Matematika 7

2. pololetí


Žádné další testy z MATEMATIKY a FYZIKY již nebudou - pouze níže popsané (8. a 15.6.).

V týdnu od 18. - 22.6. již jen případné dozkoušení pro uzavření známek a dokončení učiva.


V pátek 15.6. - MATEMATIKA - závěrečná pololetní práce - přímá a nepřímá úměrnost (slovní úlohy s možností využití trojčlenky; vyplnění tabulky a sestrojení grafu do soustavy souřadnic), procenta (výpočet 1%, slovní úlohy s možností využití trojčlenky), osová a středová souměrnost, rovnoběžníky


V pátek 8.6. MATEMATIKA - test - Rovnoběžníky - vyjmenovat 4 druhy rovnoběžníků, poznat je na obrázcích, narýsovat je, vypočítat obvod, popsat vlastnosti (ne-shodné strany, pravé úhly, úhlopříčky - viz list s přehledem, NE pro variantu testu C)


V pátek 8.6. FYZIKA - test - Kapaliny - Archimédův zákon, vztlaková síla, chování těles v kapalině, Pascalův zákon, hydraulická zařízení:

znění Archimédova a Pascalova zákona (pouze test varianta A)

zakreslit gravitační a vztlakovou sílu působící na těleso v kapalině

určit, jak se chovají tělesa v kapalině (např. dřevo, železné závaží, korek, polystyten) - k dispozici budou Tabulky pro vyhledávání hustot látek

co je to hydraulické zařízení, uvést konkrétní příklady

____________________________________________________________

V pátek 27.4. MATEMATIKA - test - Procenta ve slovních úlohách - doporučená příprava - PS str. 70 - 71 a nakopírovaný list č. 219+221

---------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 20.4. MATEMATIKA - test - Procenta - doporučená příprava PS str. 68 - 69, PL (z kterého jsme počítali ve škole A8 až A20)

V pátek 20.4. FYZIKA - test - Smykové, valivé a klidové tření a odpor prostředí; doporučená příprava ze ŠS

-------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtvrtek 22.3. MATEMATIKA - test - Přímá a nepřímá úměrnost - doporučená příprava - PL Nepřímá úměrnost, PS str. 60/10. (počítali jsme v hodinách - přímá úměrnost), str. 62/5., 6. a, 63/7. (nepočítali jsme ve škole - nepřímá úměrnost)

Ve středu 28.3. FYZIKA - test - Tlak a tlaková síla - výpočet příkladu + teorie - doporučená příprava - uč. str. 54 - 56, PS str. 25/1., 3.

-------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 6.3.2018 místo Světu práce bude FYZIKA - kdo jste neviděl v pátek 2.3. ve škole video na Mechanický tlak (někteří ještě uklízeli s p. Farkašovou po vaření), podívejte se na toto video:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150010-mechanicky-tlak

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V pátek 23.2.2018 - MATEMATIKA - test - Poměr - co je poměr, převrácený poměr, rozšiřování a krácení poměru, poměr v základním tvaru, zvětšení a zmenšení čísla v daném poměru, dělení v poměru, postupný poměr (teorie je v uč. str. 5 -21)

doporučená příprava - příklady z PS str. 50 - 54; zápisy v SŠ

Ve středu 28.2. - FYZIKA - test - Newtonovy pohybové zákony (Zákon setrvačnosti, Zákon síly, Zákon akce a reakce) - co tyto zákony říkají, umět uvést konkrétní příklad situace, v které se projevuje daný zákon

doporučená příprava: teorie v uč. str. 45 - 51 (Shrnutí + obrázky, na kterých jsou příklady situací) - učit se stačí ze ŠS + opakovacího listu, který jsme řešili a kontrolovali v hodině 21.2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 17.1.2018 - FYZIKA - pokusy - zájemci (Farkaš, Poluda, Strnadová, Blažková S., Plachá M. - k dispozici dostali nakopírované návody), Fričková - tvorba testu nanečisto - 4 úlohy podle obsahu pátečního testu)

V pátek 19.1.2018 - FYZIKA - síla (jako šipka - směr, velikost, působiště), značka, jednotka, skládání sil (stejného směru, opačného směru), výpočet gravitační (= tíhové) síly, těžiště

příprava: PS str. 13, str. 17, str. 18

              učebnice - shrnutí str. 38, str. 40, str. 45 (toto máme i ve ŠS - trochu jinými větami)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 16.1.2018 - MATEMATIKA - pololetní písemná práce - zlomky a celá čísla (porovnávání, dělení celku na části (krájení pizzy, čokolády - zlomky; znázornění na číselné ose - celá čísla; u obojího - sčítání, odčítání, násobení, dělení; využití pro řešení  jednoduchých slovních úloh)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 12.1. - MATEMATIKA - racionální čísla - porovnávání, sčítání a odčítání - doporučená příprava - uč. č. 1 - str. 79/4., 5., 80/14.a),  81/2. až 5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na pátek 5.1.2018 - FYZIKA - dú - PS str. 13/3., 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 5.1. 2018 - MATEMATIKA - test - dělení celých čísel - doporučená příprava - uč. str. 72 - 73 cvičení 1. - 9. dle schopností žáků

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 8.12. - MATEMATIKA - test - sčítání a odčítání celých čísel

- procvičování pomocí kartiček (vyráběli si žáci ve škole)

- doporučená příprava: učebnice str. 60/7., 9., str. 65/8., 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 1.12. - MATEMATIKA - test - dělení zlomků - doporučená příprava: uč. str. 42/5.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 10.11. - MATEMATIKA - test - POUZE násobení zlomků - násobení zlomku přirozeným číslem a násobení dvou zlomků (také s využitím krácení křížem), násobení tří zlomků

doporučená příprava: učebnice str. 36/2., 3., str. 38/9., 10., str. 39/16.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V úterý 7.11. - MATEMATIKA - test - sčítání zlomků (se stejným jmenovatelem, s různými jmenovateli, výsledek převést do základního tvaru) - doporučená příprava: uč. str. 29/1., 2., str. 30/4., str. 31/5.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve středu 1.11. - FYZIKA - test - rychlost pohybu těles

- příprava: Průměrná rychlost - uč. str. 13 - 14 (přečíst si) + vyřeš 4 příklady zapsané ve ŠS jako DÚ:

1. Automobil jel po dráze 2400 metrů za 40 sekund. Urči jeho rychlost.

2. Nákladní automobil jede dráhu 18 kilometrů za 15 minut. Jaké je jeho rychlost?

3. Převeď 1,4 m/s na km/h.

4. Převeď 11 m/s na km/h.

Dále se nauč přístroje na měření okamžité rychlosti - učebnice str. 18 a 19 (přečti si Shrnutí na str. 19 dole, přístroje jsou 4)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V úterý 31.10. - MATEMATIKA - test - desetinné zlomky, desetinná čísla, smíšená čísla

doporučená příprava: učebnice Matematika 1. díl - str.23/3., 24/5., 6., 7., 25/10., 27/16.

                               a PS: str. 15/2., 3., 4., 6.  str. 16/10.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 20.10. - MATEMATIKA - test - porovnávání zlomků (zlomky se stejným jmenovatelem, zlomky se stejným čitatelem, zlomky s různými jmenovateli);

doporučená příprava: učebnice Matematika 1. díl - str. 19/1., 2., str. 20/4., str. 21/5., 8.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pátek 13.10. - MATEMATIKA - test - krácení zlomků - např. Zkrať daný zlomek číslem 4; Zkrať daný zlomek na základní tvar;

doporučená příprava: učebnice Matematika 1. díl - str. 16/1., str. 17/4.,5., str. 18/8., 9.

PS str. 12/1., 3.   str.13/7.


V pátek 13.10. - FYZIKA - náhradní test za 6.10. - pohyb a  klid tělesa, druhy pohybů a příklady těchto pohybů

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na následujícím odkazu doporučuji procvičovat dovednosti se zlomky:


http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2230&action=show#selid

 

Zatím jsem se učili:

rozšiřování zlomků

krácení zlomků

pravý a nepravý zlomek