„Každá škola má svůj konec…a ta naše začátek“ – 14. – 18. 9. 2020

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje

k řešení problémů - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou

komunikativní - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

sociální a personální - vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

činnostní a občanské - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • poučení o bezpečnosti práce s jednoduchými nástroji – kladívko, nůžky

 • dbáme na mytí rukou dezinfekčním mýdlem – opakování techniky

 

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • 17. 9. – první divadelní představení divadelní skupiny „Šehrezáda“ – Ježeček Bodlináček a jablíčko

 • 18. 9. – narozeninový den – prosíme ingredience – stoleček

 • prosíme dbejte na nošení roušek při vstupu do budovy

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem)

 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

ČETBA: Inka Cyprová – „Pavouček Provazníček“ - pokračování

RANNÍ KRUH:

 • upevňování režimových činností, dodržování třídních pravidel, čtení piktogramů

 • rozcvička „Září“

 • hra „ Tíše, tiše ježek spí“

 • logopedické chvilky – B (dechová cvičení – nafoukneme tváře, bouchneme, gymnastika mluvidel – lížeme lízátko, artikulační cvičení – nafukujeme pohybem ze dřepu bublinu – bbb, bububu, posílání míčku po trubce pomocí brčka

 • motivační kalendář

 • řešení situací, hodnocení dne, týdne

 • říkadlo - „Na bublinu“

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • pojmenování ovoce, třídění…význam vitamínů

 • rozvoj hrubé motoriky – překračování překážek různé výšky

 • práce s metodou Hejného – stavby podle vzoru – rozvoj předmatematických dovedností

 • společná oslava

 • práce s básní „Švestky“ – využívání přídavných jmen „Jaký je…?“

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • jednoduché skupinové činnosti v rámci řízené činnosti

 • kruhové, pohybové hry na zahradě

 

POBYT VENKU:

 • Zahradnické práce – sběr jablek

 • Stavby z písku a přírodnin

 • Získávání povědomí o blízkém okolí – rozhovory při vycházkách

 • Pozorování změn okolí způsobených vlivem změn počasí využití míčů obručí ke kolektivním hrám

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • puzzle – stromy – dřevěné

 • cvičení jemné motoriky – nákladní auta

 • obrázky podle předlohy (sestavování, nalepování) - předškoláčci

 • strom – stavba z kostek, umisťování míčků podle barvy

 • využití kostek k záměrným stavbám podle vlastního plánku

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • lovení předmětů pomocí sítka, špejle

 • zdobení pískových koláčů přírodninami - zahrada

 • práce s hřebíky, kladívkem – zatloukání podle linie obrázku

 • využití klubíčka k protahování, navíjení

 • zdokonalování techniky stříhání – po linii

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • nácvik grafického tahu vinutí, ovál (starší děti)

 • orientace v labyrintu, počet 1- 5 výběrem – předškoláci

 • písmenkové švestky, jablka – podobnost tvaru

 • objevování vlastností vosku – překrývání barvou

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • upevnění červené barvy – otisky přírodnin

 • zdokonalování práce se štětcem, správný úchop, technika malování

 • zdobení narozeninového dortu“ – hra s barevnými koulemi, cvičení jemné motoriky

 • narozeninový den – společné posezení, přání, předání narozeninové knížky

DRAMATIKA

HUDBA

 • účast na divadelním vystoupení „Ježeček Bodlináček a jablíčko“ – oživení ježka modelínou (zpracování mačkáním, tvarování válením mezi dlaněmi)

 • společný zpěv dětských písní – rytmizace na tělo

 • dramatické ztvárnění písně „Ukaž se mi jablíčko“

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • zvuková hra „Na farmě“

 • výstup na žebřiny, skluz

 • koulení se po podložce

 • střelba na cíl

 • kruhové hry