška, srnec, jelen, datel, kachna divoká, prase divoké.
Báseň s pohybem:
Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval,
Zahrabal se do listí, od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země. Lidičky, vzbuďte mě,
Až zavoní fialky, zapískají píšťalky.
Jazykové chvilky:
Báseň vločka – dechové cvičení.
Zima běží po horách – deklamační cvičení.
Procvičování hlásky T, Ť.
 
ŘÍZENÉ ČINNOSTI:
Dramatizace - Pohádka Boudo Budko – rozdělení rolí, zvířecí čepičky, srozumitelné vyjadřování.
Nácvik písní – Zvířátka v zimě, Kdo to ťuká na okénko – doprovod na Orffovy nástroje.
Kde zvířátka bydlí? – rozřazování zvířat podle místa pohybu – nora, hnízdo, dutina ve stromu.
Seznamování s vážnou hudbou – Sergej Prokofjev; Péťa a vlk – ivysilani
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11198556134-peta-a-vlk/ = rozbor poslechu: O čem byl příběh?,
Kdo byl hlavní hrdina? Proč byl Péťa hrdina, proč byl statečný? Kdo se o Péťu staral? Byl Péťa
poslušný? Proč ne? Proč se dědeček přestal zlobit? Jaká tam byla zvířátka? Jaká byla kočka, vlk?
V jakých pohádkách je vlk?

Cvičení:
Rušná část – reakce těla na doprovod bubínkem, různé tempo.
Pohybová dráha – prolézání strachovým pytlem a pod stolem zakrytém dekou (liščí a medvědí nora), vylézání
po žebřinách (veverka), přeskakování lavičky (mladší děti přecházení – zajíc na poli).
Relaxace – uvolnění těla, dýchání do břicha, posilování bráničního dýchání.

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:
Práce ve skupinách, kresba = přirovnání + antonyma = Huňatý jako...medvěd. Rychlý jako...zajíc.
Chytrý jako...liška. Pomalý jako...hlemýžď. Peláší jako...zajíc. Slizký jako...had. Studený jako...ryba.
Návazná činnost na dramatizaci – dějová posloupnost, seřazování obrázků dle děje příběhu.

POBYT VENKU:
Ekologická vycházka po polních cestách – přikrmování zvířátek před tuhou zimou, rozhovory o vhodnosti
krmiva – co zvířátka mohou jíst a co jim škodí, hledání vhodného místa – další dny pozorování, zda krmivo
ubývá.
Hry ve sněhu a se sněhem (prosíme o vhodné oblečení).
Vycházky obcí – pozorování zimní přírody, změn počasí...
 
CENTRA AKTIVIT PRO TENTO TÝDEN:

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • S dárky za zvířátky – přiřazování předmětů k hodnotě číslic.
 • Lesní zvířata – rozkládání slov na slabiky, přiřazování kamínků dle počtu slabik.
 •  Ptačí hnízda a krmítka – stavba z dřevěných kostek a dřívek s plánkem i bez.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Kresba zvířat do písku či mouky – dřívko, prst – upevňování správného úchopu.
 •  Krmítka s ptáčky – práce s přírodním materiálem (dýha) – stříhání, lepení, vybarvování.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Listy pro předškoláky – grafomotorika, bludiště, rozvoj zrakové percepce – co do řady nepatří.
 • Rozvoj slovní zásoby – popis a interpretace obrázku.
 • Seřazování obrázků dle velikosti.
 • Starší dětí - počítání zvířat, přiřazování kolíčku ke správné čislici.
 • Pexeso – zvířata a jejich stopy.
 • Stopy zvířat – tiskání stop, jak která vypadá? čím se liší?.
 • Spojování stopy a zvířete, ke kterému patří.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Ptáčci v zimě – malba modrého podkladu, připevňování větvičky nalezené při vycházce, vybarvování ptáčka, lepení vaty.
 • Pexeso – Ovoce, zelenina.
 • Volná hra – vaření, pojmenovávání surovin a nádobí.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Dramatizace pohádky – Boudo budko, kdo v tobě přebývá?
 • Dějová posloupnost dané pohádky – převyprávění děje, napodobování zvuku i pohybu zvířat.
 • Zpěv písní a deklamace básní k tématu.
 • Rytmizace slov, tvoření zdrobnělin.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program na téma zvířata v zimě – spojování stop, grafomotorika.
 • Pohybová dráha – chůze po lavičce, masážních kamenech, hod na cíl, prolézání strachovým pytlem a průlezkou.
 • Rušná část – napodobování pohybu zvířat dle obrázků.