Školní vzdělávací program: Škola otevřená všem

Školní vzdělávací program „Škola otevřená všem“ je k dispozici v podatelně školy (Po-Pá od 7.00-12.00 a 12.30-15.30).

Do školního vzdělávacího programu může nahlížet každý a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program vychází z obecných cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Základní vzdělávání má pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Důraz je kladen na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka.

Program využívá charakteristické podmínky školy, její vybavení, možnosti a schopnosti pedagogického sboru, reaguje na požadavky rodičů a žáků.

Vycházíme z tradičního postavení školy v obci a usilujeme o propojení činnosti školy s životem obce. Vydáváním školního časopisu Rosík se snažíme informovat nejen žáky, ale i veřejnost o dění ve škole. Na stránkách tohoto časopisu mohou žáci vyjadřovat své názory a realizovat své myšlenky. Je to jeden z prvků mediální výchovy, kterou naše škola ve svém programu realizuje. Záměrem je naučit žáky orientovat se v mediálních sděleních, vytvářet si vlastní pohled na situace kolem nás a zamýšlet se nad nimi.

Základní myšlenkou vzdělávacího programu je idea otevřenosti školy všem dětem, rodičům, spoluobčanům a široké veřejnosti. Uvědomujeme si, že pro zdárný průběh vzdělávání má významnou roli úzká spolupráce učitelů, vedení školy i zákonných zástupců dětí. Otevřenost a vzájemná pomoc v této oblasti je pro nás velmi důležitá. Umožňuje nám integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, tělesně postižených žáků i žáků se sociálním znevýhodněním, stejně tak i žáků mimořádně nadaných. V rámci školních aktivit připravujeme různé akce, na kterých mají rodiče možnost zhlédnout práci svých dětí. Otevřena je naše škola při konzultačních dnech nejen zákonným zástupcům, ale i žákům samotným, aby se podíleli na zodpovědnosti za své vzdělávání a mohli se k výsledkům i průběhu svého vzdělávání vyjádřit.

Významné je úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností. Vycházíme z požadavků doby, která klade na tuto oblast velký důraz. Vybavenost žáků jazykovými dovednostmi souvisí s jejich pozdějším uplatněním na trhu práce, umožňuje jim cestovat a tím dále poznávat. Na naší škole začínáme s výukou anglického jazyka již v prvním ročníku, s druhým jazykem se žáci seznamují v ročníku sedmém.

Ve vzdělávacím programu naší školy je důraz kladen na využívání informačních a komunikačních technologií. Jejich využívání by mělo být pro naše absolventy běžnou záležitostí. V našem programu poskytujeme dostatek prostoru pro zvládnutí těchto potřebných dovedností.

Naše škola se zaměřuje také na vytváření kladného vztahu k přírodě, ochranu životního prostředí a uvědomění si provázanosti člověka s přírodou. V rámci environmentální výchovy jsou realizovány různé projekty a akce (exkurze, třídění odpadů apod.).

Marcela Kohoutová
Koordinátor ŠVP