Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

Informace k zápisu do I. třídy a k žádosti o odkladu zahájení povinné školní docházky

 https://www.klickevzdelani.cz/Zaci-a-studenti/Nez-zazvoni/Prvni-krok-do-opravdicke-skoly/category/prvni-krok-do-opravdicke-skoly/strucne-informace-k-zapisum-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok-2018-2019

Zápis:

Podle §36 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu v naší škole je ve středu 3.4.2019 od 13:30 do 17:30hod.

Zápisu v dubnu 2019 se bude týkat všech dětí narozených od 1.9.2012 do 31.8.2013, dále dětí, kterým byl v r. 2018 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i dětí mladších (narozené do 30.6.2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.
Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2013 do konce prosince 2013 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2014 do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

 

Odklad:

Podle §37 odst. 1 zmíněného zákona je o odklad zahájení povinné školní docházky možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych. poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádosti o odklad podávané v dubnu již přiložit. V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit a nepodařilo-li by se vám doporučení získat do konce července, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám, žádost vyřídit.

Informace k průběhu zápisu

     O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

 

- přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Rosice včetně všech jejích místních částí

- děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

- volná kapacita :120

- zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti

- bude ověřena totožnost zákonného zástupce a údaje uvedené v žádosti

- na základě podané žádosti bude ihned zahájeno správní řízení a zákonným zástupcům bude na místě po ukončení praktické části zápisu vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

 - bude-li  během průběhu praktické části zápisu  zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce

- zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu

 

   


Rubrika: