Týdenní plán: 11. - 15. ledna 2021

 

INTEGROVANÝ BLOK:   Leden, zamkne vodu ledem – zimní oblečení, zdraví, nemoci 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí

Kompetence k řešení problémů: řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a pomocí dospělého

Komunikativní kompetence: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Sociální a personální k.: chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

Činnostní a občanské k.: dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Dodržování dohodnutých pravidel při cvičení s náčiním a na nářadí ve třídě.
 • Být ohleduplný na ostatní kamarády při skupinové pohybové hře, hrát fair-play.
 • Pravidla oblékání do zimního počasí – proč používáme rukavice, čepici…
 • Pravidla bezpečnosti při vycházkách – výstražné vesty, pravidla přecházení, malý x velký kamarád.

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Divadlo ŠEHEREZÁDA zrušeno.
 • Prosíme rodiče o vhodné oblečení do aktuálního počasí – čepice, nákrčníky, palcové rukavice (pokud si dítě neumí prstové ustrojit samo), šusťákové zateplené kalhoty místo tepláků, nepromokavé boty.
 • V pátek odnést pyžama na vyprání.

 

 ČETBA: Pohádky z bílého pyžama – Ludmila Pelcová; Štuclinka a Zachumlánek – František Nepil

 RANNÍ KRUH:

 • Aktualizace tabule; služba týdne; zážitky z víkendu.
 • Oromotorika – cviky s jazykem, artikulace, dechová cvičení, jazykolamy.
 • Popis lidského těla + cvičení – My dáme ruku sem; Hlava ramena.
 • Reakce na pokyn, ukazování částí lidského těla – Nechci vidět …
 • Povídání o důležitých číslech – říkadlo – 155 – doktor je tu hned, 150 hasiči – oheň jenom zasyčí, 158 – volám policejním vozům.
 • Lidské tělo - slabiková částí lidského těla, ukazování, tvoření zdrobnělin.
 • Pohybová hra – na bacil a vitamín; na mrazíka; na vločky.

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • Nácvik písně RÝMA – doprovod na Orffovy nástroje, rytmizace.
 • Zimní oblečení – popis, pojmenování, třídění + hra: Kdo se rychleji oblékne?
 • Co nás zahřeje a co zastudí? – hra na rozvoj porozumění slyšenému a kritické myšlení.
 • Obrázkový diktát pro předškoláčky a starší děti;  mladší děti – omalovánka.
 • Rozhovor – co dělat při nemoci, úrazu, kdo nám pomůže, kam zavolat,…
 • Nácvik a dramatizace písně Polámal se mraveneček.
 • Prevence – jak můžeme nemoci předejít? Co pro to děláme ve školce? – vitamínový čaj.
 • Utužování vztahů v kolektivu – kteří kamarádi chybí? Ukaž na fotce, jméno, příjmení, značka, vedle koho sedí u stolečku, vedle koho sedí v šatně,…
 • Sledování pohádky – Mach a Šebestová – Jak léčili Kropáčkovi angínu - doprovodné otázky k příběhu, převyprávění děje, hlavní postavy.

 

CVIČENÍ

 • Rušná část – Pohybová hra za doprovodu hudby: Na vločku
 • Překážková dráha – skoky z podložky na podložku, plazení se pod stolem, výstup na žebřiny, překračování lana nataženého mezi židlemi.
 • Relaxace – vydýchání v leže na zádech, klidná hudba.

 

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • Pokusy s vodou – zamrzne venku voda přes noc? – důvody teplého oblékání.
 • Paní zima – výzdoba chodby MŠ.

POBYT VENKU:

 • Charakteristické znaky zimy – pozorování stromů, trávy, hlíny, řeky – hledání známek zimy.
 • Hry se sněhem a ve sněhu (pokud bude).
 • Jakou podobu může mít voda? – pokusy, ukázky.

 

 CENTRA AKTIVIT PRO TENTO TÝDEN

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Zdravá ústní dutina – přiřazování bílých kamínků (korálků, fazolí) na pusu z papíru.
 • Rukavice – přiřazování kamínků dle číslice a počtu puntíků.
 •  Stavba nemocnice, jízda záchrannými vozy, parkoviště,..

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Čistění zoubků – kreslení bakterií a kazů fixem, vyčistění zubů vodou a kartáčkem.

 

 • Práce s modelínou – rozvoj fantazie – modelace bacilů, virů, bakterií.
 • Bacily – zatloukání hřebíčků a navlékání gumiček dle vlastní fantazie.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Pracovní listy pro předškoláky – grafomotorika zimní oblečení.
 • Opis číslic – říkadlo s čísly složek záchranného systému.
 • Porovnávání velikostí – řazení dle kritérií učitelky.
 •  Poznáváme lidské tělo – SMYSLY – přiřazování kartiček.
 • Pokusy s vodou, obarvování sněhu...

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Vitamíny – Mísa plná ovoce = použití různých technik, malba mísy + nalepování kousků látky, otisk reálného rozříznutého ovoce natřeného barvou.
 • Vitamínový čaj – popis použitých ingrediencí, pojmenovávání.
 • Skládačky – ovoce a zeleniny – třídění, hledání stínů.
 • Třídění umělohmotných atrap potravin na zdravé a nezdravé, ovoce a zelenina.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Velké prádlo – rozřazování oblečení na letní a zimní.
 • Námětová hra „Na lékaře“ – používání obvazů, náplastí, šátků, polštářků.
 • Námětová hra „Na zubaře“.
 • Dramatizace písničky – Polámal se mraveneček.
 • Nácvik písně – Polámal se mraveneček.
 • Hra na Orffovy nástroje.
 • Píseň RÝMA – doprovod pohybem.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Program Smart – porovnávání velikostí, pexeso, najdi rozdíly, …
 • Slalom pro lyžaře – jízda na lyžích (chůdy).
 • Pohybové hry – na bacil a vitamín.
 • Hra na vločky – reakce na hudbu.