Matematika 5

Základem přípravy žáků na vyučování je práce se školním diářem, kde jsou uvedeny všechny informace k domácí přípravě, úkolům a testům. Žáci mají každodenně sledovat zápisy v diáři a připravovat se na výuku. Na opakování učiva je možno využít přehledy v učebnici a ve školním sešitu, postupy počítání jsou také v pracovním sešitu.

Začátkem školního roku probíhá opakování a procvičování učiva ze 4. ročníku:

  • pamětné sčítání a odčítání, násobení a dělení
  • pořadí výpočtů, počítání se závorkami
  • matematické pojmy (součet, rozdíl, součin, podíl)
  • vlastnosti sčítání a násobení přirozených čísel
  • písemné násobení jednociferných a víceciferných čísel, odhad výsledku
  • řešení slovních úloh
  • zlomky (zápis, znázornění)

Listopad:

  • vztahy mezi čísly, rovnice, nerovnice, neznámá
  • závislosti - vztahy mezi x a y, doplňování do tabulky
  • grafy a tabulky, souřadnice bodů

Testy: 9.11. - písemné násobení (opravný test)

          14.11. - počítání s neznámou, doplňování do tabulky

Domácí úkol: Pracovní sešit strana 19, cvičení 5 - do 9.11. (příprava na test)

Opakovat a procvičovat násobilku.

Testy: 21.11. - matematické pojmy (součet, rozdíl, součin, podíl)

          28.11. - rovnice a nerovnice

DÚ: Pracovní sešit strana 25, cvičení 7 a,b (do 5.12.)

Opakování: pojmy - diagramy a tabulky, závislosti (pracovní sešit strana 22 - 25)

15. 12. test - diagramy, tabulky, souřadnice bodů

DÚ - do 15.12. - pracovní sešit strana 12, cvičení 27 (vzor výpočtů ve školním sešitu)

Procvičovat učivo - zlomky, část celku

16.1.2018 - test: Zlomky - celek, část celku, sčítání a odčítání zlomků

16.1.2018 - DÚ - Sčítání a odčítání zlomků - zadání v domácím seš.

V měsíci únoru:

Opakovat početní operace s vícecifernými čísly: číselné řady, porovnávání a zaokrouhlování čísel, rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě, písemné násobení a dělení jednociferným a dvojciferným číslem. V PS tomu odpovídají strany 33 - 36 . 

Geometrie - základní útvary v rovině: čtverec, obdélník (rýsování, obvod), kruh (kružnice), PS strana 44 - 47

Trojúhelník: rovnoramenný, rovnostranný, různostranný; rýsování trojúhelníku se zadanými třemi stranami

Plánované testy:

2.3.2018 Rozvinutý zápis čísel

6.3.2018 Víceciferná čísla - zaokrouhlování čísel (čísla do řádu stamilionů)

V měsíci dubnu: desetinné zlomky a desetinná čísla (zápis, vyhledávání na číselné ose, porovnávání, sčítání a odčítání)

19.4.2018 - test - zápis desetinných čísel

20.4.2018 - DÚ: obrázky věcí z běžného života, kde využíváme desetinná čísla

V měsíci květnu:

Jednotky času, letopočty, římské číslice

Jednotky objemu, hmotnosti

Převody jednotek, slovní úlohy

18.5. Test - letopočty - římské číslice

25.5. Test - převody jednotek času