Týdenní plán 15. 2. - 19. 2. 2021

INTEGROVANÝ BLOK: „ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení – uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení
 • k řešení problémů – řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • komunikativní – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • sociální a personální – samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • činnostní a občanská – učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • děti byly poučeny o nebezpečí úrazu při chůzi po ledu
 • dodržování správné hygieny – pečlivé mytí rukou před jídlem a po toaletě, smrkání do kapesníku+následné umytí rukou

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • JARNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ MŠ 6:15 – 16:00 HOD. TŘÍDY SPOJENY U SLUNÍČEK
 • Prosíme, dodržujte odstup 2m a počet rodičů na šatně – max. 3 dospělí

 VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

« osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

« rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

« rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

« vnímání a přijímání základních hodnot v tomto společenství uznávaných

« poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 

 ČETBA:  J. DRDA + J. LADA – „ČESKÉ POHÁDKY“

RANNÍ KRUH:

 • školkový ranní pozdrav
 • počítání dětí (holky, kluci + porovnání počtů, kdo nám chybí)
 • aktualizace tabule (den v týdnu, datum, měsíc, počasí, roční období) + pondělí určení služby
 • logo chvilky: dechové cvičení s pírkem, jazykolamy
 • rozcvičky – Únor, Pozdrav slunci

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • KK: Jak jsem prožil víkend?
 • Vyprávění pohádek + dramatizace (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, O koblížkovi,

O Smolíčkovi, Otesánek, O Budulínkovi, apod.)

 • Pohybové hry – Liška spí, Zvířecí závody, Kuřátko, pípni
 • Kimova hra – jaká věc nám zmizela z koberce? poznáš hmatem, co je uvnitř pytlíku?
 • Tajuplná cesta kouzelným lesem – překážková dráha
 • Psychomotorické hry s padákem

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • tvoření Perníkové chaloupky
 • dramatizace pohádek

 POBYT VENKU:

 • vycházky po okolí MŠ (bezpečné přecházení, sledování dopravních značek)
 • hry na sněhu (hod na cíl, stavba sněhuláka, stavba iglú)

 

 

1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

Zavazování tkaniček

Skládání pohádek – časová posloupnost

Karkulka – didaktická hra

 

 

Skládání obrázků z barevných víček

Stavění hradu z plastových kostek

Konstrukce z dřevěných kostek

2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

Vytváření bublin brčkem-dechové cvičení

 

 

Perníková chaloupka – kooperativní činnost

3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

Skládání slov z písmen

Pracovní listy pro předškoláky

 

 

Duha – vpíjení barev do toaletního papíru

4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

Karkulka a vlk - koláž

Koblížek – vytrhávání papíru+lepení

 

Popelka – přebírání luštěnin

Vaření pro princezny

 

5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

Dramatizace pohádek

 

Zpěv známých písní + hra na tělo

Nástroje z přírodnin - orchestr

 

6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

Procvičování barev a geometrických tvarů

Videoprojekce pohádek

 

Slalom na chůdách

Karkulka a vlk – hra s míčem