Rozvrh hodin - školní rok 2021/ 2022

Zkratky předmětů: Aj - angličtina, Čj - český jazyk, D - dějepis, F - fyzika, Hv - hudební výchova, Ch - chemie, I - informatika, M - matematika, Nj - němčina, P - přírodopis, Pč - pracovní činnosti, Pr - prvouka, Př - přírodověda, PsPC - práce s počítačem, Sp - svět práce, Tv - tělesná výchova, Vl - vlastivěda, Vo - výchova k občanství, Vv - výtvarná výchova, Vz - výchova ke zdraví, Z - zeměpis

Rozvrh platný od 1. 9. 2021