Český jazyk 7

Mluvnice

Je třeba stále procvičovat pravopis: vyjmenovaná slova,  může přijít pětiminutovka.

- 11. 6. pololetní písemná práce (neohebné slovní druhy, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent, druhy přísudků, větné členy, rozlišování vedlejší a hlavní věty, druhy vedlejších vět - podmětná, přísudková, přívlastková, předmětná)

- 4. 6. pololetní diktát - vyjmenovaná slova

- DÚ na 4. 6. poslední cvičení z pracovního listu (procvičování vedlejších vět)

- DÚ na 29. 5. PS str. 46

- 28. 5. test VV - přívlastková, předmětná, podmětná, přísudková

- 24. 5. test - VV - přívlastková, předmětná, podmětná, přísudková

- DÚ na 16. 5. PS str. 40 cv. 6, str. 43 cv. 18

- DÚ na 14. 5. PL - určování věty hlavní a vedlejší

- 9. 5. test větné členy

- 2. 5. diktát - shoda Po a Přís

- DÚ na 25. 4. PS str. 38 cv. 1,2

- 26. 4. test - předmět a přívlastek

- 16. 4. pětiminutovka shoda podmětu s přísudkem

- DÚ na 16. 4. PS str. 36 cv. 10, 11 a str. 37 cv. 12

- 12. 4. test: druhy podmětu a přísudku

- 22. 3. pětiminutovka - shoda Po a Přís

- 8. 3. test - věta jednočlenná, věta dvojčlenná, větný ekvivalent

- DÚ na 5. 3. PS str. 30 cv. 1,3, str. 31 cv. 3

- 26. 2. test neohebné slovní druhy (příslovce - stupňování, příslovečné spřežky; předložky - vlastní, nevlastní; spojky; částice; citoslovce)

- DÚ na 19. 2. PL - slovní druhy

- DÚ na 13. 2. učeb. str. 62 cv. 5a

- 8. 2. test: příslovce

- DÚ na 25. 1. PS str. 27 cv. 4,7

- 18. 1. pololetní písemná práce (slovo a jeho význam - synonyma, antonyma, homonyma, slovo citově neutrální, hanlivé, lichotivé, neologismy, archaismy, historismy, slovo jednoznačné x víceznačné; slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova; rozlišování slovních druhů; podstatná jména - mluvnické kategorie, konkrétní, abstraktní, hromadná, látková, pomnožná, skloňování; přídavná jména - mluvnické kategorie, jmenné tvary; zájmena a číslovky - pravopis, druhy, skloňování; slovesa - mluvnické kategorie; pravopis)

- 15. 1. pololetní diktát se zaměřením na pravopisný jev: bě/bje, mě/mně, vě/vje

- DÚ na 10. 1. PS str. 25 cv. 1

- DÚ na 8. 1. PS str. 24 cv. 3, str. 25 cv. 9

- 8. 1. test: zájmena, číslovky (druhy, skloňování, pravopis)

- 4. 1. pětiminutovka: zájmena - mě/mně, sebou / s sebou

- DÚ na 4. 1. - PL zíjmena, číslovky

- DÚ na 14. 12. PL (číslovky) cv. 6, 7

- 7. 12. pětiminutovka přídavná jména

- DÚ na 7. 12. PS str. 22 cv. 10 (pouze zájmena), str. 23 cv. 1

- 30. 11. DÚ učebnice str. 48 cv. 5 a - d

- 4. 12. test přídavná jména (pravopis, druhy, mluvnické kategorie)

- dokončit PL - přídavná jména na 22.11.

- Dú na 16. 11. PS str. 51 cv. 3,4,6

- 20. 11. test podstatná jména (určování mluvnických kategorií, konkrétní x abstraktní, hromadná x pomnožná x látková, skloňování, pravopis)

- DÚ na 6. 11. učebnice str. 47 cv. 3 a-c

- 6. 11. diktát - zaměřit se na shodu Po a Přís

- 2. 11. test: rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor

- DÚ na 2. 11. PS str. 21 cv. 1, str. 22 cv. 6

- DÚ na 30. 10. PS - str. 12 cv. 3, učebnice str. 32 cv. 3

- DÚ na 19. 10. PS str. 11

- 18. 10. pětiminutovka koncovky přídavných jmen

- na 13. 10. přinést písemné zachycení akce: POKOS

- DÚ na 12. 10. učebnice str. 35 cv. 1a, str. 37 cv. 3a

- 12. 10. test - Slovo a jeho význam (věcný, mlvunický, synonyma, antonyma, homonyma, slova jednoznačná x víceznačná, sousloví, slova hanlivá, lichotivá, neutrální, neologismy, archaismy a historismy)

- DÚ na 4.10. PS str. 8 cv. 1, str. 9 cv. 1, 2 (dole)

- DÚ na 2. 10. PL - koncovky podstatných jmen

- DÚ na 27. 9. PS str. 6 cv. 1,3,6

- DÚ na 25. 9. PS str. 4 cv. 3, str. 5 cv. 1,2,4

- DÚ na 8. 9. pracovní list - cv. 3 (celé)

- 14. 9. pětiminutovka - shoda Po a Přís

- 19.9. vstupní test (určování slovních druhů; mluvnické kategorie; podstatná jména - hromadná, látková, pomnožná, konkrétní, abstraktní; druhy zájmen a číslovek; větné členy; shoda Po a Přís - pravopis)


Literaura

- 18. 4. test starověká literatura

- 14. 2. test: žánry epiky (pohádka, pověst, bajka, báje, povídka) + drama

- 15. 11. test: struktura literárního díla, poezie  - druhy rýmů, básnické prostředky, lyrické žánry, lyricko-epické žánry

- DÚ na 8. 11. PL - básnické prostředky

Sloh

- 15. 5. je hodina slohu

- 16. 4 nebude sloh, ale dílna čtení, je potřeba si vzís s sebou knížku

- 11. 12. není sloh,ale dílna čtení, je potřeba si vzít sešit na dílnu čtení


Dílna čtení

- 20. 4. není dílna čtení, ale mluvnice

- 11. 5. referát o knize - dívky

- 18. 5. referáo o knize - chlapci

- 25. 5. vybírání čtenářských deníků

- 15. 12. není dílna čtení, ale hodina mluvnice

 - 24. 11. není dílna čtení, ale bude sloh