Cesty z cesty – programy všeobecné primární prevence

Programy všeobecné primární prevence Cesty z cesty jezdí již třetím rokem realizovat do naší školy odborní lektoři primární prevence z krajského centra v Ústí nad Orlicí. Hlavním formativním prvkem je prožitek během programu. Cílem programů je předcházení vzniku rizikového chování a nácvik sociálních dovedností. Zohledňuje se věkové složení skupiny bez rozdělení na více či méně rizikové skupiny. Prevence je zaměřena na běžnou populaci. (více informací: https://www.pppuo.cz/vseobecna-primarni-prevence). Během letošního podzimu proběhly programy ve všech třídách naší základní školy.


1. ročník: program Začátek - pozitivní vztahy ve třídě a třídní klima

Začátky nejsou snadné. Dobrý start je ale důležitý. Pokud se společně budeme cítit dobře, pokud budeme chodit do naší třídy s úsměvem na tváři, půjde všechno lépe – učení i chování. Není to snadný úkol. Již více než dva měsíce společně pracujeme, učíme se spolu komunikovat, řešit problémy, dodržovat pravidla, která jsme si stanovili. I když jsme udělali velký kus práce, pořád jsme vlastně na začátku společné cesty. První týden v listopadu nás v našem začátku přijely podpořit lektorky primární prevence z pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí s adaptačním programem pro nově utvořené kolektivy. Spolupracovat, všímat si pocitů druhých, dozvědět se o ostatních něco více, nabídnout svoji pomoc, vyslechnout si ocenění a sám ocenit – to si prvňáci vyzkoušeli během tříhodinového bloku aktivit šitých na míru, programu s názvem Začátek. Prvky osobnostní a sociální výchovy byly propojeny aktivitami pohybovými i výtvarnými. Vytvořený pestrobarevný ostrov kouzelných zvířátek jsme využili hned druhý den při matematice. Bylo vidět, že žáci jsou na svůj výtvor pyšní. Děti si práci užily a program hodnotily kladně. (za 1. třídu Michaela Pavlíková, třídní učitelka)


2. ročník:  program Stonožka – pozitivní vztahy ve třídě a třídní klima


3. ročník: program Líbí, nelíbí – prevence sexuálního zneužívání

Tématem programu bylo osobní bezpečí a prevence zneužívání. Žáci se dozvěděli, jak by se měli zachovat v některých situacích, kdy je například láká cizí člověk do auta, nebo když jim někdo neznámý píše na počítači, že by se chtěl sejít. Existuje spousta situací, kdy nám hrozí nebezpečí. Slečny Monika a Andrea se nám tyto situace pokusily přiblížit a říci dětem, aby přemýšlely a byly obezřetní.  Pomocí her, které navozovaly zároveň příjemnou atmosféru, jsme se i trochu více poznali.  Společně jsme strávili tři vyučovací hodiny. (za 3. třídu Vladimíra Tichá, třídní učitelka)


4. ročník: program Líbí, nelíbí – prevence sexuálního zneužívání

Ve 4. třídě proběhl program "Líbí, nelíbí," zaměřený na osobní bezpečí. Programu se zúčastnilo 15 žáků, 1 žák chyběl. Aktivní formou se žáci seznámili se situacemi, které by pro ně mohly představovat nebezpečí - např. jít někam s cizím člověkem, nastoupit s cizím člověkem do auta, dát si schůzku s někým, koho znám jen přes sociální sítě atd. V druhé části programu navodily lektorky situace, na kterých žáci získali zkušenost s tím, jak je důležité mít možnost a dokázat říct DOST, když se mi nelíbí nějaké chování druhého. A že DOST druhého je důležité respektovat. (za 4. třídu Petra Brožková, třídní učitelka)


5. ročník: program Bolí, nebolí – program zaměřený na informovanost žáků o rizicích agresivního chování a šikany

Preventivní program Bolí, nebolí v 5. třídě byl zaměřen na nebezpečí šikany a agresivního chování ve škole i v běžném životě. Žáci aktivně pracovali ve skupinách, řešili problémové situace, při kterých dokázali samostatně odlišit význam slov ubližování a šikana a vytvořili charakteristiku pro aktéry šikany – agresora, oběť a svědka. Na příkladech z reálného života uváděli příčiny, možnosti řešení problému i způsob pomoci ve škole i mimo ni. Program byl přínosný, děti zaujal a poučil. (za 5. třídu Monika Chmelařová, třídní učitelka)


6. ročník: program Krok za krokem – pozitivní vztahy ve třídě a třídní klima

Dle mého názoru byl program velice přínosný. Žáci se na chvíli "zastavili" a začali přemýšlet nad kolektivem a svou osobností, jak doplňují a ovlivňují ostatní spolužáky. Očekávání od programu byla naplněna. Celá třída se domluvila na pravidlech, postupu při řešení nejrůznějších situací a na přijetí zodpovědnosti za své jednání. Aktivity v rámci programu byly pro žáky zábavné a všichni se do nich zapojili. (za 6. třídu Jana Svobodová, třídní učitelka)


7. ročník: program Krok za krokem – pozitivní vztahy ve třídě a třídní klima

Krok za krokem byl program, který čekal na naše žáky 7. třídy. Program byl zaměřen na pozitivní vztahy mezi žáky a klima ve třídě. Během tříhodinového programu na žáky čekalo několik různorodých aktivit, které byly zaměřeny na poznávání se navzájem, uvědomění si významu pro skupinu, na komunikaci a kooperaci ve skupině. Ani jsme nemrkli a už nám zvonil zvonek, který pro nás znamenal konec programu. S lektorkami z programu jsme se rozloučili a moc nás těšila milá slova, která byla adresovaná na naší třídě. (za 7. třídu Jaroslava Stupavská, metodik prevence)


8. ročník: program Romeo, Julie a partnerství – stěžejním tématem programu je partnerství

Ve středu 6. 11. 2019 proběhl v osmé třídě preventivní program s názvem Romeo, Julie … partnerství. V rámci programu žáci procházeli různými aktivitami, při kterých si uvědomovali znaky a zlomové okamžiky vztahu mezi mužem a ženou. Kreslili, jak si představují svůj ideální protějšek, rozhodovali o tom, kdy má přijít první pusa, atd. Osmáci se během programu o sobě navzájem dozvěděli spoustu nových věcí a zároveň se dobře bavili, některé dokonce program pobavil tak, až chytali záchvaty smíchu. (za 8. třídu Sabina Hájková, třídní učitelka)


9. ročník: program Ne návykovým látkám – problematika adiktologie

Opět po roce za námi do 9. třídy přijely pracovnice z Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí nad Orlicí a tentokrát s tématem Ne návykovým látkám. Jaké jsou reakce na program našich deváťáků?

Paní z poradny už známe z dřívějších let, takže jediné, co pro nás bylo nové, bylo téma. Byli jsme zvědaví a plní očekávání, co vše se o návykových látkách dozvíme nového. Každý měl možnost říct svůj názor a zkušenosti o tématu. Měli jsme možnost si přečíst příběhy druhých, které skončily tak, jak by většina z nás nečekala. Ty tři hodiny s nimi utekly jako voda a rozhodně si z toho něco odneseme.

Sabina Blažková, Klaudie Fričková, 9. třída

Program byl zajímavý a přínosný. Uvědomili jsme si, o co můžeme přijít. Závislí můžeme být skoro na všem – na lidech, věcech, látkách, … Zajímalo by mě, zda paní, které si pro nás program připravily, někdy něco vyzkoušely.

Barbora Blažková, 9. třída

Dnes, 22. 11., jsme měli program o alkoholu a drogách. Během programu jsme mluvili o 6 závislých lidech a měli jsme jejich příběhy seřadit dle té nejhorší závislosti po nejméně závažnou. Následně jsme měli ve skupinkách nakreslit, popsat člověka, který je závislý. V kroužku jsme vše prodiskutovávali a řešili. Poslední aktivitou byl strom, do kterého jsme zapisovali věci, které jsou pro nás důležité, dále to, v čem jsme dobří a do koruny stromu naše cíle.

Ondřej Šiba, 9. třída