Český jazyk 8

Český jazyk - mluvnice

Je třeba stále procvičovat bě/bje,pě, mě/mně,vě/vje, může přijít pětiminutovka.

 - 8. 6. pololetní písemná práce (slovesný rod a vid, větné členy, grafické zobrazení věty jednoduché,druhy vedlejších vět, významové poměry mezi hlavními větami, vedlejšími větami a větnými členy, interpunkce v souvětí)

- DÚ na 24. 5. PL - poměry - cv. 2,3,4

- DÚ na 15. 5. PL

- DÚ na 10. 5. PL - 1., 2. cv.

- DÚ na 4. 5. PS str. 36 cv. 3 

- DÚ na 3. 5. PS str. 36 cv. 1

-26. 4. čtvrtletní diktát (bě/bje, pě,mě/mně,vě/vje, shoda Po a přís,vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen)

- 17. 4. test významové poměry: pouze teorie
- DÚ na 17. 4. učeb. str. 53 cv. 4,5
- DÚ na 10. 4. PS str. 34 cv. 3,4
- 22. 3. pravopisné cvičení bě/bje,pě, vě/vje,mě/mně
- DÚ na 20. 3. uč. str. 31 cv. 5, str. 32 cv. 6, str. 33 cv. 10, str. 35 cv. 13

- 8. 3. DÚ PL vedlejší věty - poslední dvě cvičení

- DÚ na 27.2. str. 47 cv. 7(celé)

- DÚ na 21. 2. PS str. 30 cv. 1, str. 32 cv. 8, str. 33 cv. 13

- DÚ na 20. 2. PS str. 30 cv. 2,3

- 20. 2. test větné členy

- Dú na 15. 2. - grafické zobrazení věty jednoduché

- DÚ na 13. 2. - grafické zobrazení věty jednoduché

- 6.2. test: slovesný rod a slovesný vid

- 18. 1. pololetní písemná práce (rozlišování věty hlavní a vedlejší; druhy vedlejších vět; větné členy; způsoby obohacování slovní zásoby; rozlišování slovních druhů;  podstatná a přídavná jména, slovesa - mluvnické kategorie; pravopis)

- 12. 1. pololetní diktát se zaměřením na pravopisný jev: koncovky přídavných jmen

- DÚ na 9. 1. PS str. 18

- 8. 1. test: určování slovních druhů

- DÚ na 5. 1. -pracovní list

- DÚ na 5. 12. učebnice str. 23 text pod nadpisem: Slovesný vid - určit slovní druhy u všech slov

- 21. 11. test - způsoby obohacování slovní zásoby

- DÚ na 21. 11. PS str. 9 cv. 10,12,13

- 16. 11. pravopisné cvičení - velká písmena

- Dú na 14. 11. PS str. 6 cv. 12, 13, 14

- DÚ na 9. 11. dokončit PL ve školním sešitě - velká písmena

- 10. 11. diktát (předpona s,z,vz, koncovky podstatných a přídavných jmen)

- 7. 11. test - všechny vedlejší věty

- 2. 11. test - VV příslovečné

- DÚ na 1. 11. PL - cvičení 7

- DÚ na 31. 10. PL - druhy vedlejších vět + pravopis

- 17. 10. test VV - přívlastková, předmětná, přísudková, podmětná

- DÚ na 12. 10. PL - určování druhů VV

- 10. 10. test - VV přívlastková a předmětná

-3. 10. prověrka - věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní, vedlejší

- DÚ na 3. 10. Pl - vedlejší věta přívlastková a předmětná

- DÚ PL na 26.9.

- DÚ na 22. 9. určování věty jednoduché, souvětí a věty hlavní a vedlejší

- 19. 9. vstupní test (určování slovních druhů; mluvnických kategorií; větné členy, hlavní x vedlejší věty)

- 15. 9. pětiminutovka: předpona s, z, vz

- DÚ na 14. 9. PS - str. 2 cv. 2, str. 3 cv. 5,8

- DÚ na 12. 9. PL - určování větných členů

 

 

Český jazyk - sloh

- 24. 5. školní slohová práce: charakteristika

 - DÚ na 10. 5. vytvořit cvičnou slohovou práci: charakteristika (spolužák či literární/filmový hrdina, minimální rozsah 1/2 A4)

 

Český jazyk - literatura

- 20. 4. test - realismus a naturalismus

 - 3. 11. test baroko


Český jazyk - dílna čtení

 

- čtenářský deník s osmi zápisy o knihách (viz požadavky v sešitu na dílnu čtení - 1/2 - 1 A4 shrnutí děje a zodpovězení otázek), první kontrola ČD proběhne 13. 12. (4 zápisy), další kontrola bude 6. 6. (8 zápisů)

 

- referát o knize (viz požadavky v sešitu na dílnu čtení): chlapci - 22. 11., dívky - 29. 11., referáty na druhé pololetí 23. 5.