LIDSKÁ PRÁVA - celoškolní projektový den

Fotogalerie

Lidská práva!? Máme právo na to „je mít“. Od roku 1948 je to černé na bílém. Přesto ještě ani po téměř 70 letech není dodržování něčeho „tak samozřejmého“ běžnou zárukou dnešního světa. V den výročí smutného odchodu prezidenta Havla, jehož životní úsilí spočívalo mimo jiné právě v boji za dodržování lidských práv, otevřela také naše základní škola „srdce“ otázkám humanity.

Celoškolní projektový den Lidská práva sledoval především cíle osobností a sociální výchovy, výchovy demokratického občana i otázky multikulturní. V souladu s primárně preventivním charakterem celé akce byli žáci školy „rozloženi“ napříč ročníky do sedmi skupin v barvách duhy. Šťastná sedmička určovala i počet stanovišť, kterými všechny děti se svojí barevnou skupinou prošly, aby nakonec „složily“ z pestré mozaiky různých témat svoji představu o lidských právech.

Již od rána se to hemžilo na chodbě školáky s barevnou stužkou přišpendlenou na oblečení. Dnes nepůjdou všichni do té své třídy. Prvňák si vyzkouší třeba lavici osmáka a deváťák se bude muset trochu krčit na místě, kde prvňáček otevírá každý den svůj Slabikář. Sem tam někdo lehce bloudí, ale naštěstí jsou tu starší spolužáci také proto, aby chytili za ruku ty malé, poskládali písmena do slov tak, jak to budou oni zvládat až za nějaký čas, prostě jim pomohli s tím, co zatím nedokážou.

Se začátkem první hodiny jsou však již všichni na svém místě a projekt se může rozjet podle scénáře evokace - uvědomění - reflexe... A nejsou to dnes pouze žáci, kteří si stanoviště projdou, kteří se budou učit od sebe navzájem. Roli pozorovatelek si vyzkoušely kolegyně, na které připadl odpolední tvořivý blok projektu. To, co viděly a slyšely, sepsaly do stručného představení jednotlivých stanovišť:

 

Den desátý prosinec je v kalendáři označen jako Mezinárodní den lidských práv. Naše škola se v pondělí 18. prosince připojila k oslavám tohoto dne celoškolním projektem Lidská práva. V úvodní evokační části dne žáci z fotografií vyvodili poznatky o lidských právech a potom začaly jednotlivé dopolední aktivity v učebnách.

V anglické sekci, Jak slavíme Vánoce, děti z rozstříhaných slov sestavovaly úplné věty, které byly nalepeny na pohlednici, a ta byla odeslána do zemí z celého světa. Také vybíraly podle obrázků česko-anglické typické znaky Vánoc u nás i v anglicky mluvících zemích.

Píseň Jana Wericha Šaty dělají člověka uvedla zážitkovou aktivitu s cílem vyvrátit vliv předsudků a stereotypů ve společnosti. Závěr je jasný. První dojem při setkání s cizím člověkem nás může klamat a nemůžeme hodnotit lidi podle vizáže, ale podle povahových vlastností, jednání a chování.

Náplní besedy se členy dopravní policie v Pardubicích byla simulace dopravní nehody, ze které žáci vyvodili, jak postupovat při kolizi na silnici, zajistit důkazy a stopy na místě nehody i odebrat otisky prstů při podezření na krádež. Také si zopakovali důležitá telefonní čísla a zásady bezpečné jízdy na kole a pravidla bezpečného silničního provozu.

Aktivita Co je psáno ve hvězdách, aneb Horoskop chudoby účastníky přenesla do tajů sestavování horoskopu pro vybranou osobu na rok 2018 v oblasti vztahů, zdraví i peněz. Také se zamýšleli nad významem slova chudoba, kdo a jak se může stát chudým.

Po úvodním vysvětlení pojmu globální vesnice jednotlivci pracovali s odhady počtu lidí z jednotlivých kontinentů, počtu mluvících daným mateřským jazykem a počtu lidí se špatnými životními podmínkami, např. absolutní chudoba, negramotnost i nevyhovující materiální zabezpečení. Dětské odhady byly v závěru každé části upřesněny.

Aktivita Ochrana osobních údajů byla zaměřena na ochranu osobních údajů při písemném styku – korespondenci, ochranu autorských práv v oblasti, objevů, vynálezů a patentů. Nauka o šifrování – kryptologie děti navedla na odšifrování zprávy o tajném inkoustu.

Práce s Ústavou ČR byla rozdělena do kategorií podle věku žáků a jednotlivé úkoly směřovaly k vyvození závěru, co smíme a nesmíme dělat.

V závěrečné fázi projektu s reflexí žáci zhlédli krátké filmy o Všeobecné deklaraci lidských práv, zhodnotili tento projektový den a odnesli si zajímavý pracovní materiál se svými poznámkami a poznatky.

               Mgr. M. Chmelařová, Mgr. R. Novotná, Mgr. A. Šachová

 

Při odpoledním bloku si mohli druhostupňoví žáci sami zvolit jednu ze tří tvořivých dílen, které byly v nabídce:

Na podporu očkovací kampaně v rozvojových zemích se zaměřila „šicí dílna“ a aktivně se tak zapojila do celorepublikového projektu organizace UNICEF s názvem Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Zde vytvořené látkové panenky budou zaslány k prodeji. Díky očkování proti hlavním smrtelným nemocem se podaří každý rok zachránit život až 3 milionům dětí, stejný počet však stále umírá na nemoci, kterým by se dalo díky očkování předcházet. Podaří se některé z panenek, která se narodila v naší dílně zachránit další dítě, které nemá na zdravotní péči takové štěstí jako my?

Šířit poselství, myšlenku, smysl boje za práva lidí – to bylo hlavním záměrem výroby drobných dárků - tradičních japonských papírových skládanek Origami. Komiksový příběh složený do podoby anděla měl přispět k „otevření očí“ obdarovaného i darujícího především v otázkách rasismu.

Environmentální rozměr měla třetí dílna, kde byl odpadový materiál (staré noviny a plastové kelímky) přetvářen v model naší modré planety a jejích obyvatel z nejrůznějších koutů světa.

I přes poměrně velkou náročnost na přípravu hodnotíme celoškolní projekt pozitivně. Výsledkem společné práce všech byl smysluplně strávený čas výuky, objasnění či otevření nových otázek, rozšíření obzorů, rozvoj kritického myšlení i kooperace. Děkujeme za spolupráci.

Michaela Pavlíková a Jaroslava Procházková, metodici prevence