Beránci

,,Když vstoupíš do této třídy,

TY budeš kamarád,...

TY budeš objevitel,...

TY budeš důležitý,...

TY budeš respektovaný,...

TY budeš ten důvod, proč JSME TU!“

 

Charakteristika třídy:

 • Kapacita dětí v třídě Beránků je 24
 • Věková kategorie 3 – 6 let
 • Heterogenní třída

Ve třídě Beránci je zapsaných 24 dětí ve věku od 2 do 6 let - 9 chlapců a 15 děvčat.

 • 2 děti dvouleté
 • 8 dětí tříletých
 • 4 děti čtyřleté
 • 7 dětí pětiletých
 • 3 děti s OŠD (6 let)

 

Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám.

Poznám nové kamarády, postavím si z kostek hrady,

zpívání a tancování, hraní, spaní, povídání

to mě baví velice ve Veselé školičce.

 

Krůčkem sem a krůčkem tam se snažíme dětem splnit všechna přání, která po nás v naší třídě chtějí. Na cestě celým světem potřebují pomoc pro dosažení svých cílů a všem zlým a nedobrým věcem utéct.

Od těch nejjednodušších a nejvšednějších věcí až po ty neznámé, těžké a složité.

No to se rozumí přece samo sebou. Vždyť i my všichni, každý z nás, malý i velký, mladý i starý, potřebuje kamaráda, přítele, vychovatele, učitele, který pomůže, přidá ruku k dílu, poradí s problémem.

Touto nenásilnou hravou formou, s využitím říkadel, písniček, pohádek a vyprávění, budeme děti motivovat při veškeré činnosti. Prolínat se tak bude mluvené nebo zpívané slovo s pohybem i tvořivou aktivitou v centrech aktivit či na koberci.

Cílem je co nejsnadnější a nejlehčí adaptace dětí na nové prostředí s novými kamarády i s dospělými – bez rodičů. Děti se učí spolupracovat s učitelkou a svými vrstevníky – hrát si spolu, půjčit si hračku, umět se domluvit a předcházet tak konfliktním situacím. Nenásilným způsobem a hravou formou si postupně osvojují základní kulturní, společenské i hygienické návyky.

Ve třídě Beránci se snažíme o všestranný rozvoj dětských schopností a dovedností, o vytvoření příjemného a pohodového prostředí. Chceme, aby děti přicházely rády a těšily se na každý den.

Celou třídu máme rozdělenou na několik hracích koutů  určitým zaměřením CA (knihy a písmena hudba a dramatika, ateliér, kostky a auta, IT, manipulační hry, domácnost, voda a písek.). Po prvotním přiblížení tématu týdne v komunitním kruhu si děti vezmou svoji značku a umístí do koutku, který si samy vybraly. Děti mají možnost individuální volby koutku. Ve zvoleném koutku se budou věnovat připraveným činnostem a úkolům, které souvisí s probíraným tématem a samozřejmě v něm budou dodržovat předem dohodnutá pravidla. Děti zde pracují samostatně nebo kooperativně.

Činnosti centrech aktivit střídají řízené činnosti, zaměřené na získání a ověřování znalostí k tématu, společné, pohybové hry, rozvíjení kooperativních dovedností ve  větší skupině.

Projekt ve třídě Beránků vychází z RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro Předškolní vzdělávání) a je v souladu s ŠVP  (Školní vzdělávací program). Respektuje dohodnuté návrhy integrovaných bloků ŠVP V školky, které jsou zde rozpracovány tak, aby vzdělávací obsah odpovídal potřebám, možnostem a zkušenostem skupiny 2 – 6 letých dětí, a aby podle něj byly děti ve všech oblastech postupně cílevědomě rozvíjeny.

Vzdělávání je uskutečňováno formou integrovaného učení hrou. Při jedné přirozené činnosti či hře může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti.

 

Třídní učitelky:

 • Helena Kerhartová
 • Mgr. Lucie Netolická, DiS.
 • Jaroslava Novotná (uč., školní asistent)

 

REŽIM DNE I. třída – BERÁNCI 

7:00 – 08:45

 • přivítání, pozdravení
 • ranní úkol – s rodiči
 • spontánní hry – individuální, skupinové
 • jazyková chvilka
 • tělovýchovná chvilka, pohybové hry
 • komunitní kruh

08:45 – 09:15

 • hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 9:45

 • řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění, příběhy, tvořivá dramatika
 • příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na školní zahradě

11:45 – 12:30

 • převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena + chrup

12:30 – 14:30

 • odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)

14:30 – 16:45

 • aktivity - hry a zábavné činnosti

Třídy spojeny v době:

6:15 – 7:00 na II. třídě

16:00 – 16:45 na I. třídě

V této době probíhají společné aktivity

 

Adaptace dětí

Se začátkem školního roku přicházejí do mateřské školy nové děti. Některé tuto změnu snášejí snadno, jiným přináší adaptace na nové prostředí velké problémy. Některé dítě si lehce zvykne na školku, učitelku i kolektiv, jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem. Za adaptačními obtížemi „stojí" typ osobnosti dítěte, předchozí zkušenosti s jinými dětmi i dospělými a v neposlední řadě i mateřská škola, do které dítě nastupuje.

Naší snahou je, aby pobyt děti prožívaly v klidu a s pocitem uspokojení a radosti.

Pravidelně připravujeme Den otevřených dveří (v souvislosti se zápisem). Hlavně rodiče a nově nastupující děti, mají možnost projít si celou školní budovou, pohrát si v jednotlivých třídách, porovnat uspořádání tříd, zda vyhovují nejrůznějším činnostem dětí, zda a jaké jsou hračky, pomůcky, náčiní. Hlavně si ale rodiče mohou pohovořit s paní učitelkou ve třídě, kam dítě v novém školním roce nastoupí právě o něm, o jeho zvyklostech, zvláštnostech, nadání a možnostech jeho uplatnění například v některém ze zájmových kroužků – k tomuto účelu mohou využít dotazník, který dostanou u zápisu dítěte do mateřské školy.

Mohou se zeptat na vše ohledně denního režimu, pitného režimu, odpočinku po obědě, vhodnosti oblečení a obutí do třídy i na pobyt venku, o tom, jak mu co nejvíce usnadnit nástup do mateřské školy. Každá paní učitelka velice ráda, profesionálně a pravdivě všem rodičům z již letité zkušenosti poradí, co se zatím nejlépe osvědčilo, čeho je třeba se vyvarovat, na co dát zvýšený pozor, jak mají dítěti označit oblečení, co by mohli od dítěte očekávat a jak na různé situace reagovat.

Rodiče, kteří se obávají nástupu svého dítěte do mateřské školy, se většinou trochu zklidní, když jsou ubezpečeni, že počáteční pláč dítěte při odloučení od rodiny je jeho normální obranou proti tak velké změně v dosavadním životě. Vždyť přílišná ochota dítěte opustit mámu nebo tátu a s radostí se vrhnout do náruče zatím cizího člověka, by jistě vypovídala o zcela něčem jiném, ale hlavně ne přirozeném a dobrém.

Pro rodiče nově nastupujících dětí pořádáme ještě před začátkem školního roku malou Informativní schůzku. Zde se z úst nejpovolanějších dovídají vše ohledně přijímání dětí do MŠ s ohledem na jeho věk, o úplatě a způsobu jejího hrazení, stravování a platbě za ně, o možnostech odběru jídla a jeho odhlašování v případě nepřítomnosti dítěte, o denním režimu té které třídy a školy a dalších velice potřebných záležitostech, ale hlavně a především o změnách, které s sebou nástup dítěte do mateřské školy přináší.

Zvýšené nároky nejsou totiž kladeny pouze na děti, ale i na rodiče. Ti by se měli zamyslet nad svým vztahem a důvěrou k mateřské škole a učitelkám svého dítěte, měli by být schopni akceptovat, že jejich dítě bude jen jedním mezi ostatními ve skupině, neměli by prosazovat podporu pouze pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní a měli by se naučit důvěřovat svému dítěti, které začne být samostatnějším. Apelujeme na rodiče, aby si dopředu zbytečně nepřipouštěli a neprožívali strach z loučení a z toho, že vše bude od prvního dne pouze problémové a nezvládnutelné, ale aby se naučili spolupracovat s učitelkou, aby společně dokázali najít pro děti tu nejschůdnější cestu k adaptaci na nové prostředí. Jako malého pomocníka jim nabízíme naše desatero.

 

Desatero pro snadnější adaptaci dítěte:

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude".
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
 4. Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve vzteku.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže drobnost, která připomíná domov.
 7. Plňte své sliby, říkejte dětem pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
 10. O možnostech adaptace dítěte si promluvte s učitelkou. Příliš dlouhý pobyt s dítětem ve školce nebo dlouhé loučení nebývá tím správným krokem. Dítě ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, i když jste je dali do školky.

Shrnuto do poslední věty: Nástup dítěte do školky bychom měli všichni vnímat jako mimořádnou událost a měli bychom si vyčlenit na dítě více času.