„ Každá škola má svůj konec....a ta naše začátek“ - týden od 1. - 4. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení - soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • k řešení problémů - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • komunikativní - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 • sociální a personální - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 • činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • hygiena rukou

 • chování v prostorách školy, zahrady

 • pohyb po komunikaci (dvojice, přecházení vozovky, chůze po chodníku, krajnici) – velký, malý kamarád

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • aktualizujte Vaše kontakty (čísla telefonů)

 • seznamte se seznamem věcí pro děti do školky

 • označte dětem oblečení, bačkory, pyžama, náhradní oblečení

 • podpis seznámení se Školním řádem a jeho dodatkem (kdo nebyl na schůzce)

RANNÍ ÚKOL:

 • denní mytí rukou dětí před vstupem do třídy – 20-30 sekund mýdlem

 • příjemné vyprovázení do školky, rozloučení, popřání hezkého dne, seznámení se s novou značkou

ČETBA: „Co si hračky vyprávěly“

RANNÍ KRUH:

 • seznamování a upevňování režimových činností

 • rozcvička „Září“

 • hra „ Mám jablíčko mám“

 • logopedické chvilky – A,E,I,O,U (dechová cvičení – sed na paty, ruce volně za zády, hluboký nádech, pomalý předklon s výdechem, gymnastika mluvidel – malá, větší, velká pusa, artikulační cvičení – AEIOU vázaně zesilujeme, zeslabujeme, písnička – Skákal pes

 • motivační kalendář

 • řešení situací

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • seznámení s novou značkou – pojmenování popis (upevnění znalosti)

 • využití pojmů holčičika kluk

 • malý, velký, starší, mladší – rozdíly – rozhovory

 • upevnění jména dětí, učitelek, personálu

 • seznámení s maskotem třídy – Beránkem Kudrnkou

 • kruhové hry

 • upevňování bezpečnostních pravidel v prostorách MŠ

 • seznamování s pravidly a jejich upevňování

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • výroba a sestavení narozeninového kalendáře

 • výzdoba třídy – otisky

POBYT VENKU:

 • seznámení dětí s bezpečnostními pravidly týkajícími se pobytu na zahradě resp. vycházek

 • využití pískoviště k tvořivým činnostem

 • kruhové pohybové hry

 • využití dopravních prostředků – dodržování pravidel

  MANIPULAČNÍ HRY

  KOSTKY A AUTA

  • puzzle Zvířátka dřevěné

  • mozaika - trojůhelníky

  • využití kostek ke stavbě ohrádky – řazení kostek vedle sebe s účelem – dvoreček

  • využití obrazového koberce pro hru s dopravními prostředky

  PÍSEK A VODA

  DÍLNA

  • činnosti s pískem na pískovišti – objevování vlastností

  • práce s obrázky – barevných špendlíků - beránek

  KNIHY A PÍSMENA

  POKUSY A OBJEVY

  • písmenkové vkládačky – dřevo

  • zvířátka – pokládání tvarů (větší děti pojmenování)

  • předškoláčci – PL (vybarvi tvary stejně, pojmenuj, znáš barvu?)

  • pozorování přírodnin pomocí ruličky

  • využití kvítků k ozdobě srdíčka na kartonové podložce

  ATELIÉR

  DOMÁCNOST

  • práce s dlaní – obkreslení

  • upevnění žluté barvy – linie štětcem

  • kresba fixem - sluníčko

  • rozeznávání hmatem

  • porovnávání velikostí - příbor

  DRAMATIKA

  HUDBA

  • rozhovory, kontakt s novým motivačním maňáskem kudrnkou – pozdrav, jméno...

  • společný zpěv dětských písní – rytmizace na tělo

  INTERAKTIVNÍ TABULE

  POHYB

  • cvičení grafomotoriky – využití barvy na velké ploše

  • chůze v zástupu

  • chůze se správným odvíjením chodidla

  • pravidla pro chodce - upevňování