Český jazyk 7

Mluvnice

- DÚ na 17. 10. Pl - bě/bje, pě, mě/mně, vš/vje - cv. 11, dobrovolně 12

- DÚ na 15.10. PL -bě/bje, pě,mě/mně, vě/vje - cv. 4,11

- DÚ na 11. 10. PS str. 12 cv. 1,2

- DÚ na 10. 10. PS str. 11

- DÚ na 1. 10. PS str. 10 cv. 1,3

- 24. 9. vstupní písemná práce - určování mluvnických kategorií podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, rozlišování slovních druhů, stavba slova, slovotvorný rozbor slova, druhy zájmen a číslovek, základní skladební dvojice a druhy přísudků, větné členy + graf věty jednoduché

- DÚ na 11. 9. uč. str. 7 cv. 3

- DÚ na 10. 9. učeb. str. 7 cv. 2

Literaura

Sloh

Dílna čtení

- 29. 11. referáty o knize - chlapci

- 6. 12. referáty o knize - dívky

- 13. 12. vybírání čtenářských deníků s minimálně 3 zápisy z četby