Fyzika 6

FYZIKA

Úkoly po dobu mimořádného volna:

Doporučuji úkoly zpracovávat průběžně, vždy k danému termínu. Když se vše nahromadí, nedá se to pak stihnout za jedno odpoledne. Po návratu do školy budu úkoly kontrolovat a vypracování bude ohodnoceno.


do 19.6.: Jednotky teploty, teploměry a záznam teploty v průběhu dne

Je před námi poslední týden učení.

 • Zapiš si do ŠS:
 • Podnadpis Jednotky teploty, teploměry a záznam teploty
 • Jednotkou teploty je °C (stupeň Celsia, nebo také Celsiův stupeň)
 • Teploměry: kapalinové (např. rtuťový, lihový), bimetalové, digitální, bezdotykové infrateploměry
 • Zjisti z uč. na str. 106 a 107 a zapiš si pod zápis:
 • Čemu odpovídá 0 °C?
 • Čemu odpovídá 100 °C?
 • Jak funguje rtuťový teploměr? (na jakém principu - stručně)
 • Proč se líh v teploměrech obarvuje?
 • Co je to bimetal? A jak funguje bimetalový teploměr? (stručně)
 • Vytvoř si záznam teploty z jednoho dne. Jeden den zjišťuj každé 2 hodiny venkovní teplotu, stačí od 8 hodin do 20 hodin. Z naměřených hodnot do ŠS vytvoř tabulku (jako v uč. na str. 112 - první řádek tabulky čas v hodinách, druhý řádek teplota ve stupních Celsia), vytvoř graf (jako v uč. na str. 113 - vodorovná osa čas, svislá osa naměřené teploty).
 • Vyfocené úkoly v ŠS pošli do pátku 19.6. mailem na petra.brozkova@skola-rosice.net.
 • V odpovědi na tvůj mail ti napíšu hodnocení (známku z fyziky) na vysvědčení.
 • Děkuji všem, kteří celé více než 3 měsíce průběžně pracovali a plnili zadané úkoly. V září se k učivu z domácí výuky vrátíme ve škole.
 • Užijte si krásné prázdniny.                                                          p. uč. Brožková

---------------------------------------------------------------------------------------

do 12.6.: Teplota a její měření

Poslední fyzikální veličina, která nám ještě zbývá, je teplota. Tento týden se zaměříme na teplotní roztažnost těles. Zjednodušeně to znamená, že když se zvyšuje teplota tělesa (pevné látky, kapaliny, plynu), délka nebo objem této látky se také zvětšuje.

 • Pusť si toto video (8:24): https://www.youtube.com/watch?v=vMLjkgxdNpg
 • Zapiš si do ŠS:
 • Nadpis MĚŘENÍ TEPLOTY
 • Podnadpis: Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování
 • uč. str. 101 - ze žlutého obdélníku
 • Podnadpis: Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování
 • uč. str. 104 a 105 - ze dvou žlutých obdélníků
 • (Pokud máš možnost tisku - můžeš psát i na počítači a pak si to vytisni a nalep do ŠS.)
 • Jestli chceš, přečti si text v uč. a prohlédni si obrázky ze str. 100 až 105
 • Vyřeš úlohy z PS str. 39 - 40.

Tento týden nic neposílej.

V pátek 12.6. se sejdeme na Teamsech (od 10:30 do 11:15), řekneme si správná řešení úloh z PS str. 39-40. Měj připravený PS a psací potřeby.

---------------------------------------------------------------------------------------

do 5.6.: Čas a jeho měření

 • Přečti si kapitolu Jednotky času v učebnici na str. 95-96.
 • Zapiš si do ŠS:
 • nadpis Měření času
 • podnadpis Jednotky času
 • text: Základní jednotkou času je sekunda, značka s. Další jednotky jsou minuta (min), hodina (h, hod) a den (d).
 • Platí: 1 min = 60 s   1 h = 60 min = 3 600 s        1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 s
 • Jak převádíme se podívej na video (6 minut):  https://www.youtube.com/watch?v=oo46Ow0-8qo
 • Vyřeš do ŠS Otázky a úlohy z uč. str. 96/otázky 1., 2., 3.   str. 96/úlohy 1., 2.
 • nadpis Měření času:
 • zapiš si:
 • Čas je fyzikální veličina. Má značku t (jako time). Čas měříme pomocí hodin.
 • Vypiš si názvy různých typů hodin, kterými můžeme měřit čas - některé nalezneš v uč. str. 96 až 99 v kapitole Měření času - napiš si jich do ŠS aspoň 10 (např. sluneční, vodní atd.)
 • Zodpověz písemně do ŠS otázky (odpovědi nalezneš v uč. str. 96-99)
 • 1) Které hodiny jsou nepřesnější? Na čem jsou založeny?
 • 2) Jak se jmenují hodiny, které používají hudebníci?
 • 3) Co je základem měření času u všech hodin? Vyber jednu správnou odpověď.
 • a) Něco v hodinách kmitá.
 • b) Něco je přitahováno gravitací.
 • c) Nějaký děj se tam pravidelně opakuje.
 • Vše, co sis do ŠS napsal/a, mi pošli mailem do 5.6. ke kontrole. Děkuji.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 29.5.: Výpočet hmotnosti (s využitím hustoty a objemu)

 • Hmotnost tělesa se dá vypočítat, když známe hustotu látky tělesa a jeho objem.
 • Přečti si o tom v zelené učebnice na str. 93 Výpočet hmotnosti tělesa
 • Zapiš si do ŠS - nadpis: Výpočet hmotnosti tělesa
 • Zapiš si do ŠS řešený příklad str. 93 - Betonový panel
 • Zapiš si do ŠS jako zápis text ze žlutého obdélníku dole str. 93
 • Vyřeš do ŠS Otázky a úlohy z uč. str. 94:
 • Otázky 94/1., 2., 3. 
 • Úlohy:
 • str. 94/1. návod: 1 litr vody váží 1 kg.
 • 94/2. návod: 10 litrů převeď na m3 (platí, že 1 litr = 1 dm3), hustotu benzinu a nafty vyhledej v Tabulkách (zde na stránce dole obrázky nad přílohami)
 • 94/3. Vyhledej si hustotu stolního oleje a vody v Tabulkách, převeď na g/cm3 a pak vynásob zadaným objemem
 • 94/3c) nepovinně
 • 94/4. vyhledej hustotu žuly
 • 94/5. vyhledej hustotu borového dřeva
 • Při počítání je potřeba dávat pozor na jednotky. Hustotu v kg/m3 násobím objemem v m3 a dostanu hmotnost v kg. Nebo hustotu v g/cm3 násobím objemem v cm3 a dostanu hmotnost v g.
 • Tento týden nic neposílej. V pátek od 10:30 do 11:15 se sejdeme na Teamsech - budeme si vysvětlovat (kontrolovat) výsledky těchto otázek a úloh z učebnice str. 94. Připravte si k tomu učebnici, ŠS, psací potřeby a kalkulačku.

----------------------------------------------------------------------------------------

do 22.5.: Hustota - hledání v Tabulkách, výpočet hustoty

 • OPAKOVÁNÍ (přečti si, nebo si můžeš napsat do ŠS):
 • Hustota = hmotnost jednotky objemu (např. 1 cm3 nebo 1 m3) nějaké látky. Např. zlato má hustotu 19 300 kg/m3 (tedy 1 m3 zlata váží 19 300 kg), což je stejné jako 19,3 g/cm3 (1 cm3 zlata váží 19,3 gramů).
 • Hustotu najdeme buď v tabulkách nebo ji spočítáme, když známe (nebo zjistíme) hmotnost a objem tělesa.
 • Hustota = hmotnost (v kg) : objem (v m3)  (hustota pak vyjde v kg/m3)
 • nebo Hustota = hmotnost (v g) : objem (v cm3) (hustota pak vyjde v g/cm3)
 • Pokud nemám hmotnost a objem ve správných jednotkách, musím nejdřív převést a pak můžu teprve počítat.
 • Jestli si zvolím kg a m3 nebo g a cm3, je jedno. 
 • Mezi jednotkami kg/m3 a g/cm3 platí vztah:  1 g/cm3 = 1 000 kg/m3 
 • vyřeš úlohy v PS str. 49/2., 3., 4. a PS str. 50/5., 6., 7 
 • využij Tabulky dole nad PŘÍLOHAMI na této webové stránce - Tabulky hustoty (3 obrázky nad přílohami) - hledáme vždy ve sloupci, kde je nahoře značka hustoty ρ [ró], jednotka hustoty je v Tabulkách vždy kg/m3 
 • Řešení v PS vyfoťte nebo naskenujte a pošlete do 22.5. ke kontrole. Děkuji.
 • Ať se počítání daří. Na Teamsech se sejdeme až další týden, v pátek 29.5. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

do 15.5.: Výpočet hustoty

 • Pokud máš modelínu, vymodelej si z ní krychličku o hraně 1 cm (je to malá krychlička o objemu 1 cm3), potom ji zvaž na kuchyňské váze (bude vážit jen 1 nebo 2 gramy). Pokud hmotnost vydělíš objemem, zjistíš hustotu modelíny.
 • Vymodeluj si větší krychličku - o hraně 2 cm (2 cm krát 2 cm krát 2 cm), objem je tedy 2 · 2 · 2 = 8 cm3, potom tuto krychličku zvaž. Vypočítej hustotu - hmotnost (v gramech) VYDĚL objemem (v cm3). Vyjde ti hustota modelíny v g/cm3 - čteme v gramech na centimetr krychlový.
 • Vymodeluj si větší krychličku - o hraně 3 cm (3 cm krát 3 cm krát 3 cm), objem je tedy 3 · 3 · 3 = 27 cm3, potom tuto krychličku zvaž. Vypočítej hustotu - hmotnost (v gramech) VYDĚL objemem (v cm3). Vyjde ti hustota modelíny v g/cm3. 
 • Všechny tři výsledky měly vyjít stejně. Hustota modelíny je pořád stejná, ať ji zjišťuji z malé krychličky nebo větší krychle.
 • Pusť si následující video: https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI (má 17 minut), video si zastavuj a zapisuj si do ŠS důležité informace a kresli si obrázky. Cílem je umět vypočítat hustotu látky včetně správných jednotek. Převody z videa v čase od 5:20 do 9:20 si NEPIŠ, umět je nemusíte. Řekneme si to společně jednodušeji.
 • V pátek od 10:30 do 11:30 se sejdeme na Teamsech - budu vysvětlovat to, co bylo ve videu. Připravte si k tomu ŠS, psací potřeby a kalkulačku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

do 7.5.: pouze 1 vyučovací hodina

V minulých hodinách jsme se věnovali hmotnosti. Do ŠS si zapiš krátký zápis, kterým toto téma ukončíme:

Hmotnost označujeme písmenem m. Základní jednotkou je kilogram (kg). Používáme i další jednotky - násobky a díly, např. tuna, metrický cent, dekagram, gram, miligram.

Hmotnost určujeme vážením na vahách, používáme různé druhy vah.

Hmotnost velmi malých (a lehkých) těles určíme tak, že zvážíme více těles a celkovou hmotnost vydělíme počtem těles.

Hustota - nová fyzikální veličina

V posledním úkole (viz do 24.4. Měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa - je dole v příloze) jste zjišťovali hmotnost kapalných látek. KDO ÚKOL SPLNIL, zjistil, že stejné množství kapaliny (např. 100 ml vody, 100 ml mléka, džusu, sirupu atd.), tedy STEJNÝ OBJEM kapaliny má pro RŮZNÉ kapaliny RŮZNOU HMOTNOST

Tuto vlastnost popisuje fyzikální veličina hustota.

Zapiš si do ŠS:

(nadpis) HUSTOTA

Popisuje rozdíl mezi různými látkami. Každá látka (pevná, kapalná i plynná) má nějakou hustotu. Hustota látky vyjadřuje, kolik váží jednotka objemu látky (např. na 1 cm3 nebo 1 m3). 

Různé látky mají různé hustoty. Stejná látka má za stejných podmínek vždy stejnou hustotu. Hustoty různých látek jsou uvedeny v Matematikých a fyzikálních tabulkách (nebo na internetu). Hustota může pomoci při určování druhu látky, z které je těleso zhotoveno. Hustotu značíme písmenem ρ (řecké písmeno, čteme "ró").

Ve žluté učebnici (tenké) si na str. 39 prohlédni tabulku. Jsou v ní uvedeny hmotnosti různých látek (kolik váží 1 cm3 této látky a kolik váží 1 m3 této látky), tabulka tedy udává hustotu látek.

Do ŠS si pod zápis vypiš 5 až 8 látek, které tě zaujaly - napiš jejich název, hmotnost 1 cm3 a hmotnost 1 m3), tedy žlutý řádek + 5 až 8 dalších řádků

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 30.4.:

Tento týden vychází v pátek 1.5. státní svátek, měli byste tedy mít pouze 1 hodinu fyziky. Na tuto hodinu vám tento týden nebudu zadávat žádné nové úkoly. Kdo ještě nestihl udělat vše z předchozích úkolů (a nemyslím tím jen ty úkoly, které jste měli poslat), využijte tento týden pro dokončení prací

Většina z vás pracuje velmi dobře, úkoly se vám nejen daří stíhat a posílat, ale až na drobnosti je máte i správně. V pátek 24.4. proběhla hodina online výuky. Hodina byla dobrovolná - pro ty, kteří chtěli nebo potřebovali. Připojilo se vás 11 (10 online + 1 mi dal vědět, že učivu z fyziky rozumí a online výuku nepotřebuje). 

Domluvili jsme se, že pokud má někdo (sám za sebe) o online výuku z fyziky zájem, napíše mi o tom během příštího týdne mailem. To je informace spíš pro ty, kteří na online výuce nebyli. Poté se případně domluvíme na dalším postupu. Online výuka by ale měla pravidla, které by případní zájemci respektovali (setkávání v určeném čase, zapnuté kamery, plnění úkolů z fyziky atd.). Většina z vás byla spokojena s tím, jak je to nastaveno teď.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

do 24.4.: Měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa

 • zkontroluj si křížovku v PS str. 43 a případně si to doplň nebo oprav - správně bylo: 43/7. c) d) a) e) g) b) f) 43/8. šroub, libra, netto, závaží, pružinové, břit, cent, vážení; tajenka: olovnice (slouží k ověření, zda se váhy nachází ve vodorovné poloze)
 • dočti si list v příloze - Měření - část Měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa - na 2. straně
 • do ŠS si napiš nadpis Měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa
 • vyřeš do ŠS úlohy 2., 3. a 4. z konce listu
 • proveď měření podle listu v příloze dole - Měření hmotnosti pevného a kapalného tělesa - buď si list vytiskni, vyplň a vlep do ŠS, nebo si tabulky překresli do ŠS a vyplň. Vyfoť a pošli do 24.4. Práci budu hodnotit. Ať se ti daří.

---------------------------------------------------------------------------------------

do 17.4.: Měření hmotnosti pomocí rovnoramenných vah

 • přečti si dole v příloze - soubor Měření hmotnosti - o měření pomocí rovnoramenných vah - pouze část o těchto vahách: konec 1. listu a obrázky na začátku 2. listu (případně v zelené uč. str. 82 - 85)
 • do ŠS si napiš nadpis Rovnoramenné váhy
 • vypiš si jejich části - zelená uč. str. 83 (nakresli si jednoduchý obrázek těchto vah)
 • opiš si větu z uč. str. 84 - žlutý obdélník
 • do ŠS sešitu zodpověz otázky uč. str. 85/1. ústně, 85/2., 3. stručně písemně pod zápis
 • PS str. 43
 • Tentokrát nic neposílejte, ale pracujte, příští týden na to budeme navazovat.


do 10.4.: Jednotky hmotnosti a výpočty s nimi spojené

 • Vyřeš úlohy v PS str. 41 a 42

Informace k 42/4. - délka vaší třídy je přibližně 10 metrů, šířka 7 metrů a výška 4 metry.

Napiš mi do 10.4., kolik jsi spočítal/a, že váží vzduch ve vaší třídě. - petra.brozkova@skola-rosice.net

---------------------------------------------------------------------------------------

do 3.4.: Měření hmotnosti tělesa - jednotky hmotnosti

 • přečti si text v uč. str. 80
 • do ŠS si napiš nadpis Měření hmotnosti tělesa, podnadpis Jednotky hmotnosti
 • z listu na této stránce dole v přílohách Měření hmotnosti si opiš do ŠS z první stránky:
Hmotnost:  značka .... m
                jednotka.....1 kg
                měřidla - vypiš si je

                překresli si Převody jednotek hmotnosti
 
POZOR: doplň si, že dekagramy se také místo dag značí dkg

 • vyřeš Otázky a úlohy z uč. str. 80 a 81 do ŠS pod zápis
 • do pátku 3.4. mi napiš na mail petra.brozkova@skola-rosice.net odpovědi na otázky z uč. str. 81/5a) b)
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

do 27.3.: vyřeš úlohy z PS s.36 až 38 (práce na 2 vyučovací hodiny)

do 20.3.: Měření objemu pevného tělesa - přečti si v uč. s.78-79. Zapiš si do ŠS zápis (nebo vytiskni a vlep) - 2. strana z přílohy DOLE. Vyřeš úlohy 2,. 3. a 4. z listu na konci zápisu do ŠS.

do 18.3.: Měření objemu - přečti si v uč. s.74 až 76 a prohlédni si obrázky. Do ŠS si napiš zápis (nebo vytiskni a vlep) - 1. stranu z přílohy DOLE. Pod tento zápis si nakresli obrázek z uč. s.74/2.11 Krychlový metr, krychlový decimetr a litr a obrázek si popiš. Dále si nakresli obrázek jedné odměrné nádoby a jednoho odměrného válce (uč. s.75). Obrázky popiš (odměrná nádoba, odměrný válec).

do 13.3.: dokončit úlohy z PS s. 32 až 35


BŘEZEN

- na pátek 13.3. dokončit úlohy z PS s. 32 až 35

- 18.3. test - Délka (příprava ze SŠ a PS) - po návratu do školy, termín bude upřesněn

ÚNOR

- v pátek 21.2. test - Magnetické vlastnosti látek

LEDEN

ve středu 15.1. test - Elektrické vlasnosti látek

PROSINEC

na 13.12. DÚ PS s. 6/1., s. 8/ celá

LISTOPAD

8.11. test - Síly působící na těleso - příprava ze ŠS (od Vzájemné působení těles po Hmotnost, tíha, stav beztíže) a PS

na 13.11. - DÚ PS s. 15/4., 16/5 a,b, NAVÍC 16/6.

na 20.11. - dokončit zápis z učebnice - s. 36 - 37 ve žlutém obdélníku a 3 obrázky ze s. 36

ZMĚNA ROZVRHU: ve čtvrtek 21.11. místo dějepisu FYZIKA

27.11 . test Vlastnosti látek - příprava z uč. s. 40

pomůcky: 2 balonky, brčko, igelitový sáček menší, plastové pravítko 30 cm

ŘÍJEN

2.10. test - Tělesa, látky a jejich vlastnosti - příprava ze ŠS a PS

na 4.10. DÚ - PS s.10, zápis do ŠS z uč. zelené s.18 - žlutý obdélník, nadpis Vzájemné působení těles

CHCETE ZJISTIT, kolik byste VÁŽILI na jiných planetách nebo na Měsíci?

Použijte tuto KALKULAČKU:

http://www.exploratorium.edu/ronh/weight/index.html

na 23.10. za DÚ PS str. 14/1., 2. a 4.

v pátek 25.10. vybírám ke kontrole ŠS a PS


ZÁŘÍ

6.9. zápis ve školním sešitě Čím se zabývá fyzika

na 11.9. za DÚ nakreslit pod zápis do ŠS libovolný obrázek, který souvisí s textem v učebnici na str. 5 až 6

na 18.9. za DÚ PS str.2/vše, cvičení 3. s využitím internetu

na 27.9. za DÚ PS str. 3 a str. 4 vše

Tabulka hustot 1
Tabulka hustot 2
Tabulka hustot 3