Český jazyk 6

Je možné, aby se jednotliví žáci zapojili do literární či výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Památník Terezín. Soutěž probíhá do 1. 4. 2019. Více informací naleznete v dokumentu přiloženém níže.

Dále žáci mají možnost zapojit se literární či výtvarné soutěže ,,Komenský a my 2018-2018". Práce je třeba zaslat do 31. 1. 2019, do soutěže neposílají práce sami žáci, ale škola. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru níže.

Internetové stránky na možné domácí procičování:

www.pravopisne.cz

www.mojecestina.cz

www.umimecesky.cz 


Český jazyk - mluvnice

 • 6. 6. pololetní písemná práce (slovní druhy a mluvnické kategorie, druhy číslovek, slovesa, základní skladební dvojice a druhy přísudků, větné členy, pravopis)
 • 20. 5. pětiminutovka - koncovky podstatných jmen
 • DÚ na 30. 4. učeb. str. 73 cv. 2
 • 23. 4. test přívlastek
 • DÚ na 23. 4. učeb. str. 72 cv. 3
 • DÚ na 16. 4. učeb. str. 71 cv. 2
 • 10. 4. test - základní skladební dvojice (pravopis, vyhledávání a určování)
 • 9. 4. DÚ - PL - cv. 6
 • DÚ na 28. 3. PL - shoda podmětu s přísudkem
 • DÚ na 26. 3. PS str. 28, cv. 8,9
 • 21. 3. test - slovesa
 • DÚ na 14. 3. PL - slovesa cv. 2
 • DÚ na 12. 3. učeb. str. 61 cv. 10
 • DÚ na 7. 3. učeb. str. 59 - přepsat tabulku
 • DÚ na 5. 3. učeb. str. 55 cv. 2
 • DÚ na 28. 2. PS str. 21 cv. 1,3
 • 28.2. test číslovky
 • DÚ na 25.2. PL - číslovky cv.  1
 • 25. 2. nebude dílna čtení, ale mluvnice
 • DÚ na 19. 2. učeb. str. 54 cv. 2
 • DÚ na 14. 2. PS str. 19 cv. 5,6
 • 12. 2. test - zájmena - druhy, pravopis
 • DÚ na 11. 2. uč. str. 51 cv. 3
 • DÚ na 24. 1. uč. str. 44, cv. 5,6
 • 17. 1. pololetní písemná práce (útvary jazyka (spisovná, nespisovná čeština), stavba slova (kořen, předpona, přípona, koncovka), podstatná jména (mluvnické kategorie, pomnožná, hromadná, látková, skloňování + skloňování částí lidského těla, přídavná jména (mluvnické kategorie, stupňování, jmenné tvary), pravopis - koncovky podstatných jmen, koncovky přídavných jmen, vyjmenovaná slova, druhy zájmen)
 • 14. 1. diktát (koncovky podstatných a přídavných jmen)
 • 8. 1. test přídavná jména
 • DÚ na 7. 1. opsat tabulku z učeb. str. 43 do sešitu na mluvnici zepředu
 • V pondělí 7. 1. je mluvnice.
 • 28. 11. test podstatná jména
 • DÚ na 27. 11. PL cv. 13
 • 22. 11. test druhy podtstaných jmen (pomnožná, hromadná, látková)
 • DÚ na 22.11. PL - cv. 11 (skloňování podstatných jmen)
 • DÚ na 20. 11. PS str. 8 cv. 17, str. 9 cv. 18,19
 • DÚ na 15. 11. PL - koncovky podstatných jmen (viz sešit na mluvnici zezadu)
 • DÚ na 13. 11. PL podstatná jména - cv. 12 a,b
 • 12. 11. proběhne kontrola sešitu na mluvnici.
 • 25. 10. pětiminutovka - předpona s, z, vz
 • Dú na 25. 10. učebnice str. 9 cv. 1
 • 18. 10. test - rozbor stavby slova, odvozování (slovo odvozené, základové, slovotvorný základ, slovotvorný prostředek)
 • DÚ na 15. 11 PL - a,d
 • DÚ na 11. 10. PL - b,c
 • DÚ na 9. 10. PS str. 3 cv. 7,8,11
 • test 27. 9. útvary jazyka
 • DÚ na 25. 9. PS str. 48 cv. 4, str. 49 cv. 5, 6
 • DÚ na 18. 9. PS str. 4 cv. 1,2
 • dú na 13. 9.učeb. str. 10 cv. 8
 • DÚ na 6. 9. obrázek s vyjmenovanými slovy


Český jazyk - literatura

 • 3. 4. test Bible
 • 27.11. nebude literatura, ale budou hodiny mluvnice
 • DÚ na 26. 11. odevzdat kulturní zápisník (Listování)
 • 3. 10. test literární teorie (epika, lyrika, drama, poezie, próza, druhy rýmů)
 • 26. 9. přinést čtenářský deník

 

Český jazyk - sloh

 •  DÚ na 16.5. popis pokoje

 

Dílna čtení

 • 30. 5. vybírání čtenářských deníků s 6 zápisy
 • 27. 5. referát o knize chlapci
 • 20. 5. referát o knize dívky
 • 26. 11. referát o knize
 • 3. 12. vybírání čtenářských deníků se třemi zápisy