„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 29.9. - 2.10. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

komunikativní - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

sociální a personální - chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout  

činnostní a občanské - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • jak se chovat při setkání s neznámými lidmi – obezřetnost, odstup
 • jak odhadnout míru svých schopností při realizaci nápadů (průlezka, žebřiny ve třídě)

 

ČINNOSTI PRO RODIČE:

vybíráme příspěvek UR - do konce října - info ve třídách   

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj komunikativních dovedností (neverbálních) a kultivovaného projevu
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

ČETBA: „Alenčina čítanka“ – E. Petiška – výběr o zvířátkách

RANNÍ KRUH:

 • upevňování režimových činností, dodržování třídních pravidel, čtení piktogramů
 • rozcvička „Říjen“ - v lese
 • hra „ Letí drak“ (jako „Chodí pešek okolo...“)
 • logopedické chvilky – P – dechová cvičení – foukání brady, nosu, dřevěné dechové pomůcky, mluvidla – tlačení jazykem na tváře, artikulace -ppp,papapa,papír…., sluch – poslech zvuků 
 • motivační kalendář
 • řešení situací, hodnocení dne, týdne
 • říkadlo - „Koulela se ze dvora...“

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • pojmenování polních plodin, třídění…zpracování v domácnosti
 • rozvoj hrubé motoriky –  výstup a sestup z vyšší roviny
 • rozvoj předmatematických dovedností – porovnávání množství, využívání první, poslední
 • práce s pohádkou „O řepě“ - řazení za sebe
 • využívání citoslovcí místa – vedle, před, za, hned vedle

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

ü  koláž na dveře - drak

 

POBYT VENKU:

       vytváření přírodních sestav z dostupných materiálů – zahrada

       využití barevné škály křídy – kresba na chodníku – pohyb podle významu znaků

       Získávání povědomí o blízkém okolí – rozhovory při vycházkách

       Pozorování změn okolí způsobených vlivem změn počasí využití míčů obručí ke kolektivním hrám

 

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Balónky s překvapením – rozvoj hmatových dovedností
 •  Garáže podle písmen – hra na dopravním koberci

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Práce s kinetickým pískem – vytváření koulí mačkáním
 • barevné pískoviště – hra s průhlednou stavebnicí
 •  Barevné brambory – návleky z korálků na drát

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Počet slabik ve slově – rozklad PL
 • počet 1 – 10 – koláč z dílků – přikládání kolíčků
 • barevné sestavy – cvičení koordinace ruky a oka
 • najdi číslici 1 – předškolní děti
 
 • Barvení lístků čínského zelí

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Využití barevné škály – vodové barvy - listy
 • otisky dlaně – drak
 • omalovánky - brambora
 • Krabice – rozvoj jemné motoriky ( kuličky podle barev)
 •  vyhledávání obrázků polních plodin v moukovničce
 • stíny k sobě – potraviny z polních plodin

DRAMATIKA

HUDBA

 • Dramatizace pohádky „O řepě“ - hra na divadlo
 • Pohybové ztvárnění písně „Už je podzim...“
 •  doprovod písniček k tématu na jednoduché doprovodné nástroje

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • „U babičky na dvorečku“ - plnění jednoduchých úkolů podle instruktáže
 •  Výstup a sestup na žebřiny
 • pohyb po zvýšené rovině s překážkami