Týdenní plán: 1. - 5. února 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     Únor bílý, pole sílí – Materiály, recyklace

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.

Kompetence k řešení problémů: Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje.

Komunikativní kompetence: Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.

Sociální a personální kompetence: Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.

Činnostní a občanské kompetence: Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Při jednoduchých úkonech a manipulaci s různými materiály se chovat bezpečně k sobě i svému okolí.
 • Při pokusech poslouchat pokyny a řídit se jimi.

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Dopisovat se do průzkumu docházky o jarních prázdninách – na třídách.
 • V pátek odnést pyžamo na vyprání.

 ČETBA:

 RANNÍ KRUH:

 • Aktualizace tabule: Volba služby týdne, opakování dnů v týdnu…,počítání, porovnávání množství, prostorová orientace, časové pojmy (denní doba), atd.
 • Opakování básní s pohybem a písní s pohybem – Na lyže, Vločka na zem padala, Bude zima, bude mráz, Píseň Rýma.
 • Ranní cvičení s náčiním i bez něj, ve dvojicích, na hudbu, opakování pohybových her z předešlých týdnů.
 • Jazykové chvilky:
  • Deklamace básně: Světem putovali Dřesk a Tilpína, do truhly si dali to, co je zajímá.

                                Dřevo, kov i papír, textil, sklo, hlínu, všude děti vítaly Dřeska a Tilpínu.

                                A jak je přivítáme dnes?

 • Artikulační a oromotorická cvičení – hádanky na části těla na hlavě.
 • Poznávání první a poslední hlásky ve slovech.
 • Rozšiřování slovní zásoby.

 

 ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • Seznámení s Dřeskem a Tilpínou – jejich příběh – otázky pro práci s příběhem, každé ráno zdravení básničkou.
 • Hádanky k tématu materiály – dřevo, sklo, textil, kov, papír, hlína.
Denní bloky:
 • PAPÍR – Dopis od pošťáka – v dopise příběh Tilpíny a Dřeska.
  • Různé druhy papíru – zkoumáme jejich vlastnosti, pro koho je pošťák přinesl?
  • Které povolání pracuje s papírem?
  • LÁTKA – Co vyprávěl šátek? – přiřazování druhu látky ke kusům oblečení; co máme zrovna na sobě, zkoumání látek pohmatem, které z nich jsou průsvitné?
   • Skupinová hra: Třídění oblečení na léto a zimu.
   • Hry s padákem – s doprovodem pomalé hudby.
   • Které povolání pracuje s látkou?
   • DŘEVO – Odkud se dřevo bere, kdo ho vezme do ruky, než se dostane do obchodů, jak se využívá.
    • Kouzelné pytlíčky: V každém pytlíku něco ze dřeva a dalších materiálů – hmatové hádanky.
    • Dechové cvičení – Ozvučnými dřívky ťukáme rytmus – Volám na náš les, aby vůni dnes, přinesl až k nám, rád k ní vonívám = 3x zhluboka nadechnout a pomalu vydechnout.
    • Které povolání pracuje se dřevem?
    • SKLO, KOV, PLAST – rozřazování předmětů do tří skupin, povolání.
     • Recyklace – proč recyklujeme, jak se to dělá, spojení barvy s materiálem, vynešení tříděného odpadu z MŠ.
 
 CVIČENÍ:

 Rušná část: Kardio cvičení na hudbu Zima (H. Zagorová).

 Hlavní cvičení: V kruhu s malými míčky a obručemi.

 Relaxace: Klidná odpočinková hra – Na hlazenou – hladíme kamarády na pomalou relaxační hudbu.

 

 KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 Viz Řízená činnost

POBYT VENKU:

 Cílená navigace obcí – služba vede všechny na předem určené místo = známé body v obci: Kostel, obecní úřad, pošta, pekárna, Jednota COOP, hospoda.

 Upevňování pravolevé orientace – předškoláci a starší děti.

 Kontrola místa z ekovycházky „S dárky za zvířátky“.

 CENTRA AKTIVIT

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Papírové korále – spojování slabých proužků papíru, svazování provázkem.
 •  Dřevostavby – konstruktivní hry z dřevěných lišt a kostek.

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Kinetický písek – stavby, bábovičky – zkoumání vlastností písku, stlačování…
 • Které materiály plavou a které se potopí?
 Origami z papíru:
 • Starší děti: Krabička, liška.
 • Mladší děti: Pes, kočka.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Sestavování slov ze dřevěných lišt a pruhů látky.
 • Hmatové pexeso – různé druhy papíru.
 • Zedník – stavění zdi za pomoci tiskání cihel – dům nejchytřejšího prasátka.

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Volná kresba tuší špejlí na savý papír.
 • Módní návrhář – nalepování kousků látek na šaty.
 •  Třídění ovoce a zeleniny, příboru.

DRAMATIKA

HUDBA

 • Volná hra.
 •  Nácvik písni „Z čeho jsou věci“, „Třídíme odpad“.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Smart program s tématem zima.
 •  Skákání padáka, hod horním obloukem, hod spodním obloukem, skákání v pytli.